Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Informatyka


dBase IVPoprzednia praca: Podzespoły komputera - przekrój wiedzy
Następna praca: AccessTreść: dBase IV
1.CENTRUM STEROWANIA
Dla wielu użytkowników pierwszy kontakt z dBase IV to kontakt z Centrum Sterowania, które pozwala na pełne wykorzystanie systemu menu. Z Centrum Sterowania można zrealizować następujące operacje:
- Tworzenie plików bazy danych
- Wyświetlanie i edytowanie określonych danych
- Projektowanie zapytań tworzących widoki lub aktualizujących dane
- Projektowanie formularzy do wprowadzania danych
- Przygotowanie oraz wydruk raportów i etykiet
- Projektowanie i uruchamianie aplikacji
- Zarządzanie plikami.
Wywołanie Centrum Sterowania
Do Centrum Sterowania można przejść:
- Z trybu bezpośredniego dBase IV - F2 ASSIST
- Z poziomu systemu operacyjnego DOS - napisać dBase i nacisnąć Enter.
Menu główne
Menu główne posiada trzy menu rozwijane:
- Menu Katalog zawiera opcje pozwalające tworzyć i modyfikować katalogi
- Menu Narzędzia zawiera opcje wspomagające operacje zarządzania danymi oraz opcje pozwalające zmieniać wygląd ekranu
- Menu Wyjście zawiera dwie opcje:
a) wyjście do trybu bezpośredniego
b)koniec pracy dBase IV
Nazwa katalogu
Katalog umożliwia pogrupowanie plików, które razem stanowią pewną całość. Na prawo od napisu Katalog : wyświetlana jest
ścieżka dostępu oraz nazwa otwartego katalogu.
Panele
Na ekranie Centrum Sterowania wyświetlane jest sześć paneli reprezentujących typy plików, które można utworzyć przy pomocy dBaseIV. Występujący w każdym panelu znacznik wykorzystywany jest do tworzenia pliku odpowiedniego typu. Znajdujące się wewnątrz paneli nazwy są nazwami istniejących plików. Każdy panel może zawierać do 200 nazw.
Informacje o pliku
Dwie linie w dolnej części ekranu Centrum Sterowania wyświetlają nazwę i opis pliku podświetlonego w jednym z paneli.
Linia sterowania
Znajdująca się na dole ekranu linia sterowania zawiera wykaz klawiszy funkcyjnych lub kombinacji klawiszy, przy pomocy których wykonuje się istotne operacje takie jak: wywołanie Suflera, wybranie pliku
bądź wyświetlenie innych opcji systemu menu.
WYBIERANIE PLIKÓW
Aby wybrać plik należy podświetlić jego nazwę wykorzystując klawisze kierunkowe i nacisnąć Enter.
Jeżeli opcja Instrukcje jest włączona (WŁ.) system wyświetli okienko dialogowe. W sytuacji odwrotnej (WYŁ.), po naciśnięciu Enter system nie wyświetli okienka dialogowego a w zamian automatycznie wykona określone operacje zależne od typu wybranego pliku.
Operacje wykonywane automatycznie przy wyłączonej opcji Instrukcje
---------------------------------------------------------------------------------------------
Typ pliku Działanie
Plik bazy danych Otwarcie lub zamknięcie wybranego pliku bazy
danych jako pliku źródłowego
Plik zapytań widoku Otwarcie lub zamknięcie wybranego widoku
jako pliku źródłowego
Plik zapytań aktualizu- Wykonanie aktualizacji
jących
Plik formularzy Wyświetlenie danych pliku w postaci formularza
Plik raportów Wydruk raportu
Plik etykiet Wydruk etykiet
Plik aplikacji Uruchomienie aplikacji
Jeżeli wybrany plik projektowy (formularzy, raportów lub etykiet) nie jest powiązany z aktywnie otwartym plikiem lub widokiem, wówczas pojawia się okienko dialogowe.
Można zdecydować, czy wybrany plik formatujący ma być użyty wraz z aktualnym plikiem bazy danych lub widokiem, czy też z plikiem lub widokiem, z którym jest zazwyczaj skojarzony. Okienko to pojawia się bez względu na stan opcji Instrukcje.
WYŚWIETLANIE PLIKÓW SKOJARZONYCH
Kiedy użytkownik wybierze plik bazy danych lub zapytań, wówczas nazwa wybranego pliku oraz nazwy skojarzonych z nim plików przemieszczą się w odpowiednich panelach ponad poziomą linię. Wynika to z faktu, że każdy plik utworzony poprzez Centrum Sterowania skojarzony jest przynajmniej z jednym plikiem bazy danych lub widokiem.
TWORZENIE NOWYCH PLIKÓW
Należy podświetlić znacznik w panelu odpowiadającym typowi pliku jaki chcemy utworzyć i nacisnąć Enter. Pojawi się ekran projektowania pliku odpowiedniego typu. Jeżeli tworzymy formularz, raport lub etykietę, to nowy plik odnosi się do ostatnio używanego źródła danych, zwanego aktualnym plikiem bazy danych lub aktualnym widokiem.
USUWANIE PLIKÓW
Aby usunąć plik:
1. Podświetlamy plik przeznaczony do usunięcia.
2. Naciskamy Del lub z menu Katalog wybieramy opcję Usuń podświetlony plik z katalogu.
3. Wybieramy Tak lub piszemy T.
4. Decydujemy czy chcemy plik usunąć także z dysku.
KORZYSTANIE Z MENU
---------------------------------------------------------------------------------------------
Klawisz Działanie
F10 Menu Przesuwa podświetlenie do menu głównego;
otwiera ostatnio używane menu
Alt i pierwsza litera Rozwija wybrane menu
nazwy menu

® lub Otwiera sąsiednie menu
Ż lub ­, następnie ż Wywołuje opcję menu
lub naciśnięcie pierwszej
litery opcji
Esc Wycofuje z menu lub listy wyborów

Ctrl-End Akceptuje wprowadzone lub zaproponowane
wartości (nastawiane w menu)
Tab, Shift-Tab, ż Przemieszcza podświetlenie między
kolumnami list wyborów
End Przemieszcza podświetlenie do ostatniej
pozycji menu lub listy wyborów
Home Przemieszcza podświetlenie do pierwszej
pozycji menu lub listy wyborów
PgDn Wyświetla następną część listy wyborów
PgUp Wyświetla poprzednią część listy wyborów
---------------------------------------------------------------------------------------------
CZYTANIE LINII STATUSU
Linia statusu występuje w dolnej części każdego ekranu projektowania dBase IV oraz ekranów BROWSE i EDIT. Linia statusu składa się z pięciu części :
1. Pierwsza część linii statusu zawiera informacje o tym, z jakiego ekranu użytkownik aktualnie korzysta.
2. Druga część opisuje plik dBase IV, z którym obecnie użytkownik pracuje. Najpierw podawana jest litera aktualnej stacji dysków, po której następuje skrócona ścieżka dostępu do pliku oraz nazwa pliku bez rozszerzenia.
3. Trzecia część określa położenie kursora . Wyświetlana w tej części linii
statusu informacja zależy od typu wywołanego ekranu. Linia określa położenie poziome na ekranie, a kolumna - położenie pionowe wewnątrz określonego obszaru ekranu.
4. W czwartej części występuje nazwa pliku bazy danych lub widoku stanowiącego źródło danych. Gdy dBase IV pracuje w sieci , system wyświetla w tej części linii statusu ( na ekranach BROWSE i EDIT ) informacje o zablokowaniu rekordu.
5. W piątej części pojawiają się wskaźniki dające informacje o klawiaturze i aktualnym rekordzie Num wskazuje, że włączony jest klawisz Num Lock,
Caps - klawisz Caps Lock, Ins - tryb wstawiania. W przypadku ekranów BROWSE i EDIT wskaźnik Del oznacza, że aktualny rekord jest zaznaczony do usunięcia.
2.SYSTEM SUFLER W dBase IV
dBase IV wyposażony jest we wszechstronny system udzielania informacji pomocniczych. System Sufler jest systemem reagującym na kontekst, co oznacza, że dBase IV udziela informacji związanych tematycznie z aktualną sytuacją. W ten sposób można rozwiązać wiele problemów. Sufler oferuje także teksty pomocnicze dotyczące tematów pokrewnych.
WYWOŁANIE SYSTEMU SUFLER
Należy:
1. Nacisnąć F1 Sufler.
2. Napisać w trybie bezpośrednim help.
3. Napisać w trybie bezpośrednim help a zaraz po nim nazwę polecenia lub elementu dBase IV.
4. Napisać w trybie bezpośrednim polecenie a następnie nacisnąć F1 Sufler.
5. Wybrać opcję Sufler z ramki zawierającej komunikat błędu.
DZIAŁANIE SYSTEMU SUFLER
Po wywołaniu systemu Sufler na ekranie pojawi się ramka Sufler, w której system wyświetla informacje dotyczące konkretnego tematu, albo wykaz umożliwiający wybór innych dostępnych tematów.
Każda ramka posiada tytuł określający temat zawartej w niej informacji. Tekst zorganizowany jest w sposób przypominający książkę, dlatego można przeglądać wyświetlane na pojedynczych ekranach strony. Klawisze F3 poprzedni i F4 następny wyświetlają odpowiednie ekrany z ciągu ekranów zawierających pomocnicze informacje.
Naciskając Esc opuszczamy ramkę Sufler i wracamy do miejsca, z którego została wywołana.

3. PROJEKTOWANIE I ORGANIZOWANIE PLIKÓW BAZY
DANYCH
Sednem systemu dBase IV jest plik bazy danych. Zawiera on dane wykorzystywane przez system dBase IV. Pliki dostarczają również danych wyjściowych dla widoków, które z kolei zaopatrują raporty, etykiety i formularze.
WYWOŁANIE EKRANU PROJEKTOWANIA BAZY DANYCH
Ekran ten można wywołać zarówno w trybie bezpośrednim jak i z Centrum Sterowania.
Tryb bezpośredni
Aby w trybie bezpośrednim wywołać ekran projektowania bazy danych należy wprowadzić polecenie Create lub Modify structure. Jeżeli nie jest otwarty Żaden plik bazy danych wówczas dBaseIV wezwie użytkownika do wprowadzenia nazwy pliku, którego strukturę chce zmienić.
Centrum Sterowania
Aby z Centrum Sterowania utworzyć nowy plik bazy danych należy podświetlić w panelu DANE znacznik i nacisnąć Enter. Pojawi się ekran projektowania bazy danych. Aby zmienić strukturę istniejącego pliku ( gdy stosowana jest opcja ON polecenia SET INSTRUCT ), należy podświetlić nazwę pliku i nacisnąć Enter. Następnie z ramki dialogowej wybiera się opcję Zmień strukturę/porządek.
Innym sposobem jest podświetlenie nazwy pliku występującego w panelu DANE i naciśnięcie Shift-F2 Projekt. Zostanie wyświetlony ekran projektowania wybranego pliku bazy danych.
Jeżeli użytkownik wywoła ekran projektowania bazy dla już istniejącego pliku, wtedy dBase IV automatycznie otworzy menu Organizuj. Aby je zamknąć naciskamy Esc. Gdy tworzy się nowy plik pojawia się ekran projektowania bazy danych z kursorem w pierwszej kolumnie Nowe pole.`
STEROWANIE KURSOREM NA EKRANIE PROJEKTOWANIA
BAZY DANYCH
---------------------------------------------------------------------------------------------
Klawisz Działanie
Naciśnij ż lubTab Przejście do następnej kolumny
Naciśnij Shift-Tab Przejście do poprzedniej kolumny
Naciśnij ­ lub Ż Przejście do poprzedniego lub następnego
wiersza
Naciśnij lub ® Przesunięcie w danej kolumnie kursora w
lewo lub w prawo
Z menu Szukaj wybierz Przejście do pierwszego pola
opcję Pierwsze pole
Z menu Szukaj wybierz Przejście do ostatniego pola
opcję Ostatnie pole
Z menu Szukaj wybierz Przejście do konkretnego pola.
opcję Numer pola Numery pól zawiera kolumna Nr
i napisz numer pola
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKTOWANIE PLIKÓW BAZY DANYCH
Na rysunku pokazany jest ekran projektowania bazy danych. Wyświetlona jest tablica, w której każdemu wierszowi odpowiada jedno pole aktualnego pliku bazy danych. W kolumnach zawarte są atrybuty każdego z pól. Zdefiniowane atrybuty tworzą strukturę pliku bazy danych.
Nadawanie polu nazwy
Do tego celu służy kolumna Nazwa pola. Po wpisaniu nazwy należy nacisnąć Enter, by przejść do następnej pozycji.
Nazwy pól muszą spełniać następujące warunki:
- Każde pole w pliku bazy danych musi posiadać swoją nazwę.
- Nazwa pola może składać się z kombinacji do 10 znaków : liter cyfr i podkreśleń.
- Pierwszy znak musi być literą.
- Nie wolno używać znaków przestankowych, spacji i innych znaków specjalnych.
Definiowanie typu pola
Tworząc strukturę bazy danych trzeba określić typ wszystkich zawartych w nim pól. Służy do tego kolumna Typ pola. Jeżeli kursor jest w tej kolumnie, wtedy naciskając klawisz spacji wyświetlamy odpowiedni typ pola.
Typy pól :
1. Charakter(Znakowe) - zawiera do 254 znaków lub cyfr.
2. Numeryczne - ma szerokość od 1 do 20 znaków. Liczby zawarte w polach numerycznych przechowywane są jako stałoprzecinkowe, czyli posiadające określoną ilość miejsc dziesiętnych.
3. Float(Zmiennoprzecinkowe) - ma szerokość od 1 do 20 znaków. Liczby są w nich przechowywane jako zmiennoprzecinkowe. Pól tego typu najczęściej używa się w aplikacjach o charakterze naukowym. Mogą przyspieszyć dzielenia i mnożenia, zwłaszcza gdy dotyczą one bardzo dużych lub bardzo małych liczb.
4. Data - ma zawsze szerokość ośmiu znaków. Przechowuje dane określające rok, miesiąc i dzień.
5. Logiczne - zawiera jedynie pojedyncze znaki T, N, t, n reprezentujące wartość logiczną prawda (T, t) lub fałsz (N, n).
6. Opisowe(memo) - zawiera do 10 znaków. Pozwala przechowywać duże dokumenty, których rozmiar ograniczony jest jedynie dostępną pamięcią. Pole opisowe jest w rzeczywistości jedynie wskaźnikiem, podczas gdy tekst przechowywany jest w specjalnym pliku opisowym.
Indeksowanie pola
Plik można uporządkować wg. zaindeksowanego pola. W kolumnie Index klawisz spacji przełącza między T a N. Po wybraniu T dBase IV utworzy znacznik indeksu bazujący na wartości pola opisanego w danym wierszu kolumny Index.
UWAGA:
Nie wolno indeksować pól logicznych i opisowych (memo).
Dodawanie opisu pliku bazy danych
Aby dodać lub zmodyfikować opis aktywnego pliku bazy danych należy wybrać z menu Układ opcję Edytuj opis bazy danych.
Dodawanie i usuwanie pól
Jeżeli do struktury pliku chcemy dodać pole, umieszczamy kursor w polu, przed które chcemy wprowadzić nowe pole i naciskamy Ctrl-N. Aby usunąć pole, umieszczamy na nim kursor i naciskamy Ctrl-U.
ZAPISYWANIE ZMIAN I KONTYNUACJA PRACY
1. Zapisywanie zmian w trakcie pracy.

Aby zapisać zmiany, nie opuszczając ekranu projektowania bazy danych należy użyć opcji Zachowaj strukturę bazy danych z menu Układ. Teraz istnieje możliwość nadania, zaakceptowania lub modyfikacji nazwy pliku bazy danych. Po naciśnięciu Enter można skopiować plik a także nadać mu nową nazwę. System kopiuje wówczas pliki o rozszerzeniu .dbf, .dbt, .mdx.
2. Zapisywanie zmian i opuszczanie ekranu projektowania bazy danych.
Aby zachować nową lub zmodyfikowaną strukturę bazy danych należy użyć opcji Zachowaj zmiany i wyjdź z menu Wyjście. Kiedy po raz pierwszy zapisujemy nową strukturę bazy danych, dBase IV prosi o nadanie nazwy utworzonemu plikowi.
OPUSZCZANIE EKRANU PROJEKTOWANIA BAZY DANYCH
Gdy nie chcemy zachować zmian dokonanych w strukturze pliku bazy danych używamy opcji Porzuć zmiany i wyjdź z menu Wyjście lub naciskamy Esc. Gdy system zapyta o potwierdzenie anulowania zmian - wybieramy Tak.
DRUKOWANIE STRUKTURY PLIKU BAZY DANYCH
Po utworzeniu struktury pliku bazy danych warto ją wydrukować, aby zobaczyć jak została zaprojektowana. Służy do tego opcja Drukuj strukturę bazy danych z menu Układ ekranu projektowania bazy danych. Na ekranie pojawi się menu Drukuj.


4. Organizowanie plików bazy danych.
KATALOG dBASEIV
Katalog stanowi jednostkę organizacyjną, grupującą związane ze sobą pliki. Wszystkie pliki zawarte w aktywnym katalogu dBase IV wyświetlane są w sześciu panelach ekranu Centrum Sterowania. W pewnym sensie pliki są niezależne od katalogów dBase IV. Jeden plik może znajdować się w kilku katalogach.
Każdy katalog posiada swój własny opis zawartych w nim plików. Jest to przydatne, gdy ten sam plik wykorzystuje się w różnych katalogach do rożnych celów.
Nazwa tworzonego pliku jest automatycznie dodawana do otwartego katalogu. odnosi się to do plików bazy danych, formularzy etykiet i plików innych typów.
Można utworzyć dowolną ilość katalogów dBase IV. Jednym z powodów ich tworzenia jest uproszczenie list plików wyświetlanych na ekranie. Katalogi pozwalają wyeliminować ze środowiska roboczego zbędne pliki, umożliwiając skoncentrowanie się tylko na plikach aktualnie potrzebnych. Mogą również pokazać, które pliki są ze sobą powiązane.
Tworzenie nowego katalogu
Tworząc nowy katalog należy przestrzegać następujących reguł :
1. nazwa nie może przekraczać ośmiu znaków
2. w nazwach katalogów można używać liczb i znaku podkreślenia, lecz nie wolno używać spacji i znaków przestankowych
3. nazwy można wpisywać małymi lub dużymi literami, jednakże dBase IV przekształca je w duże litery.
Aby utworzyć nowy katalog należy :
1. otworzyć menu Katalog naciskając Alt-K
2. napisać O by uaktywnić opcję Otwórz nowy katalog
3. podświetlić znacznik i nacisnąć Enter. Pojawi się okienko dialogowe
4. wpisać nazwę nowego katalogu i nacisnąć Enter. Pojawi się ekran Centrum Sterowania z pustymi panelami.
Objaśnienie typów plików
Każde zapytanie, formularz, raport, etykieta i program mogą być zdefiniowane przez jeden, dwa lub trzy pliki:
1. projektowy - tworzy się go przy pomocy modułów projektowania. Na przykład plik .scr jest plikiem projektowym formularza
2. kiedy zapisujemy pliki projektowe, dBase IV automatycznie tworzy pliki kodowe, zawierające wygenerowany kod dBase IV. Pliki te przydają się, gdy chcemy zmodyfikować utworzony kod. Na przykład pliki .fmt, są plikami wygenerowanego kodu formularzy
3. gdy używamy zapytania, formularza, raportu, etykiety lub programu, wówczas system kompiluje pliki kodowe. Skompilowane pliki zastępują kod dBase IV krótkimi poleceniami, co pozwala szybciej działać. Pliki .fmo są skompilowanymi plikami formularzy.

Rozszerzenia nazw plików
---------------------------------------------------------------------------------------------
Typ pliku Panel Plik projektowy Plik kodowy Plik skompilowany
Baza danych Dane .dbf
Zapytanie two-
rzące widok Zapytania .qbe .qbe .qbo
Zapytanie ak-
tualizujące Zapytania .upd .upo
Formularz Formularze .scr .fmt .fmo
Raport Raporty .frm .frg .fro
Etykieta Etykiety .lbl .lbg .lbo
Program Aplikacje .prg .dbo
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dodawanie pliku do katalogu
Opcja Dodaj plik do katalogu umożliwia dodanie pliku do katalogu. Każdy panel Centrum Sterowania może zawierać 200 plików.
Aby dodać plik do katalogu należy :
- przejść do panelu z plikami odpowiedniego typu
- nacisnąć Alt-K, aby otworzyć menu Katalog
- napisać D, aby wybrać opcję Dodaj plik do katalogu. W prawej części ekranu pojawi się lista plików
- podświetlić odpowiedni plik i nacisnąć Enter. System poprosi o zredagowanie opisu pliku
- dodać opis i nacisnąć Enter. dBase IV wprowadzi plik do aktualnego panelu.

Usuwanie pliku z katalogu
Aby usunąć plik z katalogu ( nie z dysku ) :
1. podświetlić nazwę pliku, który chcemy usunąć
2. Nacisnąć Alt-K, następnie U lub Del. dBase IV zapyta o potwierdzenie chęci usunięcia pliku z katalogu
3. napisać T ( tak )
4. dBase IV również pyta, czy chcemy usunąć plik z dysku ( piszemy N - nie ).
Opis pliku
Do redagowania opisu pliku służy opcja Zmień opis podświetlonego pliku z menu Katalog. System wyświetla opis na dole ekranu, po prawej stronie słowa Opis.
5. Ekrany BROWSE i EDIT
Oba ekrany przedstawiają na dwa różne sposoby informacje zawarte w pliku bazy danych. Pozwalają wyświetlać, wprowadzać, edytować i usuwać dane.
Ekran EDIT zawiera tylko jeden rekord może składać się z więcej niż jednego ekranu. Jest przydatny do wyszukiwania lub wprowadzania danych do konkretnych rekordów.
Na ekranie BROWSE rekordy występują w postaci tablicy. Każdy wiersz tablicy zawiera jeden rekord. Ekran ten jest przydatny do szybkiego przeglądania większej liczby rekordów.
6.Organizowanie danych
Co to jest indeks?
Indeks organizuje dane zawarte w pliku bazy danych tak, by system wyświetlał je w określonej kolejności. Nie ulega przy tym zmianie fizyczne uporządkowanie rekordów. w dowolnej chwili można dodawać nowe indeksy, aby wyświetlać dane w jeszcze innym porządku.
Pliki indeksowe w dBase IV
dBase IV przechowuje utworzone przy pomocy systemu menu indeksy w pliku o rozszerzeniu .mdx. Zawiera on max 47 oddzielnych indeksów posiadających unikalne znaczniki ( nazwa indeksu wewnątrz pliku .mdx ).
Można utworzyć dwa rodzaje indeksów :
- proste - sortujące wg. jednego kryterium
- złożone - sortujące wg. wielu kryteriów.
Tworzenie indeksu prostego
Należy :
1. przejść do panelu Dane w Centrum Sterowania, podświetlić plik, który chcemy zaindeksować i nacisnąć F2 Dane lub Shift F2 Projekt. Pojawi się menu Organizuj
2. otworzyć menu Organizuj, podświetlić opcję Twórz nowy indeks i nacisnąć Enter.
Nadawanie nazwy indeksowi
Aby nadać nazwę indeksowi należy :
1. podświetlić opcję Nazwa indeksu i nacisnąć Enter
2. napisać nazwę indeksu ( do 10 znaków ).
Definiowanie indeksu
W dBase IV indeksy definiuje się przy pomocy wyrażeń indeksujących. Decydują one o sposobie organizacji pliku bazy danych. Mogą nimi być nazwy pól lub też kombinacja nazw pól, operatorów i funkcji.
Aby zdefiniować wyrażenie indeksujące należy :
1. podświetlić opcję Wyrażenie indeksujące i nacisnąć Enter
2. napisać poprawne wyrażenie lub nacisnąć Shift-F1 Wybierz, aby wybrać odpowiednią nazwę, następnie podświetlić ją i nacisnąć Enter
3. po zakończonym definiowaniu nacisnąć Enter. Wyrażenie indeksujące pojawi się w nawiasach klamrowych a podświetlenie przemieści się do opcji Klauzula FOR.
Indeksowanie wybranych rekordów
Służy do tego Klauzula FOR. Po nadaniu nazwy indeksowi i określeniu wyrażenia indeksującego należy :
1. podświetlić opcję Klauzula FOR i nacisnąć Enter
2. wpisać warunek albo po naciśnięciu3. nft F1 wybrać nazwę pola, operator lub funkcję, którą chcemy wykorzystać
laszacisnąć Ctrl-End, aby zapisać i uaktywnić indeks.
Porządkowanie indeksu
Opcja Porządek indeksu pozwala określić czy indeks powinien być uporządkowany rosnąco, czy malejąco. Po jej otwarciu należy nacisnąć Enter lub klawisz spacji, aby przełączyć opcję między ROSNĄCY a MALEJĄCY.
Używanie indeksu
System automatycznie uaktywnia nowo utworzony indeks. Aby wybrać inny indeks należy :
1. nacisnąć Alt-O, aby otworzyć menu Organizuj
2. napisać P, aby wybrać opcję Porządkuj rekordy wg. indeksu. W prawej części ekranu pojawi się lista zawierająca znaczniki aktywnych indeksów i nazwy aktywnych plików indeksowych .ndx.
3. podświetlić nazwę znacznika indeksu lub nazwę pliku, który ma służyć do uporządkowania pliku
4. nacisnąć Enter, aby uaktywnić podświetlony indeks
Tworzenie indeksu złożonego
Należy :
1. nacisnąć Alt-O, aby otworzyć menu Organizuj, a następnie napisać T, aby wybrać opcję Twórz nowy indeks
2. nacisnąć Enter i napisać nazwę tworzonego indeksu. Ponownie nacisnąć Enter, zostanie podświetlona opcja Wyrażenie indeksujące
3. nacisnąć Enter, wpisać kompletne wyrażenie indeksujące albo, aby wyświetlić listę pozwalającą utworzyć wyrażenie indeksujące nacisnąć Shift-F1 Wybierz
4. po skończonym wprowadzaniu wyrażenia indeksującego nacisnąć Enter. Podświetlona jest opcja Klauzula FOR. Należy przesunąć kursor do opcji Porządek indeksu
5. naciskając klawisz spacji lub Enter wybrać porządek ROSNĄCY lub MALEJĄCY
6. nacisnąć Ctrl-End, aby zapisać utworzony indeks.
Znak + łączy pola znakowe ( typu charakter ) w jedno złożone wyrażenie indeksujące. Połączenie znakiem + dwóch pól numerycznych sumuje zawartość tych pól i spowoduje uporządkowanie indeksu wg. powstałej sumy.
Modyfikowanie istniejącego indeksu
W celu zmiany istniejącego indeksu dBase IV należy wywołać ekran BROWSE / EDIT lub ekran projektowania bazy danych i wybrać z menu Organizuj opcję Zmień istniejący indeks, podświetlić indeks, który chcemy zmodyfikować i nacisnąć Enter. Po dokonaniu zmian należy nacisnąć Ctrl-End, aby je zapisać.
Ukrywanie powielonych rekordów
W celu zmodyfikowania indeksu tak, by system pominął rekordy zawierające identyczne dane w polu będącym kluczem indeksu, należy wykonać następujące działania :
1. z menu Organizuj wybrać opcję Zmień istniejący indeks. Na ekranie pojawi się lista znaczników indeksów
2. podświetlić odpowiedni indeks i nacisnąć Enter. Pojawi się menu podrzędne
3. podświetlić opcję Tylko pierwsze wystąpienie i nacisnąć klawisz spacji lub Enter ( aby ustawić ją w stan Tak )
4. nacisnąć Ctrl-End, aby zapisać indeks.
Usuwanie indeksu
W tym celu wybrać należy opcję Wyrzuć zbędny znacznik indeksu z menu Organizuj. Na ekranie pojawi się wykaz znaczników indeksowych. Należy podświetlić nazwę znacznika, który chcemy usunąć i nacisnąć Enter. Indeks zostanie usunięty z pliku wieloindeksowego.
7. Sortowanie pliku bazy danych
Sortowanie jest rzadziej używane niż indeksowanie. W wyniku sortowania tworzony jest nowy, posortowany plik bazy danych. Pierwotny plik pozostaje nieposortowany.
Aby posortować plik należy :
1. na ekranie Centrum Sterowania podświetlić nazwę pliku, który chcemy posortować i nacisnąć Shift-F2 Projekt lub F2 Dane
2. nacisnąć Alt-O, aby otworzyć menu Organizuj. Następnie należy napisać S, aby wybrać opcję Sortuj bazę danych wg. listy pól
3. nacisnąć Shift-F1 Wybierz, aby wyświetlić listę możliwych do użycia nazw pól. Niektóre z nich ( pola logiczne lub opisowe ) mogą być przyciemnione. Oznacza to, że pól tych nie można użyć w procesie sortowania
4. przy pomocy klawisza Ż należy przesunąć kursor do pola, które będzie pierwszym kryterium sortowania i nacisnąć Enter. Nazwa wybranego pola pojawi się w pierwszej kolumnie Porządek pól.
5. nacisnąć ponownie Enter. Kursor znajduje a
- pozwala użytkownikowi ustalić własny formularz ekranowy
.set bell on/off - włącza i wyłącza sygnał akustyczny podczas niektórych operacji
. set confirm on/off - normalnie ustawione OFF i wtedy kursor przechodzi do następnego pola po wypełnieniu poprzedniego. ON - zawsze należy potwierdzić klawiszem Enter
. set date - ustawia datę
. set decimals to - ustalenie ilości miejsc dziesiętnych
. set device to - ustawia urządzenia wyjściowe
. set history to - liczba zapamiętanych instrukcji
Wybrane polecenia CREATE
. create - tworzy pliki bazy
. erase - kasuje pliki bazy
. create label - tworzy plik formularza etykiet
. modify label - tworzy i redaguje plik etykiet dla aktywnej bazy danych
. label form [zakres][to print][for...] - drukuje etykiety
Inne komendy
. append - dopisywanie rekordów
. edit[{/}] - edycja pól rekordów
. browse - przeglądanie i edycja tabeli
. list [FOR ] [TO PRINT] - wysyłanie zawartości na ekran lub drukarkę
. display - wyświetlanie
. display memory - wyświetla nazwę, typ i rozmiar każdej zmiennej
. display status - pokazuje przegląd bieżącego stanu przetwarzania w systemie
. display structure - wyświetlanie struktury
. dir [] - katalog plików
. delete [FOR ] [WHILE ] - kasowanie rekordów
. replace WITH [, ...] - zastępowanie pól wartościami wyrażeń
. recall [FOR ] [WHILE ] - odzyskiwanie skasowanych rekordów
. pack - nieodwracalne usuwanie skasowanych rekordów
. locate FOR - wyszukiwanie
. go {/TOP/BOTTOM} - wybór aktywnego rekordu
. count [FOR ] - liczenie rekordów spełniających warunek
. sum [FOR ] [WHILE ] - suma pól numerycznych
. index on to - indeksowanie bazy danych
. quit - zakończenie pracy
. clear - czyści ekran i ustawia kursor w lewym górnym rogu
. close - zamyka pliki kroniki : bazy danych, formularza, indeksowe i procedur
. continue - podejmuje na nowo szukanie rekordu rozpoczęte przez locate
. copy - kopiuje część lub całą aktywną bazę danych do pliku wyjściowego
. copy file - tworzy kopię dowolnego pliku dyskowego
. copy structure - kopiuje tylko strukturę aktywnej bazy danych do podanego pliku wyjściowego
. do - powoduje wykonanie pliku instrukcji dBASEIV a także przekazuje parametry do wołanego programu
. erase - usuwa plik z katalogu
. find - szuka pierwszego rekordu w poindeksowanej bazie danych
. help - dostarcza informacje o instrukcjach dBASEIV
. index - tworzy plik, w którym są zawarte uporządkowane klucze z bazy danych
. insert - wprowadza nowy rekord do pliku bazy danych w miejsce bieżącego rekordu. Pozostałe są przesuwane w dół
Standardowe przypisania do klawiatury funkcyjnej :
F1 - help; (nie może być zmieniony)
F2 - assist;
F3 - list;
F4 - dir;
F5 - display structure;
F6 - display status;
F7 - display memory;
F8 - display;
F9 - append;
F10 - edit;
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2043 , autor: ew.la , Ocena: 34.89

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu dBase IV

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Historia Internetu (2)
Budowa komputera.
Wirusy komputerowe (1)
Drukarki - referat
Adres IP i domeny internetowe
Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe. (2)
Zasada działania wydruku na drukarce igłowej
Windows 2000 serwer (1)
algorytmy (2)
Klastry (Clusters)


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 34.89.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-11 21:01:43
⇒Czytano: 2043
Autor: ew.la


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: