Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


PaństwaPoprzednia praca: Postacie kobiet w "Lalce".
Następna praca: Układ pokarmowy i sposoby pobierania pokarmu u strunowcówTreść: Demokracja – ludowładztwo, forma rządów, w której władza państwa nominalnie lub faktycznie należy do ludu; termin wprowadzony prawdopodobnie przez greków sofistów i upowszechniony przez Demokryta, Platona i Arystotelesa; obecnie terminu demokracja używa się gł. w trzech znaczeniach :
1 – władza ludu, społeczeństwa
2 – forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy
3 – synonim samych praw i swobód obywatelskich
Niekiedy znaczenie terminu demokracja rozciąga się na pozapaństwowe dziedziny życia, np. organizacji społecznych
i politycznych. Historycznie znanymi formami demokracji w znaczeniu 1 i 2 są : demokracja antyczna w starożytności, zwłaszcza w Grecji demokracja ateńska, polegająca na sprawowaniu władzy przez ogół wolnych obywateli. Demokracja szlachecka w Polsce XV i XVI wieku, w której dominujący wpływ na rządy miała drobna szlachta poprzez sejmiki.
Monarchia – forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan), sprawujący tę władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub wraz z innymi organami państwa. Monarcha może uzyskać władze przez dziedziczenie (m. dziedziczna) lub wybór
(m. elekcyjna). W kolejnych formacjach społ. – ekon. zmieniała się treść klasowa monarchii, jej postacie oraz metody sprawowania władzy przez monarchę. W okresie niewolnictwa cechował ją często despotyzm; w okresie feudalizmu była typową formą rządów i występowała jako monarchia wczesnofeudalna o silnej władzy monarchy
(w Polsce od poł. X wieku do 1838), monarchia stanowa o władzy monarchy ograniczonej (w różnym stopniu) na rzecz stanu szlacheckiego, duchowego i mieszczańskiego (w Polsce XVI – XV w.). Rewolucje burżuazyjne doprowadziły do ukształtowania się monarchii konstytucyjnej, w której monarcha na podstawie konstytucji dzielił władzę z organem przedstawicielskim; początkowa m. konstytucyjna była wyrazem kompromisu między szlachtą a burżuazją, później służyła do obrony interesów klas posiadających przeciwko klasie robotniczej. W XX wieku formą m. konstytucyjnej stała się m. parlamentarna, w której monarcha sprawuje gł. funkcje reprezentacyjne, zaś parlament wydaje ustawy, określa skład rządu i zasady polityki (np. W. Brytania, Belgia, państwa skand., Holandia).
Socjalistyczne – powstałe w wyniku rewolucji socjalistycznej, jest pierwszym w dziejach p. ludzi pracy z klasą robotniczą na czele. Państwo socjalist., historycznie nowy typ państwa, różni się p. eksploatatorskiego :
1 – odmiennością treści klasowej, tzn. likwidacja klasy wyzyskującej i przyczyn rodzących wyzysk oraz ustanowieniem dyktatury proletariatu;
2 – odmiennością celów i przeznaczenia państwa
3 – odmiennością roli państwa
4 – doskonalszą co do demokratyzmu formą państwa, gwarantującą realne urzeczywistnienie praw ludu pracującego oraz zasady równości wszystkich członków społeczeństwa.
Republika – forma ustroju państwa, w którym najwyższe organy władzy są powoływane na pewny czas, w wyborach pośrednich lub bezpośrednich. W r. burż. Charakterystycznymi instytucjami ustrojowymi są : wybieralny prezydent, parlament, rząd odpowiedzialny przed parlamentem; w zależności od stosunków miedzy nimi występują systemy rządów : parlamentarno – gabinetowy, prezydencjalny, kanclerski. W państwach socjalistycznych republika jest jedyna formą ustroju państwowego.
Kapitalizm – typ polityki gospodarczej państwa kapitalistycznego, polegający na energicznej interwencji państwa w podstawowych dziedzinach gospodarki, a przede wszystkim na rozwijaniu sektora państw., na wielkich wydatkach państw., militaryzacji gospodarki itp., co pociąga za sobą powstanie odpowiedniego systemu do spełniania zadań kontrolnych i zarządzających.
Niewolnictwo – zjawisko społ. polegające na tym, że pewna grupa ludzi wraz z narzędziami pracy stanowi własność innych ludzi (instytucji), którzy mogą nimi swobodnie rozporządzać. Początki niewolnictwa sięgają rozkładu ustroju wspólnoty pierwotnej; rozpowszechniło się w cywilizacjach świata starożytnego, istniało w wielu krajach w okresie feudalizmu i nawet kapitalizmu. Zniesione przez większość państw w ciągu XIX wieku. Pozostałości niewolnictwa w niektórych krajach utrzymały się do czasów obecnych.
Policyjne – państwo, w którym system prawny lub praktyka funkcjonowania aparatu państwa pozbawia obywatela ochrony przed organami bezpieczeństwa publ., które w sposób niekontrolowany stosować mogą środki represji; charakterystyczne dla systemów dyktatorskich i totalitarnych.
Totalitaryzm – charakterystyczny dla XX – wiecznych reżimów dyktatorskich, system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwu za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, oficjalnej ideologii państw. obowiązującej obywateli, terroru tajnych służb, masowych monopartii; twórcy teorii totalitaryzmu
(H. Arendt, C.J. Friedrich, Z. Brzeziński) podkreślają strukturalne podobieństwa państw faszystowskich i komunistycznych.
Faszyzm – totalitarna forma rządów wprowadzona 1922 we Włoszech przez B. Mussoliniego; dyktatura i kult wodza i podporządkowanej mu elity władzy (Wielka Rada Faszyst., Dyrektoriat Nar., zhierarchizowany aparat partyjny); likwidacja parlamentu, instytucji samorządowych oraz wszystkich – poza faszyst. – partii polit.; likwidacja opozycji; ingerencja we wszystkie dziedziny życia społecznego, przy zachowaniu gospodarki wolnorynkowej, prywatnej własności ziemi i środków produkcji. Rządy faszystowskie, będące reakcją na ruch komunistyczny, wprowadzono w
Portugalii (1926), Austrii (1934) i Hiszpanii (1937) oraz w postaci narodowego socjalizmu w Niemczech (1933). Współczesnym przejawem faszyzmu są ruchy neofaszystowskie.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3087 , autor: ew.la , Ocena: 23.78

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Państwa

Budżet Państwa.
Charakterystyka roli i znaczenia Budżetu Państwa


Losowe teksty z tej samej kategorii

Mniejszości narodowe- Litwini.
42 Pytania na ustny z WOSu
Pojęcie konstytucji - najważniejsze polskie konstytucje do 1992 roku.
Katalog praw i wolności.
Czy patriotyzm jest ważny dla młodego człowieka? Jak być młodym patriotą?
Stereotypy narodościowe
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii.
Narkomania...
Aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej
Prawa dziecka


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 23.78.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-03-13 22:07:56
⇒Czytano: 3087
Autor: ew.la


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: