Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Partie centrumPoprzednia praca: Recenzja filmu "Pan Tadeusz". (2)
Następna praca: Staropolski Okręg Przemysłowy - referatTreść: UNIA WOLNOŚCi
Prezydium Klubu Parlamentarnego Unii Wolności
oPrzewodniczący Klubu - Jerzy Wierchowicz
oPrzewodniczący Unii Wolności - Bronisław Geremek
oWiceprzewodniczący Klubu
o- Kazimierz Szczygielski
o- Jan Wyrowiński
oSekretarz Klubu - Barbara Imiołczyk
Członkowie
o- Helena Góralska
o- Olga Krzyżanowska
o- Janusz Lewandowski
o- Jerzy Osiatyński
oRzecznik Klubu - Andrzej Potocki
oPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Cycoń
oWicemarszałek Sejmu - Jan Król
oWicemarszałek Senatu - Donald Tusk
oPrzewodniczący Senackiego Klubu Demokratycznego - Krzysztof Kozłowski
Komisja Rewizyjna
oMarian Cycoń -przewodniczący
58 posłów
·Borusewicz Bogdan ·Bryłowski Paweł ·Cycoń Marian ·Czech Mirosław ·Drzewiecki Mirosław Michał ·Działoszyński Karol ·Fiedorowicz Czesław ·Folwarczny Andrzej ·Frasyniuk Władysław ·Gawlik Radosław ·Geremek Bronisław ·Godzik Jerzy ·Góralska Helena ·Imiołczyk Barbara ·Janas Zbigniew ·Jarmuziewicz Tadeusz ·Koralewski Jerzy ·Kracik Stanisław ·Król Jan ·Krzyżanowska Olga ·Kuroń Jacek ·Lassota Józef ·Leraczyk Zbigniew ·Lewandowski Janusz ·Lewandowski Piotr ·Lityński Jan ·Madej Jerzy Stanisław ·Mazowiecki Tadeusz ·Nowina-Konopka Piotr ·Onyszkiewicz Janusz ·Osiatyński Jerzy ·Ostrowski Ryszard Andrzej ·Pilniakowski Stanisław ·Piskorski Paweł ·Potocki Andrzej ·Puzyna Włodzimierz ·Radziszewska Elżbieta ·Rzymełka Jan ·Schetyna Grzegorz ·Staniszewska Grażyna ·Staręga-Piasek Joanna ·Stolzman Maria ·Suchocka Hanna ·Syryjczyk Tadeusz ·Szczygielski Kazimierz ·Szejnfeld Adam Stanisław ·Śledzińska-Katarasińska Iwona ·Wende Edward ·Wielowieyski Andrzej ·Wierchowicz Jerzy ·Wujec Henryk ·Wyrowiński Jan ·Zając Jerzy Grzegorz ·Zawiła Marcin ·Zieliński Marek ·Zieliński Tadeusz Jacek ·Żyliński Adam Jacek ·Żymełka Zygmunt
Deklaracja programowa UNII WOLNOŚCI
Nowa partia - nasze wartości.
Decyzja o powołaniu UNII WOLNOŚCI wynika z przekonania, że odbudowa państwa wymaga zjednoczenia się tych wszystkich, którzy podobnie rozumieją i przedstawiają swoje cele polityczne. Polska potrzebuje silnej partii środka. Tylko taka partia będzie zdolna przeciwstawić się groźbie zaprzepaszczenia reform przeprowadzanych od pięciu lat wysiłkiem całego społeczeństwa.
Celem powołania UNII WOLNOŚCI, a także ruchu społecznego z nią związanego jest stworzenie silnej alternatywy wobec ugrupowań hołdujących scentralizowanej wizji państwa, upartyjnionej polityce kadrowej oraz administracyjnemu zarządzaniu gospodarką. Takiej koncepcji życia zbiorowego Polaków trzeba się przeciwstawić, gdyż nie tworzy ona dynamicznej perspektywy rozwoju kraju i - w konsekwencji - poprawy warunków życia ludzi.
Ugrupowanie, które stworzyliśmy przyjmuje za podstawową wartość w życiu społecznym wolność człowieka, opierającą się na godności osoby ludzkiej. Wolność jest dla nas dobrem niepodzielnym i niezbywalnym. Szczególne znaczenie przyznajemy ochronie swobody jednostki i praw mniejszości, w myśl naczelnej zasady przestrzegania równości praw wszystkich obywateli.
Wolność ludzi powinna być realizowana w ramach demokratycznego państwa prawa. Oznacza to potrzebę respektowania zasad życia zbiorowego, określonego przez demokratycznie wyłonione władze. Odrzucamy każdy przejaw totalitaryzmu jako prowadzący do zniewolenia jednostki i społeczeństw. Człowiek bowiem ma szanse na rozwój tak duchowy jak i materialny, gdy państwo, jako dobro wspólne służy i pomaga, a nie panuje i zniewala. Naszym zadaniem jest odrodzenie umiejętności zbiorowego działania dla wspólnego dobra. Pragniemy Polski ludzi wolnych, a zarazem odpowiedzialnych.
Chcemy sprawnego państwa, które nie krępuje wolności ludzi i rozwoju gospodarczego, skupiając się na tych fundamentalnych problemach, których nie są w stanie lepiej rozwiązywać sami ludzie, przedsiębiorstwa, lokalne wspólnoty i dobrowolne stowarzyszenia. Tak rozumiana zasada pomocniczości stanowi jedną z podstaw naszej wizji państwa. Obejmuje ona rosnącą rolę lokalnych samorządów, które powinny w coraz większym stopniu przejmować odpowiedzialność za swoją "małą ojczyznę".
Wielką rolę przywiązujemy do poszanowania i kultywowania tradycji narodowej. Tylko naród posiadający historyczną pamięć jest zdolny do zachowania własnej tożsamości. Wśród licznych nurtów narodowej historii szczególnie bliskie są nam tradycje niepodległościowe, walk o narodowe wyzwolenie, podejmowany przez pokolenia trud pracy organicznej, a także najbliższy okres polskiej historii związanej z wysiłkiem budowania demokracji, poszanowania godności osoby ludzkiej oraz pełni praw obywatelskich.
Opowiadamy się za Polską otwartą na inne kultury i tradycje oraz na współpracę z zagranicą a w szczególności z Polakami tam mieszkającymi.
Jesteśmy partią dialogu, ale też partią zasad i zdecydowanej obrony wartości, którymi kierujemy się w działalności publicznej i którym chcemy służyć.
III. Państwo.
Niepodległe państwo polskie o republikańskim ustroju i demokratycznych rządach uważamy za wartość nadrzędną i dobro wspólne wszystkich obywateli.
Opowiadamy się za klasycznym i sprawdzonym podziałem władz - na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, z zachowaniem ich rozdziału, równowagi oraz współpracy. Nie można organizować demokratycznego państwa w warunkach ciągłych konfliktów, napięć i niedookreślonych kompetencji poszczególnych organów władzy. Konieczna jest reforma administracji publicznej, stworzenie kompetentnej i apolitycznej państwowej służby cywilnej, w której będą obowiązywać zasady etyki zawodowej.
Jesteśmy za neutralnością światopoglądową państwa. Nie oznacza to rezygnacji z uznawanego systemu wartości podstawowych. Respektujemy zasadę rozdziału Kościołów i państwa, przez co rozumiemy autonomię i niezależność tych instytucji oraz ich współdziałanie w sprawach żywotnych dla kraju i ludzi.
Wyrażamy przywiązanie do idei społeczeństwa obywatelskiego, która poszerza pole niezależnych inicjatyw oraz samorządnej organizacji życia państwowego i społecznego. Stworzenie silnych struktur samorządowych w naturalny sposób sprzyjać będzie umocnieniu demokratycznego państwa, którego polityka winna także uwzględniać tradycje i specyfikę regionalną. Państwo bierze też odpowiedzialność za wyrównanie szans rozwojowych poszczególnych regionów.
Związki zawodowe, dla których widzimy trwałe miejsce w życiu społecznym i gospodarczym kraju, nie powinny rościć sobie pretensji do decydowania o sprawach, które znajdują się w kompetencji konstytucyjnych organów władzy.
UNIA WOLNOŚCI jest partią demokratycznych gwarancji bezwzględnego przestrzegania prawa oraz respektowania równowagi i podziału władz.
Jednym z jej zadań jest zbudowanie silnej politycznej reprezentacji dla tych, którzy nie chcą, aby wolność ludzi ograniczana była przez wszechobecne państwo.
IV. Gospodarka.
Jesteśmy przekonani, że tylko wolna i konkurencyjna gospodarka rynkowa, oparta na własności prywatnej,wyposażona w mocny i wymienialny pieniądz, ustalane przez rynek ceny, otwarta na świat jest podstawą trwałego i szybkiego rozwoju gospodarczego oraz podniesienia warunków życia społeczeństwa.
Zbudujemy gospodarkę, w której krótkowzroczne presje nie niszczą szans na inwestycje i wzrost gospodarczy.
Podział nie ma prymatu przed rozwojem a dyscyplina finansowa obowiązuje nie tylko gospodarstwa domowe, ale także poszczególne przedsiębiorstwa i całe państwo. Ciągle aktualna jest walka z inflacją. Gospodarka szybkiego rozwoju jest możliwa tylko wtedy, gdy państwo tworzy i egzekwuje jednolite prawo respektujące wolność gospodarczą i stabilność warunków działania dla ludzi w gospodarce, a nie angażuje się w ich różnicowanie, zależnie od politycznych nacisków i taktycznych interesów. Rzeczą pańtwa jest stworzenie bodźców systemowych do inwestowania i napływu kapitału zagranicznego oraz inicjowanie programów rozwoju infrastruktury transportowej,łącznościowej i energetycznej.
Wyzwania stojące przed polską gospodark wymagają zwielokrotnionego wysiłku intelektualnego, nowego podejścia do obowiązków pracowniczych, zdolności do ryzyka, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instytucjami,które tworzą podstawę wolnego rynku.
Ważnym zadaniem jest dalsza prywatyzacja gospodarki jako sposób na poprawienie jej efektywności oraz pozbawienie państwa dominacji nad obywatelami. Opowiadamy się za możliwie powszechną prywatyzacją, ożywiającą rynki kapitałowe, a nie prywatyzacją powiększającą przywileje pracownicze czy rolnicze.
Szacunek dla prawa i własności nakazuje jak najszybsze przeprowadzenie reprywatyzacji w określonym ustawowo zakresie.
Zwiększenie zdolności dostosowawczych sektora publicznego do wymogów rynku wymaga umocnienia pozycji menadżera w przedsiębiorstwach państwowych.
Groźne w naszej ocenie są decyzje związane z podnoszeniem podatków, ograniczaniem konkurencji, uprzywilejowywaniem jednych sektorów gospodarki kosztem innych, wstrzymywaniem prywatyzacji.
Ważnym fragmentem polskiej gospodarki jest rolnictwo, przede wszystkim dlatego, że jest z nim bezpośrednio związana 1/3 społeczeństwa oraz, że produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze mogą stanowić m.in. o specyfice naszej gospodarki.
Podstawą ustroju rolnego są, naszym zdaniem, wyspecjalizowane, towarowe gospodarstwa. Winny temu służyć przekształcenia zarówno tradycyjnych gospodarstw prywatnych, jak też wielkoobszarowych gospodarstw państwowych. Strategicznym, długofalowym celem przemian polskiej wsi winno być podniesienie wydajności i obniżenie kosztów produkcji rolnej. Wiąże się to ze zmniejszeniem liczby osób bezpośrednio zatrudnionych w rolnictwie, rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego, usług oraz infrastruktury technicznej, finansowej i handlowej na terenach wiejskich. Tylko szybko rozwijająca się gospodarka może tworzyć miejsca pracy dla ludzi, którym zbyt małe rozmiary gospodarstw nie są w stanie stworzyć należytych warunków życia.
W pełni zdajemy sobie sprawę z ogromu zadań związanych z przebudową polskiej wsi. Jednak nadmierny protekcjonizm państwa wobec rolnictwa nie służy długofalowym interesom tak rolników, jak i mieszkańców miast. Polityka taka grozi marnotrawstwem, gdyż prowadzi do narastania ogromnych nadwyżek produkcyjnych, których finansowanie i rozładowywanie pochłania wielkie środki, które można by przeznaczyć na usuwanie rozpiętości między poziomem życia w mieście i na wsi.
Konieczny jest więc wielofunkcyjny rozwój wsi i jej zmiany cywilizacyjne. Skuteczną pomocą w realizacji tego celu może stać się narodowy program stypendialny kształcenia młodzieży wiejskiej w nowych zawodach, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności związanych ze sferą usług dla wsi i rolnictwa.
Stworzenie i trwałe umocowanie gospodarki zdolnej sprostać oczekiwaniom społecznym, wymogom efektywności oraz konkurencji potrzebuje konstytucyjnych gwarancji chroniących stabilność pieniądza, wolność gospodarczą i własność przed niszczycielskim wpływem krótkowzrocznej lub upartyjnionej polityki.
V. Środowisko i rozwój
Uformowanie nowej równowagi: człowiek - środowisko, staje się jednym z podstawowych warunków przeżycia i rozwoju przyszłych pokoleń. Polska powinna wkroczyć na drogę zharmonizowanego z otoczeniem rozwoju społeczeństwa - na drogę ekorozwoju.
Ochrona środowiska, zajmująca ważne miejsce w polityce państwa, to przede wszystkim przerwanie marnotrawienia nieodnawialnych zasobów naturalnych i przejście do rozwoju zrównoważonego pod tym względem. Powodzenie zamiarów w tym zakresie zależy od wprowadzenia czystych technologii, rozwoju produkcji zdrowej żywności, umiejętności zagospodarowania odpadów, ochrony ojczystej przyrody i krajobrazu oraz oszczędności w wykorzystywaniu energii. Nie mniejsze znaczenie przywiązujemy do edukacji ekologicznej i gwarancji prawa do życia w zdrowym środowisku oraz rozwoju pozarządowych organizacji ekologicznych.
VI. Polityka społeczna
Przemiany gospodarcze i polityczne ostatnich lat wyzwoliły nowe problemy społeczne. Najważniejszymi z nich są z pewnością wzrost sfer niedostatku oraz bezrobocie. Źródłem największych społecznych obaw stała się możliwość utraty pracy i niemożność znalezienia nowej.
Pełne zatrudnienie w gospodarce rynkowej nie jest osiągalne. Należy natomiast dążyć do tego, by każdy, kto utraci pracę, mógł ją jak najszybciej znaleźć. Zależy to od zdolności gospodarki do tworzenia nowych miejsc pracy, a więc od jej rozwoju oraz od zdolności przystosowawczych ludzi. Najgroźniejszym zjawiskiem towarzyszącym bezrobociu jest brak pracy dla ludzi młodych. Temu zjawisku należy przeciwdziałać tworząc odrębne mechanizmy w przyjmowaniu absolwentów szkół do pracy. Jednak najpilniejszym zadaniem jest taka reforma systemu szkolnictwa, aby absolwenci byli przygotowani do życia zawodowego.
Szczególnego podejścia wymaga problem bezrobocia strukturalnego występującego w niektórych regionach. Walka z nim wymaga interwencji państwa polegającej na tworzeniu mechanizmów ekonomicznych rozwoju regionalnego.
Zmniejszanie sfer biedy jest ściśle związane z rozwojem gospodarczym. Dla ludzi i rodzin, które w sposób niezawiniony nie mogą osiągnąć minimalnego poziomu dochodów, stworzono w ostatnich latach system pomocy społecznej. Uważamy, że system ten należy rozwijać w połączeniu z działalnością fundacji i innego typu instytucji pozarządowych oraz organizacji pomocy wzajemnej. Winny być one wspierane przez państwo.
Palącą potrzebą jest reforma systemu ubezpieczeń społecznych. Obecny system jest powiązany z wysokąobowiązkową składką. Efektem są nadmierne obciążenia przedsiębiorstw, zjawisko pracy na czarno i w szarej strefie. Kontynuowanie dotychczasowego systemu grozi też rozbiciem systemu finansowego państwa. Reforma ubezpieczeń społecznych winna polegać na stworzeniu systemu gwarancji minimalnych w powiązaniu z możliwością dodatkowych ubezpieczeń grupowych i indywidualnych. Tego typu reforma powiązana z możliwością odpisu określonej części ubezpieczenia od podstawy opodatkowania stanowi ważny instrument gromadzenia funduszy inwestycyjnych.
Niezmiernie pilną potrzebą jest przeprowadzenie reformy służby zdrowia, zapewniającej równą dla wszystkich dostępność opieki zdrowotnej uzasadnionej medycznie w ramach świadczeń powszechnie gwarantowanych przez państwo. Równocześnie widzimy zasadność w obrębie służby zdrowia zasady kontraktów za wykonywane usługi, menedżerskiego systemu zarządzania, konkurencji między publicznymi i prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej, samodzielności szpitali i przychodni, położenia większego nacisku na profilaktykę i promocję zdrowia. Opowiadamy się za tworzeniem niepełnosprawnym warunków pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Ważnym zadaniem staje się określenie nowych reguł w gospodarce mieszkaniowej. Proponujemy rozwijanie systemu kredytów hipotecznych i kontraktowych, oparcie spółdzielczości mieszkaniowej na zdrowych ekonomicznie podstawach oraz budownictwo komunalne, przeznaczone dla rodzin o mniejszych dochodach. Należy jak najszybciej urealnić czynsze mieszkań będących własnością gmin oraz wprowadzić dopłaty do wynajmu mieszkań dla rodzin niezdolnych do uiszczenia pełnej opłaty.
VII. Ku przyszłości
Szkolnictwo, nauka i kultura decydują o rozwoju i przyszłości kraju. Postulujemy dlatego istotne zwiększenie płac w tej sferze, połączone z poprawą wykorzystania środków na te cele. Uważamy, że szkolnictwo publiczne pozostanie podstawą kształcenia młodzieży w Polsce, lecz należy także wspierać rozwój szkolnictwa prywatnego i społecznego na zasadzie równouprawnienia tego rodzaju szkół. Nauczycielom należy stworzyć warunki umożliwiajace awans zawodowy i racjonalizację czasu ich pracy. Wydatki na oświatę winny być planowane na podstawie znajomości rzeczywistych kosztów realizacji ponoszonych przez oświatę. Doprowadzić należy do oddzielenia nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi od ich prowadzenia oraz wprowadzić zasadę finansowania ucznia, a nie szkoły. Jesteśmy za jak najszybszym przejęciem szkół podstawowych przez gminy i za stabilizacją systemu ich finansowania.
Najważniejszym celem finansowania badań naukowych przez państwo jest uzyskanie rezultatów, które zapewnią wzrost gospodarki i postęp cywilizacyjny Polski. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest optymalne wykorzystanie środków kierowanych na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz skuteczne powiązanie nauki z innymi obszarami aktywności społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialność za finansowanie badań podstawowych spoczywać winna na państwie, a badań stosowanych na przedsiębiorstwach.
Uważamy, że obowiązkiem państwa, władz lokalnych oraz instytucji i osób prywatnych jest sprawowanie mecenatu nad kulturą i sztuką oraz ochrona dóbr kultury odziedziczonych po poprzednich pokoleniach. Będziemy dążyć do stworzenia systemu prawnego, organizacyjnego i finansowego, pozwalającego na integrację działań poszczególnych mecenasów kultury. Za szczególnie pożądaną zmianę w polityce kulturalnej uznajemy systematyczną decentralizację i regionalizację zarządzania placówkami kulturalnymi.
Trwałość demokracji w znacznym stopniu uzależniona jest od wolnego obiegu informacji i nieskrępowanej swobody wypowiedzi a więc niezależności prasy i innych publicznych oraz prywatnych środków masowego przekazu. Na ich niezależności i różnorodności opierać się będzie przecież wolność i trwałość instytucji pośredniczących w demokratycznej, samorządnej Rzeczypospolitej. Obowiązkiem wszelkich władz publicznych jest realizowanie prawa obywateli do informacji.
VIII. Bezpieczeństwo państwa i w państwie.
Jednym z warunków bezpieczeństwa kraju jest dysponowanie sprawną i dobrze wyposażoną policją oraz nowoczesną armią gwarantującą suwerenność. Uważamy, iż armia musi pozostawać poza sferą konfliktów politycznych i być poddana cywilnej kontroli. Opowiadamy się za zwiększeniem zawodowej części armii oraz skróceniem czasu trwania zasadniczej służby wojskowej.
Policja musi nie tylko zapewniać obywatelom poczucie bezpieczeństwa, ale i skutecznie przeciwdziałać wszelkim próbom budowania nieformalnych struktur wpływów, w tym - szczególnie groźnym dla funkcjonowania demokracji - zjawiskom korupcji. Bezpieczeństwo ludzi to bezpieczne domy i ulice.
Bezpieczeństwo Polski zależy w dużej mierze od polityki zagranicznej. Jej źródłem jest interes narodowy a celem - zachowanie niepodległości i integralności państwa.
Miejsce naszego kraju pośród innych narodów zależy w pierwszym rzędzie od zachowania demokratycznego ładu, stworzenia silnej gospodarki, a także od zdolności ułożenia dobrych stosunków z naszymi wszystkimi sąsiadami i współpracy z innymi krajami. Los naszego państwa jest ściśle związany z poziomem rozwoju gospodarczego, dlatego tak ważne jest jak najszybsze pokonanie luki cywilizacyjnej, jaka powstała w okresie rządów komunistycznych między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi. Stworzenie dynamicznego wzrostu gospodarczego daje szansę aby Polska stała się twórczym łącznikiem między Wschodem a Zachodem. Jest to z punktu widzenia państwa kwestia racji stanu.
Historyczna szansa Polski na bezpieczeństwo i rozwój wiąże się z uczestnictwem w strukturach bezpieczeństwa międzynarodowego, a zwłaszcza we Wspólnotach Europejskich i w NATO. Naszą przynależność do tych struktur traktujemy nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa Polski, ale także jako gwarancję bezpieczeństwa wielostronnego i zbiorowego.
IX. Program dla Polski.
Działalność UNII WOLNOŚCI jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą wspierać kraj w trudnych przeobrażeniach.
Chcemy w przyszłość przenieść wszystkie pozytywne doświadczenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Polska potrzebuje odnowienia wiary w sens postaw szczerze patriotycznych i odrodzenia umiejętności zbiorowego działania z myślą o wspólnym dobru. Nowe pokolenie oczekuje od polityków wyraźnych gwarancji, że we własnej ojczyźnie znajdzie szansę dla pełnego rozwoju i bezpiecznego, stabilnego życia. Jesteśmy przekonani, że nasz program przełamie bierność wielu niezadowolonych z dotychczasowego rozwoju kraju ludzi, że do jego realizacji włączy się aktywnie młode pokolenie, aby współtworzyć taką Polskę, w jakiej samo pragnie żyć i pracować.
Naszym zadaniem jest realizacja przedstawionego programu w ramach demokratycznego systemu walki o władzę, a w efekcie wzmocnienie społecznego zaufania do demokracji i wolnorynkowego systemu gospodarczego. Zwycięstwo naszego programu politycznego będzie najpewniejszym gwarantem sukcesu demokracji w Polsce i wzmocnienia jej niepodległego bytu pa¤stwowego. Nasz program jest programem dla Polski.
AWS
Klub Parlamentarny Akcja Wyborcza Solidarność Akcja Wyborcza Solidarność to największe ugrupowanie polskiej prawicy i centroprawicy jednoczące środowiska chrześcijańsko - społeczne, konserwatywno-liberalne i narodowo-katolickie. AWS powstała latem 1996 roku łącząc kilkadziesiąt organizacji: partii politycznych, stowarzyszeń, związków zawodowych, ruchów młodzieżowych, fundacji i innych organizacji pozarządowych. AWS odwołuje się do bliskich Polakom wartości patriotycznych i rodzinnych, do idei wolności. W programie przyjętym w maju 1997 roku akcja opowiada się za budową "nowoczesnego, sprawiedliwego państwa, Polski silnych rodzin i solidarnych pokoleń, kraju równych szans dla wszystkich rodzin, Polski nowoczesnej gospodarki, państwa budowanego na patriotycznych i chrześcijańskich wartościach, na umiłowaniu wolności. Państwa bezpiecznego dzięki członkostwu w Pakcie Północnoatlantyckim, zajmującego godne miejsce w jednoczącej się Europie". We wrześniu 1997 roku Akcja wygrała wybory parlamentarne zdobywając 33,8% głosów. Dało to jej 201 mandatów w 460-osobowym Sejmie oraz 51 miejsc w 100-osobowym Senacie. AWS wraz z Unią Wolności współtworzą rząd, którego premierem jest polityk Akcji - prof. Jerzy Buzek. Założenia programowe 1. Akcja Wyborcza Solidarność jest koalicją partii politycznych, stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji i innych organizacji pozarządowych, której celem jest: -wspólne działanie dla dobra Polski i jej obywateli, -stworzenie programu dla Polski, -udział w najbliższych wyborach parlamentarnych, a po wygraniu wyborów stworzenie koalicji rządzącej i rządu, -powołanie jednego klubu parlamentarnego, -przygotowanie i udział w wyborach samorządowych, -przygotowanie i udział w ewentualnych wyborach drugiego szczebla samorządowego.2. Punktem wyjścia do tworzenia platformy wyborczej są ustalenia programowe zawarte w przygotowanych przez NSZZ Solidarność projektach następujących aktów prawnych: -projekcie konstytucji, -projekcie uwłaszczenia powszechnego obywateli, -projekcie ubezpieczeń społecznych, -projekcie ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, -projekcie ustawy o jawności życia publicznego, -prorodzinnych rozwiązaniach ustrojowych, w tym prorodzinnym systemie podatkowym, -reformy państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych oraz rozwoju samorządów. Program będzie zgodny z zasadą nadrzędności prawa naturalnego nad prawem stanowionym. Ugrupowania wchodzące w skład AWS reprezentują tę platformę jako program minimum uzupełniony w pozostałym zakresie w drodze przyjętych przez AWS procedur, uwzględniając przestrzeganie praw pomocniczych i związkowych zawartych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Program wykorzystywał będzie dorobek programowy wszystkich sygnatariuszy AWS. 3. Utworzymy jeden klub parlamentarny. Podejmujemy zadanie budowy szerokiej, nowoczesnej formacji politycznej, służącej obronie interesu narodowego w jego wymiarze obywatelskim, gospodarczym i politycznym. Będziemy to robić służąc tradycjom narodowym, chrześcijańskim i niepodległościowym. Udział w wyborach W wyborach parlamentarnych z 21 września 1997 roku Akcja Wyborcza Solidarność zdobyła 33,8% głosów pokonując postkomunistyczny Sojusz Lewicy Demokratycznej (27,1 %) rządzący w latach 1993-97. Dzięki uzyskaniu 4 milionów 427 tys. głosów Akcja zdobyła 201 mandatów w 460-osobowym Sejmie. Kandydaci AWS uzyskali także bezwzględną większość w Senacie zdobywając 51 mandatów. Kampania wyborcza AWS została uznana przez ekspertów za bardzo profesjonalną i skuteczną. W specjalistycznym piśmie "Media Polska" czytamy: "Jak pokazały przeprowadzone badania socjologiczne AWS w ostatnim miesiącu przed tegorocznymi wyborami do parlamentu gwałtownie zyskała na poparciu. Ani badacze ani obserwatorzy (po obu stronach barykady) nie mieli wątpliwości, że było to zasługą, umiejętnie poprowadzonej multimedialnej kompanii przedwyborczej. Obok telewizji, radia, reklamy zewnętrznej posiłkowano się informacją telefoniczną, festynami, koncertami, które sprawdziły się już w utrwalonych demokracjach Zachodu." Także opinia publiczna uznała hasło wyborcze Akcji "ZAWSZE Polska, wolność, rodzina" za najlepsze.Władze Klubu:Przewodniczący:Marian KrzaklewskiV-ce Przewodniczący:Aleksander HallV-ce Przewodniczący:Marian PiłkaV-ce Przewodniczący:Jacek RybickiV-ce Przewodniczący:Marcin TyrnaSekretarz Generalny:Kazimierz JaniakSekretarz:Tomasz MichałowskiSkarbnik:Kazimierz KaperaZastępca skarbnika:Stanisław JaroszSekretarz do spraw dyscypliny:Stanisław SzkaradekRzecznik Prasowy:Piotr ŻakDo lubu Akcji Wyborczej Solidarność w Sejmie RP należy 182 posłów
SKL
DEKLARACJA IDEOWA
uchwalona przez zjazd założycielski 12 stycznia 1997

Powołując do życia w dniu dzisiejszym Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe pragniemy okazać naszą wolę podtrzymywania w polskim życiu publicznym tradycyjnych wartości takich jak: rodzina, religia i państwo. Chcemy łączyć wierność tradycji z budową nowoczesnej, sprawnej i zamożnej Polski. Pamiętamy, że Polska kształtowała się na gruncie chrześcijaństwa.
Pragniemy także w ten sposób czynem, a nie tylko słowem potwierdzić stanowczą wolę budowania jedności politycznej polskiej prawicy.
Nasze Stronnictwo kieruje swoje przesłanie do tych wszystkich Polaków, którzy nadal poszukują bliskiego im przedstawicielstwa politycznego i nie są zadowoleni z istniejącego dotąd rozdrobnienia partii politycznych. Do tych, którym marzy się:
- partia która swoją działalność traktuje jak służbę publiczną;
- partia głęboko ideowa, ale wyzbyta agresji i gotowa do politycznych kompromisów;
- partia skuteczna, ale nie poddająca się cynizmowi;
- partia ludzi kompetentnych, ale pozbawionych arogancji.
Taka partia jest również naszym marzeniem, taką partię chcemy budować.
Wspólnie deklarujemy, że:
1. Demokracja jest najlepszym sposobem wyłaniania i kontroli władzy. Demokratycznie nie można jednak rozstrzygać o wszystkim, nie można rozstrzygać o prawdzie i dobru. Są one ponad wolą większości.
2. Osoba ludzka i jej wolność muszą być chronione przez prawo, ale wolności zawsze musi towarzyszyć odpowiedzialność, zaś granicą wolności jednostki jest dobro innych ludzi. Egoizm jednostki nie może być podstawową zasadą rządzącą społeczeństwem. Celem polityki jest budowa i ochrona dobra wspólnego, elementami dobra wspólnego są państwo, społeczeństwo i naród, rodzina i religia, a także lokalne wspólnoty w których ludzie żyją.
3. Tylko silna, kompetentna i uczciwa władza państwowa jest w stanie zespolić wysiłki narodu, sformułować wspólne cele i nadać sens naszej wspólnej pracy. Władzy w państwie nie traktujemy jako zła koniecznego. Przeciwnie. W sile i autorytecie rządu upatrujemy główną gwarancję prawidłowego biegu spraw państwowych.
4. Władza w państwie musi podlegać prawu i respektować zasadę pomocniczości. Dobre państwo to takie w którym rząd jest silny i działa w ramach prawa. Dobre państwo to państwo zdecentralizowane, silne siłą wspólnot lokalnych i inicjatyw obywatelskich.
5. Sprawiedliwość powinna być podstawową zasadą ustroju państwa. Ochrona bezpieczeństwa osobistego i mienia obywateli oraz pewność obrotu gospodarczego, gwarantowane sprawnym i skutecznym wymiarem sprawiedliwości są koniecznymi warunkami zdobycia przez władze państwowe zaufania obywateli. Ostateczne odejście od komunizmu wymaga sprawiedliwego rozliczenia przeszłości.
6. Gospodarka powinna opierać się na silnej złotówce, niskich podatkach, własności prywatnej i swobodzie działalności gospodarczej. Dobra praca winna być godziwie wynagradzana. Zbycie większości majątku państwowego, upowszechnienie własności i sprzyjanie przedsiębiorczości są niezbędnymi warunkami szybkiego rozwoju Polski.
7. Przyszłość polskiej wsi to zasadniczy problemem przed, którym w najbliższych latach stanie polskie społeczeństwo. Wymaga to skoncentrowania wysiłków na modernizacji polskiego rolnictwa i poprawie jakości życia na wsi.
8. Pokój społeczny, współpraca pracodawców i pracobiorców oraz porozumienie różnych grup społeczeństwa stanowi podstawę na której powinna opierać się polityka rządu. Pomoc społeczna winna docierać skutecznie, ale do tych którzy jej naprawdę potrzebują.
9. Przyszłość Polski, powszechny dostatek oraz przechowanie tradycji narodowych i kulturalnych wymagają rozwoju oświaty, wspierania wszystkich jej form. Polska szkoła winna przekazywać polskie tradycje, uczyć odpowiedzialności oraz przygotowywać do życia we współczesnym świecie - uodparniać na jego niebezpieczeństwa, pomagać w korzystaniu z możliwości które się przed młodym pokoleniem obecnie otwierają.
10. Zachowanie narodowej, religijnej i kulturowej tożsamości, a jednoczesne wprowadzenie nowoczesnego ładu społecznego i gospodarczego powinny być podstawowymi celami Polskiej polityki państwowej. Dobrze wykształceni, odpowiedzialni i otwarci na świat Polacy najlepiej potrafią przenieść w przyszłość dziedzictwo polskiej kultury, religii i historii. Tym celom należy podporządkować przyszłe uczestnictwo Polski w integracji europejskiej.
Po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej tworzymy wspólną partię mieszkańców miast i wsi. Harmonijny rozwój Polski - wymaga odpowiedzialnego współdziałania środowisk wiejskich i miejskich.
PPHD
Zarząd Główny
DEKLARACJA IDEOWO - PROGRAMOWA
(Przyjęta na Kongresie Założycielskim PPChD w dniu 26. 09. 1999r.)
Zgromadzeni na Kongresie Założycielskim w dniu 26 września 1999 roku w Warszawie postanawiają powołać partię polityczną o nazwie: Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów.
Celem partii jest działanie na rzecz wspólnego dobra i budowanie społeczeństwa i państwa opartego na chrześcijańskim ładzie moralnym, w którym godność jednostki i interes wspólnoty łączą się w nierozerwalną i uzupełniającą się całość.
Jako partia ogólnonarodowa zwracamy się do wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu i miejsca zamieszkania. Ponad wszelkie podziały przekładamy poczucie przynależności do tysiącletniego dziedzictwa narodowego Polaków oraz wspólnie odczuwaną potrzebę troski o rozwój duchowy i materialny gwarantujący realizację naszego interesu narodowego. Gwarancji na realizację naszych potrzeb i aspiracji upatrujemy w demokratycznym charakterze państwa i równych prawach wszystkich jego obywateli.
1. Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów w swojej działalności kieruje się wartościami chrześcijańskimi, leżącymi u podstaw kultury europejskiej i stanowiącymi wspólne dziedzictwo ludzi wierzących i niewierzących.
2. Nie jesteśmy partią ludzi jednego wyznania. Doceniamy wartość odmiennych poglądów i pragniemy kształtować wobec nich postawę szacunku i zrozumienia. Opowiadamy się za zapewnieniem - zgodnie z polską tradycją - równych praw wszystkim obywatelom bez względu na ich przynależność polityczną, narodową i wyznawaną religię.
3. W pełni aprobując chrześcijańskie zasady ładu społecznego i moralnego oczekujemy od naszych członków, iż będą potrafili je respektować w życiu rodzinnym, w działalności zawodowej, w stosunku do wspólnoty obywatelskiej i wspólnie prowadzonej działalności politycznej.
4. Czujemy się spadkobiercami polskiej kultury i tradycji, a w sposób szczególny pragniemy się odwołać do pamięci tych jednostek i grup, stronnictw i partii, które zawsze kierowały się interesem Polski wolnej i suwerennej, które w obronie niepodległości Ojczyzny i wolności Polaków były gotowe na największe ofiary. Stąd też ze szczególną czcią przywołujemy pamięć Bohaterów dwóch wojen światowych, wojny z bolszewikami, organizatorów i żołnierzy oporu przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi, członków ruchu ludowego i naszych wielkich poprzedników z nurtu chrześcijańsko - demokratycznego. Utrwalenie pamięci o nich w narodowej świadomości uważamy za swój szczególny obowiązek.
5. Środowiska polityczne jednoczące się w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów ukształtowały się w toku walki z komunizmem, walki o odrodzenie Polski jako naszego państwa, państwa suwerennego, demokratycznego i sprawiedliwego. Niniejszą deklaracją potwierdzamy wolę dalszego, wspólnego służenia tym ideałom, które przed laty skłaniały nas do sprzeciwu wobec totalitarnego systemu, do udziału w tworzeniu NSZZ "Solidarność" i działania w solidarnościowej opozycji w stanie wojennym.
6. Odrzucamy wszelkie formy totalitaryzmu i przezwyciężenie totalitarnych pozostałości traktujemy jako szczególnie pilne zadanie. Budować trzeba na mocnym fundamencie i dlatego konieczne jest rozliczenie z przeszłością. Relacja między obywatelem i jego państwem musi być oparta na pewności, że państwo działa w interesie obywatela, a obywatel ceni sobie własne państwo. Taką relacje zbudować można tylko w oparciu o konsekwentnie przestrzeganą zasadę, że jednostki działające w przeszłości przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, przeciwko polskiemu państwu lub nie potrafiące wyżej stawiać interesu ogółu niż interes własny, nie mogą uczestniczyć w sprawowaniu władzy.
7. Naszym ideałem państwa jest państwo ładu moralnego i społecznego, w którym uczciwi obywatele zawsze mogą liczyć na obronę ich praw, a osoby skłonne do łamania norm muszą mieć poczucie zagrożenia nieuniknioną i odpowiednią do czynu karą. Niezbędny dla funkcjonowania państwa szacunek dla prawa jest możliwy tylko tam, gdzie prawo stanowione zakotwiczone jest w prawie naturalnym i pozostaje w zgodzie z zasadami moralnymi i poczuciem prawnym narodu. Państwo odwołujące się do norm moralnych to państwo sprawiedliwe, a siła państwa sprawiedliwego, to gwarancja bezpieczeństwa dla uczciwych obywateli i gwarancja kary dla naruszających normy. Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów dążyć będzie do naprawy polskiego prawa, tak aby w pierwszej kolejności respektowało ono interesy obywateli naszego państwa, a mniej było podatne na tendencje obce, czasami, naszemu poczuciu prawnemu.
8. Opowiadamy się za pełnym szacunkiem i ochroną własności indywidualnej, która musi być postrzegana przede wszystkim jako podstawa bytu materialnego większości rodzin i inspiracja do społecznie korzystnej aktywności gospodarczej, a nie jako środek wyzysku i ucisku innych ludzi. Własność prywatna jest jednym z elementarnych praw osoby ludzkiej. Naród właścicieli, to naród zdrowy, a upowszechnienie własności zapewnia społeczeństwu wewnętrzną i zewnętrzną suwerenność oraz zapobiega wielu wewnętrznym wstrząsom. Wraz z upowszechnieniem własności wzmacnia się poczucie wolności i nie bez przyczyny każdy totalitaryzm tak polityczny jak i ekonomiczny jest wrogiem upowszechnionej własności. Dążąc do budowy państwa demokratycznego i respektując interesy obywateli Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów działać będzie na rzecz rozwoju własności indywidualnej i pełnej prawnej jej ochrony.
9. W chrześcijańskim systemie wartości szczególną pozycję zajmuje praca, której znaczenie ma wieloraki wymiar tak wspólnotowy jak i jednostkowy. Możliwość podjęcia pracy i zapewnienie w ten sposób podstaw materialnego bytu sobie i swojej rodzinie musi być traktowane jako jedno z kluczowych praw obywateli naszego państwa. Dążenie do zapewnienia pracy nie może być realizowane wyłącznie przy pomocy działań biurokratycznych z naruszeniem podstawowych praw ekonomii i zdrowej gospodarki, gdyż doświadczenia socjalizmu stanowią wystarczające ostrzeżenie. Problemów zatrudnienia nie da się rozwiązać bez rozwoju solidaryzmu społecznego i pełnego wykorzystania zasady pomocniczości. Obowiązkiem państwa jest uruchamianie tych procesów i tworzenie odpowiednich warunków prawnych do wzrostu liczby miejsc pracy o niskich nakładach początkowych. Zgodnie z zasadą pomocniczości niezbędne środki publiczne przeznaczone na działania interwencyjne, reorientację zawodową i pomoc socjalną muszą być przekazywane samorządom lokalnym, jako znacznie bardziej efektywnym w tym zakresie od struktur centralnych. Istotnym problemem społecznym jest wartościowanie pracy. Lata socjalizmu, w których ukrywano bezrobocie przyniosły efekty w postaci traktowania niektórych płac jako szczególnej formy pomocy socjalnej. W wielu sferach gospodarki prawa rynku urealniły relacje między wartością pracy i płacą. Nadal są jednak znaczące obszary, w których nie przezwyciężono spuścizny poprzedniego systemu i zarobki, uzyskiwane przez zatrudnionych, kształtują się na poziomach świadczących o całkowitym oderwaniu takich cech, pracy jak konieczne wykształcenie, nakład sił, ryzyko dla zdrowia od wielkości ekwiwalentu w postaci płacy. Uporządkowanie tych relacji szczególnie w tych dziedzinach, w których pośrednim lub bezpośrednim pracodawcą jest państwo uważamy za niezwykle istotny element budowania autorytetu państwa.
10. Każdy naród może zapewnić sobie przyszłość tylko w jeden sposób: inwestując w młode pokolenie. To bardzo złożona inwestycja, bo poczynając od troski o zdrowie i dobre warunki polskiej rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego, poprzez inwestycje w oświatę i szkolnictwo wyższe aż po zapewnienie młodym Polakom dostępu do kultury rodzimej i światowej oraz dostęp do godziwej rozrywki i sportu. Dbałość o młodzież to najbardziej oczywisty i najistotniejszy przejaw instynktu samozachowawczego każdej grupy społecznej, a szczególnie narodu, Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów świadome odpowiedzialności za przyszłość pragnie problem inwestowania w młodzież i szeroko rozumianą działalność na rzecz młodego pokolenia Polaków uczynić jednym z centralnych punktów swojego programu.
11. Respektowana przez nas chrześcijańsko-demokratyczna zasada pomocniczości nakłada szczególne prawa i obowiązki na takie społeczności podstawowe jak wspólnota rodzinna, wspólnota mieszkaniowa, wspólnota określona więzią terytorialną. To one właśnie powinny podejmować solidarne działania poprawiające sytuację tych, którzy ulegają destrukcji ekonomicznej lub społecznej. Bywa jednak tak, iż rozmiary kryzysu znacznie przekraczają możliwości samopomocowe. W takiej sytuacji jest obecnie polska wieś i środowiska małomiasteczkowe, w których ujawniły się nie tylko znaczne obszary niedostatku, ale skutkują także wieloletnie zaniedbania edukacyjne i kulturowe, utrudniające znalezienie nowego miejsca w zmienionej rzeczywistości. W ten sposób znaczna część Polaków płaci niezawiniony rachunek za komunistyczny stosunek do wsi. Dziś jeśli chcemy budować Polskę sprawiedliwą, musimy solidarnie wziąć na siebie ciężar nie tylko ekonomicznych gwarancji przeżycia części mieszkańców wsi, ale jako ogół obywateli musimy solidarnie uczestniczyć w kosztach modernizacji polskich gospodarstw, wiejskich i małomiasteczkowych instytucji oświatowych oraz całej infrastruktury technicznej. Szczególny program musi zostać skierowany na udzielenie pomocy kobietom pracującym w wiejskich gospodarstwach rodzinnych oraz młodzieży, która bez ogólnonarodowego programu pomocy może zostać skazana na odtwarzanie biedy i patologizację życia.
Polityczna odpowiedzialność za cały naród, za wszystkich obywateli Polski, zmusza nas do przypomnienia, że to decyzją komunistów stojących u władzy uprzemysławiano i urbanizowano nasz kraj w znacznej części ze środków zagrabionych polskiej wsi w postaci obowiązkowych dostaw, zaniżonych cen i byle jakich świadczeń. Z punktu widzenia ograbionych nie ma większego znaczenia, że uzyskane w ten sposób środki zostały w większości zmarnowane.
Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów upomina się o sprawiedliwe traktowanie wszystkich Polaków i działać będzie na rzecz solidarnego rozwiązywania problemów rolników, mieszkańców wsi i małych miast.
12. Naszym celem jest budowa Polski silnej w rodzinie państw i narodów. Jesteśmy obywatelami Polski, państwa o tysiącletniej tradycji i jako tacy czujemy się spadkobiercami europejskiej cywilizacji łacińskiej. Z niej wyrasta nasza świadomość i kultura. Nasze miejsce w Europie jest dla nas czymś oczywistym. W Europie jako wspólnocie narodów widzimy nasze szanse gospodarcze i nasze gwarancje bezpieczeństwa. Cenimy sobie nasz udział w Sojuszu Północnoatlantyckim i dobre relacje z wszystkimi krajami demokratycznymi.
Zamożność Polaków i Polski jest związana z współdziałaniem w ramach Unii Europejskiej i czując się odpowiedzialni za los nie tylko naszego, ale również przyszłych pokoleń Polaków, będziemy wspierać nasze dążenia do integracji europejskiej. Nie oznacza to jednak, iż należy czynić bez refleksyjnie i na każdych warunkach.
Jako naród mający bagaż trudnych doświadczeń z szczególną uwagą musimy patrzeć na wszystko co stanowi zagrożenie dla naszej tożsamości i tradycji.
Jako demokraci jesteśmy przekonani o potrzebie zachowania równych szans i bogactwie biorącym swój początek z różnorodności.
Jako ludzie prawicy z podejrzliwością patrzymy na centralizm i biurokrację, właściwą socjalistycznemu myśleniu o człowieku i jego strukturach organizacyjnych. Droga do integracji europejskiej nie może oznaczać dla nas drogi od socjalizmu do socjalizmu. Od socjalizmu sowieckiego do socjalizmu brukselskiego. Będziemy poszukiwali i współpracowali z tymi siłami w Europie, które są wierne idei europejskiej wyrażanej w dziele ojców powojennej Europy: Schumana, de Gasperiego i Adenauera.
Nikt nie ma prawa mówić o sobie, że tylko on wie jak być dobrym chrześcijaninem, nikt nie może twierdzić, że posiadł jedynie słuszną wiedzę jak budować demokrację. Każdy jednak ma prawo mówić jak rozumie chrześcijańską postawę w służbie społecznej, jaki kształt demokracji zapewni jego współobywatelom najlepsze warunki rozwoju. To zresztą nie tylko prawo, to wręcz obywatelski obowiązek.
Władza nie może być celem - jest instrumentem służącym do realizacji celu. Podobnie demokracja nie jest celem - jest również instrumentem i fałszywie ocenia rzeczywistość ten, kto zadawala się proceduralną stroną demokracji.
Tworząc partię polityczną stawiamy sprawę otwarcie: tak, będziemy ubiegać się o władze, ale nie dla samej władzy, ale dlatego, że wiemy jakie są dzisiejsze polskie biedy, że wiemy co trzeba zrobić aby Polacy żyli godnie, aby uwierzyli w swoje szanse i dostrzegli to, iż warto być Polakiem żyjącym na przełomie tysiącleci.
Trzeba nam wiary w nasze siły i możliwości, trzeba solidaryzmu w przezwyciężaniu problemów, trzeba odbudowania poczucia wspólnoty. "Któż przeciw nam kiedy my razem". Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, to partia wiary i optymizmu, to partia uczciwości i odwagi, to stabilny element w rodzinie stronnictw Polski Niepodległej, Polski Patriotycznej, Polski Tysiącletniej.
Zakładamy partię nie w pogoni za władzą, nie po to aby tworzyć grupy zapracowane w poszukiwaniu indywidualnych i grupowych zysków. Zakładamy partię, bo mamy wspólny pomysł na rozwój Polski, mamy pomysł na budowę państwa demokratycznego, zasobnego i sprawiedliwego.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3043 , autor: pawlukewa , Ocena: 28.77

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Partie centrum

Partie polityczne w sejmie po wyborach 2001r.
Partie
Partie polityczne w Polsce - 2002/2003
Partie polityczne są charakterystycznym składnikiem życia politycznego w państwie demokratycznym. Proszę określić genezę, rolę i zadania partii politycznych
Partie polityczne Sejmu IV kadencji.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Chiny wobec miedzynarodowej ochrony praw człowieka
Problem łamania praw dziecka - aborcja
Łamanie praw człowieka na świecie (2)
Problem bezrobocia i ubóstwa w Polsce
Instytucje UE
O Prawa człowieka
Budżet panstwa
Ja chce, by moje miasto było w Unii Europejskiej.
Polska w Europie – różnić się pięknie we wspólnym domu. (2)
Po roku 1989 w Polsce była rewolucja czy ewolucja polityczna i społeczna?


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 28.77.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-03-31 13:28:22
⇒Czytano: 3043
Autor: pawlukewa


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: