Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw jego uprawnienia odwołując się o stosowanych we współczesnych państwach demokratycznych różPoprzednia praca: My perfect wife
Następna praca: Słowa - "Polak stąd między narodami słynie, że bardziej niźli życie, kocha kraj rodzinny" - uczyń mottem do rozważań o życiu i działalności Adama Mickiewicza.Treść: 1. Prezydent RP
Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wykonuje swoje zadania na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Jego kadencja trwa cztery lata.
Wpływ prezydenta na :
a) Parlament.
 Prezydent po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu zostaje skrócona kadencja Senatu. Prezydent RP, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenie skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent RP zwołuje posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.
 Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Prezydent może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent RP w ciągu 7dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP.
 W razie nie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania, Prezydent RP może skrócić kadencję Sejmu i zarządza wybory.
 Prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu, lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzie nie czyni się przedmiotem debaty.
 Prezydent RP, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.
b) Rząd.
 W sprawach szczególnej wagi Prezydent RP może zwołać Radę Gabinetową. Radę gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP.
 Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent RP powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu, lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Minist2rów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.
 Jeśli nowo utworzony Rząd nie zostanie poparty przez Sejm to Prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę jej członków.
 Prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów liczby posłów.
 Prezydent , przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
 Prezydent może odmówić przyjęcie dymisji Rady Ministrów w określonych przypadkach zawartych w Konstytucji.
c) Sąd
 Prezydent RP może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją.
 Sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieokreślony.
 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału konstytucyjnego.
Podsumowując prezydent RP, ma wiele przywilejów. Może decydować o wielu ważnych sprawach dotyczących naszego państwa. Moim zdaniem prezydent powinien mieć jeszcze większe uprawnienia niż w obecnej sytuacji. Z historii naszego kraju możemy wnioskować, że tylko silna ręka potrafi poprowadzić naszym narodem, a będzie to tylko możliwe jeśli głowa państwa będzie miała odpowiednie pole do działania. Dlatego jestem za zwiększeniem uprawnień prezydenta RP.
2. Modele prezydentury w innych krajach.
A) System prezydencki.
W systemie tym prezydent jest jednocześnie szefem rządu. Prezydent jest powoływany w wyborach powszechnych, ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, nie ma inicjatywy ustawodawczej ani prawa udziału w obradach parlamentu, nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, tak jak i ministrowie, których powołuje i odwołuje. Z parlamentem komunikuje się za pomocą orędzia, w którym zawiera program rządu i propozycje ustaw. Ma również prawo weta zawieszającego w stosunku do ustaw parlamentu. System ten istnieje w Stanach Zjednoczonych i w państwach Ameryki Łacińskiej.
B) System parlamentarno-gabinetowy.
System taki pozwala na taki układ stosunków między parlamentem a głową państwa i rządem (egzekutywą), w którym rząd z premierem na czele jest powoływany o odwoływany przez głowę państwa, a odpowiedzialność polityczną ponosi przed parlamentem. Egzekutywa ma też prawo rozwiązać parlament. Rząd jest powoływany spośród przedstawicieli partii (lub koalicji) mającej większość w parlamencie. Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, ponoszą ją natomiast członkowie rządu kontrasygnujący jej akty urzędowe. System ten ukształtował się w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, obecnie występuje m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Holandii, Belgii i w państwach skandynawskich.
C) System prezydencko-parlamentarny.
System ten zwany również jest jako półprezydenckim, lub prezydencjonalnym. Egzekutywa jest dwuczłonowa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i może kontrolować działalność parlamentu i rządu, stymulować ich działalność oraz rozstrzygać między nimi konflikty. Nie odpowiada politycznie przed parlamentem, jedynie konstytucyjnie i za zdradę stanu. Prezydent stoi na straży konstytucji, powołuje rząd, który odpowiada politycznie zarówno przed nim, jak i przed parlamentem. System ten istnieje m.in. w Rosji.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2522 , autor: pawlukewa , Ocena: 66.15

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw jego uprawnienia odwołując się o stosowanych we współczesnych państwach demokratycznych róż

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw


Losowe teksty z tej samej kategorii

Czy polska gospodarka dogoni świat?
Administracja państwowa
Unia europejska (18)
Za lub przeciw Unii Europejskiej
Dlaczego wszyscy są zobowiązani płacić podatki? Jak funkcjonowałoby państwo gdybyśmy zaprzestali płacić podatki?
Mniejszości narodowe - Białorusini w Polsce
Skinheads - reportaż
Bezdomność jako problem społeczny
Cień ONZ.
Szanse i zagrożenia dla Polski w związku z planami integracji z Unią Europejską


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 66.15.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-04-08 21:02:52
⇒Czytano: 2522
Autor: pawlukewa


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: