Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw jego uprawnienia odwołując się o stosowanych we współczesnych państwach demokratycznych różPoprzednia praca: My perfect wife
Następna praca: Słowa - "Polak stąd między narodami słynie, że bardziej niźli życie, kocha kraj rodzinny" - uczyń mottem do rozważań o życiu i działalności Adama Mickiewicza.Treść: 1. Prezydent RP
Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wykonuje swoje zadania na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Jego kadencja trwa cztery lata.
Wpływ prezydenta na :
a) Parlament.
 Prezydent po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu zostaje skrócona kadencja Senatu. Prezydent RP, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenie skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent RP zwołuje posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.
 Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Prezydent może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent RP w ciągu 7dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP.
 W razie nie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania, Prezydent RP może skrócić kadencję Sejmu i zarządza wybory.
 Prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu, lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzie nie czyni się przedmiotem debaty.
 Prezydent RP, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.
b) Rząd.
 W sprawach szczególnej wagi Prezydent RP może zwołać Radę Gabinetową. Radę gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP.
 Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent RP powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu, lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Minist2rów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.
 Jeśli nowo utworzony Rząd nie zostanie poparty przez Sejm to Prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę jej członków.
 Prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów liczby posłów.
 Prezydent , przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
 Prezydent może odmówić przyjęcie dymisji Rady Ministrów w określonych przypadkach zawartych w Konstytucji.
c) Sąd
 Prezydent RP może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją.
 Sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieokreślony.
 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału konstytucyjnego.
Podsumowując prezydent RP, ma wiele przywilejów. Może decydować o wielu ważnych sprawach dotyczących naszego państwa. Moim zdaniem prezydent powinien mieć jeszcze większe uprawnienia niż w obecnej sytuacji. Z historii naszego kraju możemy wnioskować, że tylko silna ręka potrafi poprowadzić naszym narodem, a będzie to tylko możliwe jeśli głowa państwa będzie miała odpowiednie pole do działania. Dlatego jestem za zwiększeniem uprawnień prezydenta RP.
2. Modele prezydentury w innych krajach.
A) System prezydencki.
W systemie tym prezydent jest jednocześnie szefem rządu. Prezydent jest powoływany w wyborach powszechnych, ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, nie ma inicjatywy ustawodawczej ani prawa udziału w obradach parlamentu, nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, tak jak i ministrowie, których powołuje i odwołuje. Z parlamentem komunikuje się za pomocą orędzia, w którym zawiera program rządu i propozycje ustaw. Ma również prawo weta zawieszającego w stosunku do ustaw parlamentu. System ten istnieje w Stanach Zjednoczonych i w państwach Ameryki Łacińskiej.
B) System parlamentarno-gabinetowy.
System taki pozwala na taki układ stosunków między parlamentem a głową państwa i rządem (egzekutywą), w którym rząd z premierem na czele jest powoływany o odwoływany przez głowę państwa, a odpowiedzialność polityczną ponosi przed parlamentem. Egzekutywa ma też prawo rozwiązać parlament. Rząd jest powoływany spośród przedstawicieli partii (lub koalicji) mającej większość w parlamencie. Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, ponoszą ją natomiast członkowie rządu kontrasygnujący jej akty urzędowe. System ten ukształtował się w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, obecnie występuje m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Holandii, Belgii i w państwach skandynawskich.
C) System prezydencko-parlamentarny.
System ten zwany również jest jako półprezydenckim, lub prezydencjonalnym. Egzekutywa jest dwuczłonowa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i może kontrolować działalność parlamentu i rządu, stymulować ich działalność oraz rozstrzygać między nimi konflikty. Nie odpowiada politycznie przed parlamentem, jedynie konstytucyjnie i za zdradę stanu. Prezydent stoi na straży konstytucji, powołuje rząd, który odpowiada politycznie zarówno przed nim, jak i przed parlamentem. System ten istnieje m.in. w Rosji.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2398 , autor: pawlukewa , Ocena: 61.71

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw jego uprawnienia odwołując się o stosowanych we współczesnych państwach demokratycznych róż

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw


Losowe teksty z tej samej kategorii

Mozaika partii politycznych w Polsce
Narkotyk
Czy kara śmierci jest humanitarna?
Prawa i wolności człowieka
Spróbuj ocenić skutki bezrobocia
Zasiłki dla bezrobotnych
Jan Paweł II pielgrzymka
Palestyna - holocaust trzeciego tysiąclecia?
Jak postrzegam władze i jakie są wobe niej moje oczekiwania
Moje „za” i „przeciw” Unii Europejskiej


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 61.71.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-04-08 21:02:52
⇒Czytano: 2398
Autor: pawlukewa


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: