Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Bankowość. (2)Poprzednia praca: Urządzenia peryferyjne.
Następna praca: Funkcje pieniądza.Treść: V. RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA
1. Jaka jest zasadnicza różnica między gospodarką naturalną a gospodarką rynkową?
Zasadnicza różnica polega na specjalizacji działalności gospodarczej i wyodrębnieniu się gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
2. Dlaczego współczesna gospodarka jest oparta na podziale i specjalizacji pracy?
Specjalizacja czyni gospodarowanie efektywniejszym, wykorzystując różnice w umiejętnościach poszczególnych ludzi w celu uzyskania rosnących korzyści skali. Człowiek mający predyspozycje do danej działalności rezygnuje z innych, gdyż ponosi w nich wyższe koszty alternatywne. Posiadane zasoby pracy i kapitału stosuje więc w tych dziedzinach gospodarowania, w których osiąga wyższe korzyści marginalne.
3. Dlaczego podmioty gospodarcze przeprowadzają wymianę dóbr i usług?
Wymiana jest skutkiem specjalizacji i podziału i służy alokacji dóbr zgodnej z zapotrzebowaniem na nie. W sensie subiektywnym wymiana dochodzi do skutku, ponieważ obie strony wymieniają to, co jest dla nich mniej korzystne, na to, co przynosi im większe korzyści.
Zrealizowanie wymiany polega na przeniesieniu wszelkich praw własności do danego towaru od osoby sprzedawcy do osoby nabywcy w zamian za dobrowolnie ustalony ekwiwalent tego towaru, będący własnością nabywcy.
4. Co to jest rynek i jakie rodzaje rynków można wyróżnić w gospodarce?
Rynek to ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów, dokonujących się w sposób dobrowolny i ciągły, w których wyniku określone zostają ceny oraz ilości nabywanych i sprzedawanych dóbr. Jest to również forma nawiązywania kontaktów między kupującymi i sprzedającymi.
Rynki można podzielić ze względu na rodzaj towarów (rynek pracy, rynek ziemi itp.), ze względu na zakres przestrzenny transakcji (rynki lokalne i światowe), ze względu na stopień legalności (rynki białe, szare i czarne).
5. W jaki sposób rynek koordynuje, za pośrednictwem systemu cen, działalność podmiotów gospodarczych?
Rynek koordynuje działalność podmiotów gospodarczych za pomocą mechanizmu rynkowego. Mechanizm rynkowy za pośrednictwem systemu cen (relatywnych) dostarcza podmiotom gospodarczym informacje o stopniu rzadkości dóbr. Informacje te podmioty ekonomiczne przetwarzają wg zasady racjonalności i kierując się własnymi korzyściami podejmują masowe decyzje o zmianie (lub nie) zakupów. Dzieje się to poprzez rozwiązanie czterech podstawowych problemów ekonomicznych: co?, ile? (decydują o tym wybory konsumentów), jak? (decyduje o tym konkurencja pomiędzy producentami), dla kogo? (decydują o tym dochody i preferencje konsumentów).
6. Co głosi doktryna “niewidzialnej ręki”?
Doktryna ta mówi o tym, że mechanizm rynkowy rozdziela zyski i straty w taki sposób, by podejmowane indywidualne decyzje w skali gospodarki koordynowały się, powodując ład ekonomiczny. Powoduje to, że jednostki, dążąc do własnych korzyści, działają również dla dobra publicznego, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
7. Omów model czystej gospodarki rynkowej. W jakim celu został on skonstruowany?
Model czystej gospodarki rynkowej:
1) Na rynku działają tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w rolach nabywców i sprzedawców.
2) Podmioty te spotykają się na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku czynników produkcji.
3) Podmioty działają na rynku doskonałej konkurencji:
a) poszczególni uczestnicy nie mają wpływu na ceny;
b) rynek jest przejrzysty;
c) istnieje swoboda zawierania transakcji;
d) istnieje swoboda wejścia i wyjścia.
4) Producenci i konsumenci dążą do ograniczonej maksymalizacji swoich korzyści.
5) Decyzje konsumentów są suwerenne i zależą od preferencji oraz cen relatywnych.
6) Decyzje producentów kształtują się w zależności od zasobów produkcyjnych i cen relatywnych.
7) Ceny to jedyne zewnętrzne informacje dla podmiotów gospodarczych.
8) Więzi między uczestnikami rynku dotyczą jedynie transakcji kupna-sprzedaży.
9) Przepływom towarów i pieniądza odpowiada przekazanie praw własności.
10) Strumienie pieniądza i towarów są równoważone za pośrednictwem cen (integralność przepływów pieniądza i towarów pomiędzy poszczególnymi rynkami).
Powyższy model został skonstruowany w celach badawczych.
8. Na czym polega zasadnicza różnica między gospodarką rynkową w ujęciu modelowym a współcześnie działającymi gospodarkami noszącymi miano rynkowych?
Współczesne gospodarki rynkowe mają charakter mieszany. Oznacza to, że mechanizm rynkowy jest zastępowany, uzupełniany i korygowany przez państwo poprzez gwarantowanie przestrzegania reguł gry rynkowej, popieranie wolnej konkurencji, dokonywanie redystrybucji dochodów, działania na rzecz stabilizacji gospodarczej itp.
|
Temat: Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002
1. RACHUNEK BANKOWY
Rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. W polskiej praktyce rachunek bankowy ma charakter instytucjonalny, wynikający z prawa bankowego i Kodeksu cywilnego. Banki polskie prowadzą rachunki dla osób prawnych i fizycznych. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunku bankowego, a także formy i tryb rozliczeń pieniężnych, przeprowadzanych za jego pośrednictwem ustala Prezes Narodowego Banku Polskiego. Banki obowiązane są do realizowania zleceń płatniczych bez zbędnej zwłoki lub w terminach przewidzianych umową rachunku bankowego. Są obowiązane przyjmować, przeliczać i sortować (liczenie banknotów i monet) wpłaty gotówkowe na te rachunki.
2. UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO
Rachunki bankowe, nazywane potocznie kontami bankowymi, mogą posiadać osoby prawne i fizyczne. Otwarcie rachunku bankowego oznacza nawiązanie współpracy pomiędzy klientem a bankiem. Posiadanie takiego rachunku włącza jego właściciela w system rozliczeń pieniężnych obejmujący cały kraj, a także umożliwia korzystanie z usług Banku PEKAO S.A. i współpracujących z nim innych banków.
Otwarcie rachunku wymaga zawarcia między klientem a Bankiem PEKAO S.A. umowy rachunku bankowego.
UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO MA CHARAKTER CYWOLNO-PRAWNY, A BANK PEKAO S.A. I LIENT SĄ RÓWNOŻĘDNYMI PARTNERAMI.
Zawierając umowę bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych właściciela rachunku oraz do wykonania zleconych mu operacji pieniężnych. Może on obracać środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub części na każde żądanie klienta, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia. Umowę zawiera się zazwyczaj na czas nie oznaczony, ale może być także zawarta na czas określony. Umowę na czas nie oznaczony można rozwiązać w dowolnym terminie przez wypowiedzenie każdej ze stron. Ale bank może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego tylko z ważnych powodów.
3. FUNKCJONOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH
Bank otwiera Klientowi rachunek na wniosek podpisany z ramienia danej osoby prawnej przez osoby uprawnione do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. W treści wniosku podpisujący oświadczają, że znają i przyjmują do wiadomości warunki umowy rachunku bankowego, zawarte w odpowiednim regulaminie Banku PEKAO S.A. przyjęcie wniosku przez Bank, otwarcie rachunku i nadanie mu numeru jest równoznaczne z zawarciem umowy rachunku bankowego.
Upoważnienie osób reprezentujących dany podmiot musi być potwierdzone właściwymi dokumentami. Wobec prywatnych podmiotów gospodarczych wynika ono z przedkładanego wyciągu rejestru handlowego. Jeżeli dany podmiot nie podlega wpisowi do rejestru handlowego, podstawę stanowi odpis karty rejestracyjnej, do którego należy dołączyć odpis umowy spółki. Jednostki spółdzielcze reprezentuje przynajmniej dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik ujawniony w rejestrze.
Do wniosku powinny być dołączone uwierzytelnione odpisy lub fotokopie dokumentów określających osobowość prawną danej jednostki i pełnomocnictwa i pełnomocnictwa występujących w jej imieniu osób. W przedsiębiorstwach państwowych będzie to wyciąg z rejestru lub akt erekcyjny, gdy nie podlega on wpisowi do rejestru, a ponadto nominacje i pełnomocnictwa osób powołanych do dokonywania czynności prawnych. Spółdzielnie składają wyciąg rejestru sądowego oraz statut spółdzielni. Organizacje społeczne legitymują się odpisem statutu, wyciągiem z rejestru stowarzyszeń i uchwałami upoważniającymi określone osoby do działań prawnych w imieniu organizacji. Dla osób fizycznych rachunki są otwierane na podstawie dowodu osobistego. Oprócz dokumentów stwierdzających osobowość prawną podmioty gospodarcze przedkładają bankowi zaświadczenia o wpisie do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej, koncesję lub inny równoznaczny dokument, a ponadto zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego.
3.1. WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO
Treść wniosku o otwarcie rachunku bankowego lub odrębny formularz zawiera nazwiska osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym oraz wzory ich podpisów. Bank nie sprawdza uprawnień zgłoszonych osób, gdyż uczynił to w stosunku do osób podpisujących wniosek, których uprawnienia wynikają z dołączonych dokumentów. Wszystkie późniejsze dokumenty w obrocie z bankiem muszą być podpisane w sposób identyczny ze wzorami podpisów. Dotyczy to nie tylko pieczątki, ale także zewnętrznego wyglądu podpisu. Pracownicy Banku, dostrzegając różnice w sposobie podpisywania dokumentów, mogą odmówić wykonania danej dyspozycji. Przytoczona zasada ma na celu zabezpieczenie Klienta przed ewentualnymi nadużyciami. Wykaz (karta) wzorów podpisów może być uzupełniony w późniejszym czasie o nowe osoby, ale zawsze musi to być potwierdzone przez te osoby, których uprawnienia wynikają z przytoczonych wyżej dokumentów.
Rachunek bankowy może być zamknięty na wniosek Klienta, ale tylko z ważnych powodów przez Bank PEKAO S.A. W przypadku zmiany siedziby właściciela jego rachunku mogą być przeniesione do innego oddziału banku. Zamknięcie rachunku bankowego może być spowodowane także decyzją władz sądowych.
3.2. WYCIĄG Z RACHUNKU BANKOWEGO
W każdym dniu, gdy następuje zmiana stanu rachunku, klient otrzymuje wyciąg z rachunku bankowego, przedstawiający dokładne księgowania i wysokość salda na początek i koniec dnia. Bank załącza do wyciągu dowody w postaci odcinków własnych poleceń przelewu Klienta, lub osób trzecich itp. wyciągi wraz z załącznikami wysyłane są pocztą w dniu ich sporządzenia, a także na życzenie Klienta Bank może wydawać wyciągi upoważnionym osobom. Wyciąg z rachunku jest jedyną formą informowania o obrotach i stanie rachunku. Klient może uzyskać w Banku informację ustną, ale po uprzednim wylegitymowaniu się i udowodnieniu odpowiednich uprawnień. Bani nie udzielają takich informacji telefonicznie, co wiąże się z obowiązkiem zachowania tajemnicy bankowej.
3.3. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM
Wpłaty na rachunek i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wypłaty nie mogą przekraczać salda rachunku.
Wypłaty mogą być dokonywane zarówno do wykorzystania w kraju, jak i w celu wytransferowania środków za granicę, z zastrzeżeniem, że transfery te muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
Wpłaty na rachunki nierezydentów są przyjmowane tylko z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi możliwy jest transfer tych środków za granicę.
Swobodne dysponowanie rachunkiem bieżącym umożliwia identyfikacyjna karta magnetyczna ITM wydawana dla Posiadacza rachunku i dla pełnomocnika. Umożliwia ona m.in. dokonywanie wypłat gotówkowych do wysokości salda rachunku, we wszystkich krajowych oddziałach Banku PEKAO SA.
4. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW
IDYWIDUALNYCH
4.1. RACHUNKI BANKOWE PŁATNE NA ŻĄDANIE
4.1.1. RACHUNEK BIEŻĄCY
Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych nie związanych z działalnością gospodarczą.
Posiadaczem rachunku bieżącego w złotych lub walutach wymienialnych może być osoba fizyczna, która jest rezydentem (czyli ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce) lub nierezydentem (czyli ma miejsce stałego zamieszkania poza Polską).
Rachunek bieżący może być prowadzony jako rachunek wspólny na rzecz dwóch osób: dwóch rezydentów albo dwóch nierezydentów, z zastrzeżeniem, że nie prowadzi się rachunków wspólnych na rzecz osób małoletnich ani ubezwłasnowolnionych.
Posiadaczem rachunku bieżącego może być także osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona) pod warunkiem, że taka osoba jest rezydentem.
Rachunek bieżący może być prowadzony w następujących walutach:
waluta minimalny wkład
PLN 200
USD 100
EUR 75
GBP 50
CHF 150
Saldo rachunku niższe od podanych wyżej kwot nie jest oprocentowane.
SYSTEM GWARANTOWANYCH DEPOZYTÓW:
Depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
OPROCENTOWANIE:
PLN USD GBP CHF EUR
0,10% 0,10% 1,00% 0,10% 0,50%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym są naliczane:
a) raz w roku w przypadku rachunku prowadzonego w walutach wymienialnych,
b) co 3 miesiące w przypadku rachunku prowadzonego w złotych.
OPŁATY I PROWIZJE:
otwarcie i prowadzenie rachunku: bez opłat•
• wydanie pierwszej karty IKM: bez opłat
wydanie kolejnej karty IKM lub• duplikatu: 3 zł
przelewy na rachunki•
prowadzone w Banku PEKAO SA:• bez prowizji
prowadzone w innych bankach krajowych: 3 zł•
przelewy• złożone w Banku na niestandardowych formularzach na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych: 5 zł
4.1.2. EUROKONTO
Eurokonto to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy skierowany do różnych segmentów klientów w zależności od ich potrzeb i upodobań, a także wieku i dochodów.
Bank PEKAO S.A. wprowadził specjalną ofertę otwarcia rachunku dla absolwentów.
Posiadaczem jednego z niżej wymienionych Eurokont może być zarówno rezydent (osoba mająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce), jak i nierezydent (osoba mająca miejsce stałego zamieszkania za granicą). Warunkiem otwarcia Eurokonta jest zadeklarowanie systematycznych wpłat na rachunek, wypełnienie karty informacyjnej (podanie m.in. adresu zamieszkania i zatrudnienia) oraz okazanie dokumentu tożsamości.
EUROKONTO UMOŻLIWIA:
szybki i bezpieczny• dostęp do własnych pieniędzy przez całą dobę dzięki rozbudowanej sieci oddziałów i bankomatów,
wygodne regulowanie należności w placówkach handlowych i• usługowych za pomocą kart płatniczych,
korzystanie z pożyczki w Eurokoncie• lub dopuszczalnego przez Bank przekroczenia salda rachunku (tzw. overdraft),
regulowanie stałych opłat np. za czynsz lub telefon,•
uzyskiwanie• dodatkowych dochodów w postaci odsetek kapitalizowanych co miesiąc,
dostęp• do automatycznej, bankowej usługi telefonicznej Teleserwis,
korzystanie z• funkcji depozytowej w wielu bankomatach Banku PEKAO SA.
SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW:
Depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, są objęte gwarancjami bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
OPROCENTOWANIE, PROWIZJE, OPŁATY I LIMITY:
oprocentowanie rachunku Eurokonto wg zmiennej• stawki rocznej: 1,50%
oprocentowanie rachunku Eurokonto WWW: 4%• rocznie
opłata za prowadzenie rachunku: w zależności od odmiany Eurokonta•
wykonywanie zleceń stałych (od każdej operacji): 1 zł (Uwaga: opłata• zróżnicowana w zależności od odmiany Eurokonta.)
przelewy na rachunki•
prowadzone w Banku PEKAO SA: bez prowizji•
prowadzone w innych• bankach krajowych: 3 zł (nie dotyczy Eurokonta WWW)
prowadzone w innych• bankach krajowych i złożone na niestandardowych formularzach: 5 zł
• oprocentowanie dopuszczalnego debetu (overdraftu): 26,33%
wysokość• dopuszczalnego debetu: 300 zł
dzienny limit wypłat gotówkowych przy użyciu• karty Maestro: 1000 zł
dzienny limit wypłat gotówkowych przy użyciu• Eurokarty lub karty Visa Concerto: 1.500 zł
Uwaga: przy niektórych rodzajach Eurokonta limity są ustalone w innej wysokości.
4.1.3. EUROKONTO PRESTIŻ
Bank PEKAO SA ma w swojej ofercie Eurokonto Prestiż - rachunek, który gwarantuje najwyższy poziom usług private banking. Eurokonto Prestiż jest otwierane dla Klientów obsługiwanych przez Centrum Bankowości Prywatnej, które zapewnia stały kontakt z osobistym doradcą bankowym. Klienci powierzając osobistemu doradcy zarządzanie swoimi rachunkami bankowymi, mogą liczyć na:
• sprawne i dyskretne przeprowadzanie transakcji bankowych,
dobór oferty do• indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
efektywne lokowanie środków• finansowych,
preferencyjne oprocentowanie lokat i kredytów, preferencyjne• kursy walut,
indywidualnie ustalane warunki udzielania kredytów, limity• dla kart płatniczych i pożyczki w Eurokoncie itp.,
krótki czas załatwiania• niezbędnych formalności (większość zleceń można składać telefonicznie lub za pomocą faksu),
dodatkowe korzyści np. w postaci pakietu• biznesowo-turystycznego, bezpłatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków opłacanego przez Bank w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. oraz innych ubezpieczeń indywidualnych (np. majątkowych, na życie, komunikacyjnych).
Eurokonto Prestiż może być rachunkiem dla jednej osoby lub rachunkiem wspólnym dla dwóch osób.
KARTY WYDAWANE W EUROKONCIE PRESTIŻ:
1. IKM Prestiż - czyli identyfikacyjna karta magnetyczna wydawana posiadaczowi i współposiadaczowi Eurokonta Prestiż, pozwala m.in. na dokonywanie wypłat gotówkowych do wysokości limitu Eurokonta Prestiż w krajowych oddziałach Banku,
2. Maestro- międzynarodowa, debetowa karta płatniczo-bankomatowa działająca w systemie Maestro,
3. Visa Platinum- unikatowa międzynarodowa karta kredytowa wydawana w systemie Visa z atrakcyjnym pakietem usług dodatkowych,
4. IKM- identyfikacyjna karta magnetyczna wydawana pełnomocnikowi, służy do dokonywania wypłat gotówkowych i bezgotówkowych do wysokości limitu Eurokonta Prestiż w krajowych oddziałach Banku,
5. Złota Eurokarta- międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard,
6. Złota Karta Visa Concerto - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Visa,
7. PEKAO/Shell i Złota Karta PEKAO/Shell- międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard,
Posiadacz karty Maestro może też przy użyciu tej karty korzystać z bankomatowej funkcji "Depozyty" umożliwiającej wpłaty gotówkowe na różne rachunki bankowe i składanie innych dyspozycji bezgotówkowych.
POSIADACZE KARTY VISA PLATINUM MOGĄ KORZYSTAĆ Z WIELU DODATKOWYCH USŁUG:
pomocy medycznej lub prawnej podczas zagranicznych• podróży,
rabatów w wybranych hotelach i innych punktach usługowych,•
• pakietu Priority Pass (specjalna obsługa na lotniskach),
ubezpieczenia od• następstw nieszczęśliwych wypadków i zachorowania (ubezpieczenie obejmuje również rodzinę),
nieoprocentowanego kredytu dla transakcji bezgotówkowych• w przypadku spłaty w ciągu 42 dni.
DOPUSZCZALNE ZADŁUŻENIE - OVERDRAF
Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku, jeśli zadeklarowane i faktyczne wpływy miesięczne na Eurokonto są w kwocie nie niższej niż 500 zł.
Okres spłaty overdraftu wynosi 30 dni licząc od dnia dokonania pierwszej transakcji w ramach overdraftu. Wysokość overdraftu: 300 zł
POPOŻYCZKA W EUROKONCIE:
Pożyczka może być udzielona natychmiast po otwarciu Eurokonta Prestiż.
Bank ustala maksymalną wysokość limitu pożyczki na podstawie analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.
BANKOWA USŁUGA TELEFONICZNA TELESERWIS:
Posiadacz Eurokonta, po podpisaniu odpowiedniej dyspozycji, za pomocą aparatu telefonicznego może:
uzyskać informację o stanie sald rachunków o• charakterze bieżącym,
dokonywać przelewów na wskazane w dyspozycji• rachunki,
otwierać lokaty terminowe•
pobierać faksem informacje o• poszczególnych rachunkach funkcjonujących pod jednym numerem umowy oraz informacje o zadeklarowanych w dyspozycji przelewach,
skorzystać z automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, oprocentowaniu,
usługach Banku PEKAO SA.•
ZASADY PROWADZENIA RACHUNKU:
rachunek otwierany jest na indywidualnych zasadach•
środki• zgromadzone na koncie są oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej: 1,50% w skali rocznej
saldo, poniżej którego rachunek nie jest oprocentowany:• 200 zł
dzienny limit wypłat gotówkowych przy użyciu karty Maestro:• ustalany indywidualnie
warunkiem wydania karty Visa Platinum są miesięczne• wpłaty na rachunek w wysokości nie mniejszej niż 12.500 zł przez co najmniej trzy miesiące
karta Maestro, karta Visa Platinum, Eurokarta i Visa• Concerto są wydawane tylko posiadaczowi lub współposiadaczowi Eurokonta Prestiż
Posiadacz Eurokonta Prestiż może na życzenie otrzymać również standardowe• lub złote karty: Eurokartę i Visę Concerto
OPŁATY I PROWIZJE:
• opłata za prowadzenie rachunku: negocjowana
wydanie karty IKM: bez opłat•
karta Maestro•
wydanie karty: bez opłat•
wypłata gotówki z• bankomatów Banku Pekao SA: bez opłat
wypłata gotówki w innych bankomatach:• 3%, min. 4 zł
transakcje bezgotówkowe: bez opłat•
funkcja depozytowa• w bankomacie: bez opłat
Visa Platinum•
za wydanie karty: 700 zł• rocznie
wypłata gotówki: 3%, min. 7 zł•
transakcje bezgotówkowe: bez• prowizji
podwyższenie limitu: 0,9% kwoty podwyższenia•
prowizja za• udzielenie, prolongowanie i podwyższenie pożyczki w Eurokoncie: od 0,9%, min. 10 zł
Teleserwis: bezpłatnie•
zlecenia stałe: bezpłatnie•
4.1.4. EUROKONTO STANDARD
Jest to podstawowa odmiana rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przeznaczonego dla klienta indywidualnego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zadeklaruje stałe zasilanie rachunku i chce korzystać z usług bankowych w podstawowym stopniu.
Bank PEKAO S.A. wprowadził specjalną ofertę otwarcia rachunku dla absolwentów.
Do otwarcia Eurokonta Standard wymagane jest przedstawienie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie karty informacyjnej klienta. Dla rezydenta (osoby mającej miejsce stałego zamieszkania w Polsce) dokumentem tożsamości jest dowód osobisty lub paszport zagraniczny wraz z kartą stałego pobytu; dla nierezydenta dokumentem tożsamości jest paszport wraz z innym dokumentem zawierającym adres.
Eurokonto może być prowadzone na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.
KARTY WYDAWANE DO EUROKONTA STANDARD:
1. IKM - identyfikacyjna karta magnetyczna umożliwia wypłatę z rachunku do wysokości limitu oraz uzyskanie informacji o saldzie Eurokonta salda we wszystkich krajowych jednostkach Banku,
2. IKM - identyfikacyjna karta magnetyczna dla pełnomocnika umożliwia wypłatę z rachunku do wysokości limitu oraz uzyskanie informacji o saldzie Eurokonta salda we wszystkich krajowych jednostkach Banku,
3. Karta Maestro - międzynarodowa karta bankomatowo-płatnicza wydawana w systemie Maestro, umożliwia wypłatę z rachunku w bankomatach oraz pozwala na dokonywanie transakcji bezgotówkowych do wysokości limitu rachunku,
4. Eurokarta - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard,
5. Karta Visa Concerto - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Visa,
Posiadacz Eurokonta może przy użyciu karty Maestro korzystać z bankomatowej funkcji "Depozyty" w zakresie dokonywania wpłat gotówkowych i innych dyspozycji bezgotówkowych.
DOPUSZCZALNE ZADŁUŻENIE – OVERDRAFT:
Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku, jeśli zadeklarowane i faktyczne wpływy miesięczne na Eurokonto są w kwocie nie niższej niż 500 zł.
Okres spłaty overdraftu wynosi 30 dni licząc od dnia dokonania pierwszej transakcji w ramach overdraftu. Wysokość overdraftu: 300 zł
POŻYCZKA W EUROKONCIE:
Pożyczka może być udzielona po minimum 3 miesiącach posiadania Eurokonta lub po przedstawieniu historii innego rachunku.
Bank ustala maksymalną wysokość limitu pożyczki na podstawie analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.
BANKOWA USŁUGA TELEFONICZNA TELESERWIS:
Posiadacz Eurokonta, po podpisaniu odpowiedniej dyspozycji w jednostce Banku, za pomocą aparatu telefonicznego może:
uzyskać informację o stanie sald rachunków o• charakterze bieżącym,
dokonywać przelewów na wskazane w dyspozycji• rachunki,
otwierać lokaty terminowe,•
pobierać faksem informacje o• poszczególnych rachunkach funkcjonujących pod jednym numerem umowy oraz informacje o zadeklarowanych w dyspozycji przelewach,
skorzystać z• automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, oprocentowaniu, usługach Banku PEKAO S.A.
ZASADY PROWADZENIA RACHUNKU:
minimalna kwota systematycznych wpłat na rachunek: 500 zł• miesięcznie
środki zgromadzone na rachunku oprocentowane są według• zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym: 1,50%
saldo, poniżej• którego Eurokonto nie jest oprocentowane: 200 zł
dzienny limit wypłat• gotówkowych przy użyciu karty Maestro: 1000 zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie w przypadku wypłat dokonanych za granicą)
dzienny limit• wypłat w bankomacie przy użyciu Eurokarty i Visy Concerto: 1.500 zł na kartę
OPŁATY I PROWIZJE:
opłata za prowadzenie rachunku: 6 zł miesięcznie•
wydanie karty IKM: bez opłat•
karta Maestro•
wydanie karty: bez• opłat
wypłata gotówki w bankomatach Banku PEKAO S.A.: bez opłat•
• wypłata gotówki w innych bankomatach: 3%, min. 4 zł
transakcje• bezgotówkowe: bez opłat
funkcja depozytowa w bankomacie: bez opłat•
• Eurokarta i karta Visa Concerto
za wydanie jednej karty: 50 zł rocznie•
wypłata gotówki dokonana w jednostce banku: 5%, min. 15 zł•
pozostałe• wypłaty gotówki: 3%, min. 4 zł
transakcje bezgotówkowe: 1% kwoty• transakcji
prowizja za udzielenie, prolongowanie i podwyższenie pożyczki w• Eurokoncie: od 0,9%, min. 10 zł
zlecenia stałe (od każdej operacji): 1,50• zł
Teleserwis: 2,5 zł miesięcznie
4.1.5. EUROKONTO VIP
Eurokonto VIP jest usługą skierowaną do Klientów o określonym statusie, oczekujących od Banku indywidualnego podejścia. Posiadacz Eurokonta korzysta ze zindywidualizowanej obsługi w placówkach Banku prowadzonej przez doradców bankowych. Obsługa według nowego standardu prowadzona jest w ponad 80 placówkach banku w Centrach Doradztwa VIP.
Bank PEKAO S.A. wprowadził specjalną ofertę otwarcia rachunku dla absolwentów.
Eurokonto VIP przeznaczone jest dla osób deklarujących średni miesięczny wpływ na rachunek w wysokości co najmniej 5.000,- zł. Może być prowadzone na rzecz jednej osoby lub jako wspólne dla dwóch osób. Do Eurokonta VIP może być ustanowionych dwóch pełnomocników. W ramach pakietu Eurokonto VIP Bank PEKAO S.A. oferuje złote karty z odroczonym terminem płatności wraz z programem usług dodatkowych oraz podwyższony limit pożyczki w Eurokoncie.
Posiadacz Eurokonta VIP jest premiowany bezpłatnym ubezpieczeniem NNW w TU Allianz Polska SA, może bezpłatnie korzystać z usługi Teleserwis oraz realizować zlecenia stałe. Karta IKM VIP - poza wysokim poziomem obsługi - gwarantuje Klientowi bezpłatne ubezpieczenie NNW w TU AIG Polska SA.
Karty wydawane do Eurokonta VIP:
1. IKM VIP- identyfikacyjna karta magnetyczna wydawana posiadaczowi i współposiadaczowi Eurokonta VIP umożliwiająca dysponowanie rachunkiem we wszystkich placówkach Banku Pekao SA na terenie całego kraju,
2. Złota Eurokarta - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard, wyposażona w pakiet ubezpieczeniowy od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży oraz program usług dodatkowych,
3. Złota Karta Visa Concerto - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Visa, wyposażona w pakiet ubezpieczeniowy od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży oraz program usług dodatkowych,
4. Maestro - międzynarodowa, debetowa karta płatniczo-bankomatowa działająca w systemie Maestro,
5. IKM - identyfikacyjna karta magnetyczna wydawana pełnomocnikowi karta IKM (Identyfikacyjna Karta Magnetyczna) umożliwiająca dysponowanie rachunkiem we wszystkich placówkach Banku PEKAO S.A. na terenie całego kraju,
6. Eurokarta - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności w systemie Eurocard/MasterCard,
7. Visa Concerto - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności w systemie Visa,
8. PEKAO/Shell i Złota Karta PEKAO/Shell - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard,
Posiadacz karty Maestro może też przy użyciu tej karty korzystać z bankomatowej funkcji "Depozyty" umożliwiającej wpłaty gotówkowe na różne rachunki bankowe i składanie innych dyspozycji bezgotówkowych.
DOPUSZCZALNE ZADŁUŻENIE – OVERDRAFT:
Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku.
Okres spłaty overdraftu wynosi 30 dni licząc od dnia dokonania pierwszej transakcji w ramach overdraftu. Spłata overdraftu następuje automatycznie ze środków zgromadzonych na Eurokoncie.
POŻYCZKA W EUROKONCIE:
Pożyczka w Eurokoncie jest udzielana na okres 12 miesięcy i ma formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda spłata powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej spłaty.
Pożyczka może być udzielona natychmiast po otwarciu Eurokonta VIP, jeśli Klient przedstawi historię wpływów na inny rachunek o charakterze bieżącym z okresu ostatnich 6 miesięcy. Bank ustala maksymalną wysokość limitu pożyczki na podstawie analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.
BANKOWA USŁUGA TELEFONICZNA TELESERWIS:
Posiadacz Eurokonta, po podpisaniu odpowiedniej dyspozycji, za pomocą aparatu telefonicznego może:
uzyskać• informację o stanie sald rachunków o charakterze bieżącym,
dokonywać• przelewów na wskazane w dyspozycji rachunki,
otwierać lokaty terminowe,•
pobierać faksem informacje o poszczególnych rachunkach funkcjonujących pod• jednym numerem umowy oraz informacje o zadeklarowanych w dyspozycji przelewach,
skorzystać z automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach• walut, oprocentowaniu, usługach Banku Pekao SA.
ZASADY PROWADZENIA RACHUNKU:
minimalna kwota systematycznych wpłat (w przeliczeniu• miesięcznym): 5.000 zł
środki zgromadzone na koncie są oprocentowanie• według zmiennej stopy procentowej: 1,50% w skali rocznej
saldo, poniżej• którego rachunek nie jest oprocentowany: 200 zł
karta IKM VIP wydawana• jest z dwuletnim terminem ważności
dzienny limit wypłat gotówkowych przy• użyciu karty Maestro: 1000 zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie w przypadku wypłat dokonywanych za granicą)
dzienny limit wypłat gotówkowych• przy użyciu złotych kart: do wysokości limitu kart
dzienny limit wypłat• gotówkowych przy użyciu Eurokarty lub karty Visa Concerto: 1.500 zł
karta• Maestro i złote karty wydawane są tylko posiadaczowi lub współposiadaczowi Eurokonta VIP
OPŁATY I PROWIZJE:
opłata za prowadzenie rachunku: 12• zł miesięcznie
wydanie karty IKM: bez opłat•
karta Maestro•
• wydanie karty: bez opłat
opłata za zabezpieczenie transakcji dokonywanych• kartą 1,5 zł miesięcznie
wypłata gotówki z bankomatów Banku Pekao SA: bez• opłat
wypłata gotówki w innych bankomatach: 3%, min. 4 zł•
transakcje• bezgotówkowe: bez opłat
funkcja depozytowa w bankomacie: bez opłat•
• Złota Eurokarta i Złota Karta Visa Concerto
za wydanie jednej karty z• pakietem usług dodatkowych: 250 zł rocznie
za wydanie jednej karty bez• pakietu usług dodatkowych: 120 zł rocznie
dodatkowa opłata za• zabezpieczenie transakcji dokonywanych kartą 6 zł miesięcznie za kartę
• wypłata gotówki w bankomacie: 3%, min. 4 zł
wypłata gotówki w jednostce• Banku: 5%, min. 15 zł
transakcje bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji•
• Eurokarta i karta Visa Concerto
za wydanie jednej karty: 50 zł rocznie•
dodatkowa opłata za zabezpieczenie transakcji dokonywanych kartą 2,4 zł• miesięcznie za kartę
wypłata gotówki: 3%, min. 4 zł•
transakcje• bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji
prowizja za udzielenie, prolongowanie i• podwyższenie pożyczki w Eurokoncie: od 0,9%, min. 10 zł
Teleserwis:• bezpłatnie zlecenia stałe: bezpłatnie
4.1.6. EUROKONTO WWW
Eurokonto WWW jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym na analogicznych zasadach do standardowego Eurokonta, ale jest przeznaczone dla osób, które pragną mieć dostęp do swojego konta również za pomocą sieci Internet.
Bank PEKAO S.A. wprowadził specjalną ofertę otwarcia rachunku dla absolwentów.
Eurokonto WWW może być otworzone jako rachunek dla jednego posiadacza lub dla dwóch współwłaścicieli.
Posiadacz Eurokonta WWW, który zobowiązał się do zasilania rachunku kwotą nie niższą niż 1.800 zł miesięcznie, jest premiowany bezpłatnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA. W przypadku rachunku wspólnego zasilanego kwotą nie niższą niż 1.800 zł miesięcznie, obaj współwłaściciele są objęci ubezpieczeniem. Składki ubezpieczeniowe opłaca Bank.
Posiadacz rachunku ma możliwość korzystania z tzw. overdraftu (dopuszczalnego debetu) w kwocie 300 zł lub pożyczki w Eurokoncie, której limit ustalony jest na podstawie analizy wysokości dochodów regularności wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.
KARTY WYDAWANE DO EUROKONTA WWW:
1. IKM - identyfikacyjna karta magnetyczna umożliwia wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe do wysokości salda (limitu rachunku) w krajowych oddziałach Banku,
2. Maestro - międzynarodowa, debetowa karta płatniczo-bankomatowa działająca w systemie Maestro,
3. Eurokarta - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard,
4. Visa Concerto - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Visa,
5. PEKAO/Shell - międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard,
Posiadacz karty Maestro może również przy użyciu tej karty korzystać z bankomatowej funkcji "Depozyty" umożliwiającej wpłaty gotówkowe na różne rachunki bankowe i składanie innych dyspozycji bezgotówkowych.
4.1.7. EUROKONTO BUSINESS
Pakiet Eurokonto Business jest produktem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Usługi wchodzące w skład Pakietu mają na celu zapewnić dodatkowe środki na finansowanie działalności gospodarczej oraz pomóc w lokowaniu ewentualnych nadwyżek finansowych.
Z EUROKONTA BUSINESS MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY FIZYCZNE:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo,• rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
wykonujące wolny zawód bez względu na prowadzoną formę• rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia• działalności rolniczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
SKŁADNIKI PAKIETU:
Eurokonto Business rachunek bieżący w złotych,•
karta Maestro,•
karty VISA Sonata i MasterCard Preludium,•
• rachunki lokat terminowych w złotych otwierane automatycznie,
overdraft• lub pożyczka w Eurokoncie Business.
Dodatkowo Posiadacz Eurokonta Business jest obejmowany bezpłatnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz Polska SA. Może również skorzystać z ubezpieczeń majątkowych oferowanych na preferencyjnych warunkach przez TU Allianz Polska SA.
W CELU OTWARCIA RACHUNKU NALEŻY
przedłożyć• następujące dokumenty:
dokument tożsamości do wglądu,•
zaświadczenie• o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesję (zezwolenie), jeśli wymaga tego rodzaj prowadzonej działalności,
oświadczenie o podjęciu• działalności, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji ani nie wymaga uzyskania koncesji,
zawiadomienie o nadaniu numeru REGON,•
zaświadczenie z• właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
dokonać pierwszej wpłaty w wysokości min. 500 zł.•
EUROKONTO BUSINESS – RACHUNEK BIEŻĄCY W ZŁOTYCH:
Jest podstawowym składnikiem pakietu służącym do bieżącego gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
ZALETY RACHUNKU:
połączenie cech• tradycyjnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych z rachunkiem dla przedsiębiorców,
korzystne oprocentowanie rachunku,•
• minimalna ilość dokumentów potrzebnych do otwarcia rachunku,
dostępność• środków zgromadzonych na rachunku poprzez szeroką sieć oddziałów Banku Pekao SA oraz bankomatów,
karta identyfikacyjna IKM ważna bezterminowo, pozwalająca• dokonywać wypłat do wysokości limitu Eurokonta Business i składać inne dyspozycje w każdym oddziale Banku na terenie kraju,
możliwość otwierania• w ramach numeru umowy rachunku Eurokonto Business rachunków w walutach obcych oraz rachunków lokat terminowych,
możliwość regulowania stałych opłat np.• za czynsz, gaz, elektryczność, rachunków telefonicznych i innych zobowiązań.
KARTY PŁATNICZE:
Posiadaczowi rachunku jest wydawana w ciągu 7 dni• od podpisania umowy karta bankomatowo-płatnicza Maestro. Można nią dokonywać płatności bezgotówkowych oraz pobierać gotówkę w bankomatach w kraju i zagranicą do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych.
Karta Maestro objęta• jest ubezpieczeniem, polegającym na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za transakcje dokonane bez wiedzy i zgody Klienta (z wyjątkiem transakcji dokonanych przy użyciu kodu PIN), na jedną godzinę przed dokonaniem zastrzeżenia karty, do wysokości limitu Eurokonta Business, jednak nie więcej niż 50.000. zł.
Karty Visa Sonata i MasterCard Preludium wydawane są na wniosek• Posiadacza rachunku. Umożliwiają dokonywanie płatności bezgotówkowych i pobieranie gotówki w bankach i bankomatach, w kraju i zagranicą, oznaczonych odpowiednim symbolem karty do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych.
Posiadają odroczony termin płatności, można się nimi posługiwać do wysokości uzgodnionego limitu. Są wydawane również dla pełnomocników do rachunku, jeśli z wnioskiem o wydanie karty wystąpi właściciel rachunku.
ZALETY:
• szeroka sieć oddziałów i bankomatów w kraju i na świecie akceptujących te karty,
możliwość rozdzielania płatności firmowych od osobistych, karta Visa• Sonata jest przeznaczona do realizacji transakcji nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast MasterCard Preludium może być wykorzystywana wyłącznie do transakcji związanych z działalnością gospodarczą,
w przypadku kart z odroczonymi terminami płatności możliwość dokonywania• płatności nawet wtedy gdy na rachunku nie ma własnych środków,
Posiadacze• karty Visa Sonata i MasterCard Preludium mogą skorzystać z dodatkowej usługi polegającej na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za transakcje dokonane bez wiedzy i zgody klienta (z wyjątkiem transakcji dokonanych przy użyciu PIN), na jedną godzinę przed dokonaniem zastrzeżenia karty, do wysokości limitu tych kart.
CZEKI:
Do rachunku są wydawane na wniosek właściciela czeki, które mogą być wykorzystywane do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych na terenie kraju.
LOKATY OTWIERANE W RAMACH EUROKONTA BUSINESS:
W ramach Eurokonta Business, po złożeniu przez Posiadacza rachunku odpowiedniej dyspozycji Bank otwiera automatycznie lokaty terminowe w złotych. Minimalna wysokość salda powyżej którego otwierane są lokaty wynosi 10 000 zł a minimalna kwota lokaty to 2.500 zł.
Okres prowadzenia lokaty wynosi 1, 2 lub 3 tygodnie. Oprocentowanie lokaty jest stałe, ustalone wg stałej stawki w dniu jej otwarcia. W czasie prowadzenia lokaty nie są przyjmowane dopłaty do lokaty. Po upływie zadeklarowanego okresu kwota lokaty wraz z odsetkami jest przenoszona na rachunek Eurokonta Business.
OVERDRAFT W EUROKONCIE BUSINESS:
W ramach overdraftu możliwe jest przekroczenie salda rachunku, zadłużenie to nie może przekroczyć 300 zł. Jest ono spłacane z bieżących wpływów na rachunek. Okres spłaty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia spowodowania ujemnego salda na rachunku.
POŻYCZKA W EUROKONCIE BUSINESS:
Pożyczka jest udzielana na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następne okresy. Spłata pożyczki odbywa się automatycznie, każdy wpływ na rachunek odnawia limit pożyczki o wielkość dokonanej spłaty. Limit pożyczki ustalany jest indywidualnie w oparciu:
o ocenę współpracy z klientem,•
okres prowadzenia rachunku• w Banku,
analizę wpływów na rachunek Eurokonta Business.•
Wnioskodawca przy ubieganiu się o pożyczkę składa wniosek oraz
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
• zaświadczenie z ZUS/KRUS/ o niezaleganiu ze składkami,
dokumenty• potwierdzające wysokość osiąganego dochodu.
Maksymalna kwota pożyczki udzielana w Eurokoncie Business wynosi 70.000. zł.
ZALETY:
szybki i• wygodny sposób uzupełniania niedoborów finansowych związanych z wydatkami osobistymi oraz firmowymi,
wysokości pożyczki uzależniona od wysokości• miesięcznych wpływów na rachunek,
zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi• jedynie weksel in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.
OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE:
oprocentowanie rachunku• bieżącego zmienne w stosunku rocznym :1,5%,
prowadzenie rachunku• bankowego: 20 zł miesięcznie,
wpłaty gotówkowe•
w złotych 0,2% min. 3• zł,
w walucie obcej: 0,1%,•
wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich:• 1% min. 1 zł,
za wykonanie zleceń stałych: 1 zł od każdej operacji,•
• przelewy na rachunki:
prowadzone w Banku PEKAO S.A.: bez prowizji,•
• prowadzone w innych bankach krajowych: 3 zł,
za realizację polecenia• zapłaty: 0,60 zł od każdej operacji,
za sporządzenie dodatkowego wyciągu z• rachunku: 5 zł,
za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu: 3 zł,•
oprocentowanie pożyczki w skali roku: 19,50%,•
przyznanie limitu• pożyczki i prolongata umowy o pożyczkę: 1,5 % kwoty limitu,
podwyższenie• limitu pożyczki w okresie trwania umowy: 1,5% kwoty podwyższenia,
prowizja• od zaangażowania w pożyczce: 3% w skali roku,
wydanie jednego blankietu• czeku gotówkowego i rozrachunkowego: 0,40 zł,
opłata za użytkowanie karty• Maestro w okresie jej ważności: 24 zł rocznie,
prowizja od wypłat gotówki• przy użyciu karty Maestro poza bankomatami Banku: 3%, min. 4 zł,
opłata za• zabezpieczenie transakcji kartą Maestro: 1,50 zł miesięcznie,
opłata za• użytkowanie karty Visa Sonata i Master Card Preludium w okresie ich ważności: po 45 zł,
prowizja od wypłat gotówki przy użyciu karty Visa Sonata lub• MasterCard Preludium: 3% min. 4 zł,
prowizja od transakcji bezgotówkowych• dokonywanych kartą Visa Sonata lub MasterCard Preludium: 1% kwoty transakcji,
opłata za zabezpieczenie transakcji kartą MasterCard Preludium: 4 zł• miesięcznie,
opłata za zabezpieczenie transakcji karta Visa Sonata: 2 zł• miesięcznie,
oprocentowanie overdraftu: 26,33% p.a.•
dzienny limit• wypłat gotówkowych przy użyciu karty Maestro: 700 zł,
dzienny limit wypłat gotówkowych przy użyciu karty Visa Sonata: 1.500 zł.
4.1.8. EUROKONTO AKADEMICKIE
Eurokonto Akademickie jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy adresowany do młodych osób, od 18. do 25. roku życia, które uczą się lub studiują.
Przy zawieraniu umowy o prowadzenie Eurokonta Akademickiego, oprócz dokumentu tożsamości, trzeba przedstawić ważną legitymację uczniowską lub studencką.
KARTY WYDAWANE DO EUROKONTA AKADEMICKIEGO:
1. IKM - identyfikacyjna karta magnetyczna, pozwala na wypłatę gotówki w krajowych placówkach Banku PEKAO S.A.,
2. IKM - identyfikacyjna karta magnetyczna wydawana pełnomocnikowi, pozwala na dokonywanie wypłat gotówkowych do wysokości limitu rachunku w krajowych oddziałach Banku,
3. Maestro - międzynarodowa karta płatnicza, przeznaczona do regulowania płatności w placówkach handlowych i usługowych, oznaczonych symbolami edc/Maestro;
Maestro jest również kartą bankomatową, czyli umożliwia pobieranie gotówki z bankomatów na całym świecie, oznaczonych symbolami Maestro i Cirrus;
korzystając z karty Maestro, można składać dyspozycje gotówkowe i bezgotówkowe w bankomatach Banku PEKAO S.A., wyposażonych w funkcję "Depozyty",
4. Eurokarta - międzynarodowa karta płatnicza typu charge czyli z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard; wszystkie wydatki dokonane tą kartą są rozliczane z Eurokonta Akademickiego raz na miesiąc,
5. Karta Visa Concerto - międzynarodowa karta płatnicza typu charge czyli z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Visa, wszystkie wydatki dokonane tą kartą są rozliczane z Eurokonta Akademickiego raz na miesiąc,
DOPUSZCZALNE ZADŁUŻENIE – OVERDRAFT:
Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku, jeśli zadeklarowane i faktyczne wpływy miesięczne na Eurokonto są w kwocie nie niższej niż 300 zł.
Okres spłaty overdraftu wynosi 30 dni licząc od dnia dokonania pierwszej transakcji w ramach overdraftu. Wysokość overdraftu: 300 zł
POŻYCZKA W EUROKONCIE AKADEMICKIM:
Pożyczka może być udzielona po minimum 3 miesiącach posiadania Eurokonta Akademickiego lub po przedstawieniu historii innego rachunku.
BANKOWA USŁUGA TELEFONICZNA TELESERWIS:
Posiadacz Eurokonta Akademickiego, po złożeniu odpowiedniej dyspozycji w jednostce Banku za pomocą aparatu telefonicznego może:
uzyskać informację o stanie sald rachunków o• charakterze bieżącym,
dokonywać przelewów na wskazane w dyspozycji• rachunki
pobierać faksem informacje o poszczególnych rachunkach• funkcjonujących pod jednym numerem umowy oraz informacje o zadeklarowanych w dyspozycji przelewach,
otworzyć lokatę terminową•
skorzystać z• automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, oprocentowaniu, usługach Banku PEKAO S.A.
ZASADY PROWADZENIA EUROKONTA AKADEMICKIEGO:
minimalna kwota systematycznych wpłat na rachunek:• 200 zł miesięcznie lub całe wynagrodzenie, stypendium, renta
rachunek może• być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla małżonków, gdy oboje się uczą lub studiują
środki zgromadzone na koncie są oprocentowane według• zmiennej stopy procentowej ustalanej w stosunku rocznym: 1,50%
miesięczna• kapitalizacja odsetek
saldo, poniżej którego rachunek jest• nieoprocentowany: 200 zł
dzienny limit wypłat z bankomatu przy użyciu• karty Maestro: 1000 zł
dzienny limit wypłat w bankomacie przy użyciu• Eurokarty i Visy Concerto: 1.500 zł na kartę
OPŁATY I PROWIZJE:
• opłata za prowadzenie rachunku: 3 zł miesięcznie
wydanie karty IKM: bez• opłat
karta Maestro•
wydanie karty: bez opłat•
wypłata gotówki w• bankomatach Banku: bez opłat
wypłata gotówki w innych bankomatach: 3%,• min. 4 zł
transakcje bezgotówkowe: bez opłat•
funkcja depozytowa w• bankomacie: bez opłat
Eurokarta i karta Visa Concerto•
za wydanie• jednej z kart: 50 zł rocznie
wypłata gotówki w jednostce Banku: 5%, min.• 15 zł
pozostałe wypłaty gotówki: 3%, min. 4 zł•
transakcje• bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji
pożyczka w Eurokoncie (udzielenie,• prolongowanie i podwyższenie): 0,3%, min. 5 zł
zlecenia stałe (od każdej• operacji): 1,50 zł
Teleserwis: 2,5 zł miesięcznie•
BANK ŻAKA 2000 - 2001
Bank PEKAO S.A. został w opinii Parlamentu Studentów RP "Najlepszym bankiem studenckim w roku akademickim 2000-2001" oraz otrzymał tytuł "Najprzyjaźniejszego banku dla studenta w roku akademickim 2000-2001". Ponadto kredyt studencki oferowany przez nasz Bank otrzymał tytuł "Najpewniejszego kredytu studenckiego w roku akademickim 2000-2001".
4.1.9. EUROKONTO JUNIOR/OK
Jest to samodzielny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. Umowa o prowadzenie Eurokonta OK jest zawierana z rodzicem lub opiekunem prawnym osoby małoletniej, na rzecz której otwierane jest Eurokonto OK.
W celu otwarcia Eurokonta OK rodzic lub opiekun prawny składa w jednostce Banku wniosek o wydanie karty OK, zawierający zobowiązanie wnoszenia na Eurokonto OK systematycznych wpłat.
Rodzic lub prawny opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypłaty dokonywane przez posiadacza Eurokonta OK.
Umowa o prowadzenie rachunku Eurokonto OK jest zawierana na czas określony. Wygasa automatycznie, gdy minie 30 dni od dnia upływu terminu ważności karty OK. Bank Pekao SA, po zakończeniu prowadzenia Eurokonta OK zaproponuje Klientowi inny rodzaj Eurokonta, odpowiadający jego potrzebom.
KATY WYDAWANE W EUROKONTO OK.:
1. IKM - (Identyfikacyjna Karta Magnetyczna) umożliwiająca dysponowanie rachunkiem we wszystkich placówkach Banku Pekao SA na terenie całego kraju,
2. karta OK - międzynarodowa karta bankomatowo-płatnicza wydawana w systemie Maestro, umożliwia wypłatę z rachunku w bankomatach do wysokości limitu dziennych wypłat gotówkowych oraz pozwala na dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych do wysokości salda rachunku.
Posiadacz Eurokonta OK może przy użyciu karty OK korzystać z bankomatowej funkcji "Depozyty" w zakresie dokonywania wpłat gotówkowych na Eurokonto OK prowadzone na swoją rzecz.
Za pośrednictwem bankowej usługi telefonicznej Teleserwis posiadacz Eurokonta OK ma dostęp do informacji o saldzie rachunku.
ZASADY PROWADZENIA RACHUNKU:
minimalna kwota systematycznych wpłat na rachunek: 50 zł• miesięcznie
środki zgromadzone na rachunku oprocentowane są według• zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym: 1,50%
saldo, poniżej• którego Eurokonto OK nie jest oprocentowane: 200 zł
dzienny limit wypłat• gotówkowych przy użyciu karty OK: 200 zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie w przypadku wypłat dokonywanych za granicą)
OPŁATY I PROWIZJE
opłata za prowadzenie rachunku: 1 zł miesięcznie•
wydanie• karty IKM: bez opłat
karta OK•
za wydanie karty: bez opłat•
• wypłata gotówki w bankomatach Banku PEKAO S.A.: bez opłat
wypłata gotówki• w innych bankomatach: 3%, min. 4 zł
transakcje bezgotówkowe: bez opłat•
funkcja depozytowa w bankomacie: bez opłat•
zabezpieczenie transakcji• dokonywanych kartą - bez opłat
abonament za korzystanie z bankowej usługi telefonicznej TELESERWIS w ramach Eurokonta OK 1 zł miesięcznie
4.1.10. RACHUNEK POMOCNICZY
Rachunki pomocnicze dla podmiotu gospodarczego mogą być prowadzone w innym banku niż jego rachunek bieżący i służą posiadaczowi do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych; można posiadać więcej niż jeden rachunek pomocniczy. Operacje bankowe dokonywane za pomocą tego rachunku zazwyczaj ograniczają się do ściśle określonych celów (np. wypłat za skup, wypłat wynagrodzeń, zaliczek). Otwarcie rachunku pomocniczego nie wymaga zgody Banku PEKAO S.A., ale bank zazwyczaj domaga się wskazania oddziałów innych banków, w których dany podmiot ma rachunek pomocniczy
Na podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek zawiadamiania właściwego urzędu skarbowego o posiadanych rachunkach pomocniczych. Rachunki pomocnicze mogą być prowadzone także w ramach obsługi budżetu państwa.
4.2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH
Rachunki lokat terminowych służą gromadzeniu czasowo wolnych środków, które ich właściciel przechowuje w banku przez określony czas. Rachunki takie posiadają zazwyczaj jednostki gospodarcze, które nie korzystają z pomocy kredytowej banku, a wręcz przeciwnie posiadają nadwyżki płynnych środków, które chcą ulokować na wyższy procent. Wkłady terminowe są bowiem wyżej oprocentowane od wkładów na rachunkach bieżących. Na tych wyżej oprocentowanych rachunkach mogą być gromadzone różne fundusze o specjalnym przeznaczeniu.
4.2.1. EUROLOKATY
Są to lokaty terminowe w złotych automatycznie otwierane w ciężar Eurokonta lub Eurokonta Akademickiego po złożeniu przez Klienta odpowiedniej dyspozycji. Eurolokaty są otwierane ze środków, które na koniec dnia operacyjnego przewyższą kwotę określoną przez Klienta.
Eurolokaty otwierane są na okres 1, 2 lub 3 tygodni, a ich oprocentowanie jest stałe i równa się odpowiednio oprocentowaniu jedno-, dwu- lub trzytygodniowych lokat standardowych.
ZASADY PROWADZENIA EUROLOKAT:
• kwotę lokaty stanowi różnica pomiędzy środkami zgromadzonymi na Eurokoncie a kwotą określoną przez Klienta w jego dyspozycji,
minimalna wysokość• środków, powyżej której Bank wykonuje dyspozycję automatycznego otwierania Eurolokat, wynosi 5.000 zł,
minimalna kwota Eurolokaty wynosi 1.000 zł,•
nie ma możliwości dokonywania dopłat,•
Eurolokaty nie są• automatycznie przedłużane, a po upływie zadeklarowanego okresu, kwota lokaty wraz z odsetkami jest przenoszona na Eurokonto.
SYSTEM GWARANTOWANYCH DEPOZYTÓW:
Depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
4.2.2. LOKATY STANDARDOWE
Posiadaczem standardowej lokaty terminowej może być:
• rezydent czyli osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce,
• nierezydent czyli osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą.
Lokaty mogą być otwierane zarówno w ramach już istniejących rachunków (np. Eurokonta, Eurokonta Akademickiego lub rachunku bieżącego), jak i nowo otwartych rachunków.
Istnieje możliwość składania dyspozycji otwarcia lokat standardowych za pośrednictwem Teleserwisu i wybranych bankomatów, które realizują funkcję depozytową.
W okresie utrzymania lokat nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające.
Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.
Wyjątkiem są lokaty otwierane przez Teleserwis, które nie są automatycznie przedłużane, lecz po upływie terminu przekazywane wraz z odsetkami na odpowiedni rachunek.
MINIMALNY WKŁAD WYNOSI:
dla lokat w złotych otwieranych na okresy 1, 2 i 3 tygodni - 5.000• zł,
dla lokat w złotych otwieranych na okresy 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36• miesięcy - 500 zł,
dla lokat w walutach wymienialnych otwieranych na• okresy 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy - 250 USD, 150 GBP, 350 CHF lub 200 EUR.
SYSTEM GWARANTOWANYCH DEPOZYTÓW:
Depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
SPOSÓB NALICZANIA ODSETEK:
W przypadku lokat otwieranych na okres do 12 miesięcy włącznie, odsetki są naliczane na koniec zadeklarowanego okresu. Przy lokatach otwieranych na okres 24 lub 36 miesięcy, odsetki naliczane są na koniec okresu lokaty z uwzględnieniem rocznej kapitalizacji (procent składany).
W celu obliczania odsetek przyjmuje się założenie, że rok ma 365 dni, a każdy miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
Wypłata w trakcie trwania zadeklarowanego okresu stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i powoduje:
brak oprocentowania lokat otwartych na okres do 1• miesiąca włącznie oraz brak oprocentowania pozostałych lokat, jeśli wypłata została dokonana przed upływem 1 miesiąca,
obniżenie oprocentowania lokat• otwartych na okres powyżej 1 miesiąca - jeśli zadysponowanie nastąpiło po upływie 1 miesiąca - i naliczenie odsetek w wysokości 20% od stawki oprocentowania lokaty terminowej obowiązującej:
dla lokat o stałym• oprocentowaniu - w dniu otwarcia lokaty,
dla lokat o zmiennym• oprocentowaniu - w dniu naruszenia warunków prowadzenia lokaty.
LOKATY O STAŁYM OPROCENTOWANIU:
okres lokaty PLN USD CHF GBP EUR
1 tydzień 3.00% - - - -
2 tygodnie 3.50% - - - -
3 tygodnie 4.00% - - - -
1 miesiąc 5.00% - - - -
2 miesiące 4.50% - - - -
3 miesiące 4.50% 0.80% 0.40% 2.00% 1.30%
6 miesięcy 3.50% 0.80% 0.60% 2.00% 1.30%
12 miesięcy - 0.80% 0.70% 2.00% 1.30%
24 miesiące - 0.90% 0.80% 2.10% 1.40%
36 miesięcy - 0.95% 0.85% 2.15% 1.50%
LOKATY O ZMINNYM OPROCENTOWANIU:
okres lokaty PLN USD CHF GBP EUR
2 miesiące 5.50% - - - -
3 miesiące 5.60% 1.00% 0.50% 2.10% 1.50%
6 miesięcy 5.80% 1.10% 0.70% 2.30% 1.60%
12 miesięcy 6.20% 1.20% 0.80% 2.50% 1.70%
24 miesiące 6.30% 1.25% 1.00% 2.60% 1.80%
36 miesięcy 6.40% 1.35% 1.10% 2.70% 1.85%
4.2.3. LOKATY NEGOCJOWANE
Lokaty negocjowane są otwierane na ustaloną indywidualnie z Klientem liczbę dni w przedziale 1-365 dni. Otwierane są w złotych i w walutach wymienialnych w ramach istniejącego lub nowo otwartego rachunku. Posiadaczem lokaty może być zarówno rezydent, jak i nierezydent.
MINIMALNY WKŁAD WYNOSI:
20.000 PLN•
50.000 USD•
50.000 EUR•
30.000 GBP•
• 75.000 CHF
Oprocentowanie lokaty jest indywidualnie negocjowane z Klientem. Dla lokat 1-dniowych stosuje się stałą stopę procentową, natomiast dla lokat z przedziału 2-365 dni stosowana jest stała lub zmienna stopa procentowa (zgodnie z preferencjami Klienta).
Odsetki naliczane są na koniec zadeklarowanego• okresu.
Lokata negocjowana nie jest automatycznie odnawiana na kolejne• okresy.
W okresie utrzymania lokaty nie mogą być dokonywane wpłaty• uzupełniające.
Wypłata w trakcie trwania lokaty stanowi naruszenie• warunków prowadzenia lokaty i powoduje:
brak oprocentowania, jeśli wypłata• została dokonana przed upływem 31 dni włącznie,
obniżenie oprocentowania,• jeśli zadysponowanie lokatą nastąpiło po upływie 31dni i naliczenie odsetek według 20% stawki obowiązującej w dniu otwarcia lokaty (dla lokat o stałym oprocentowaniu) lub w dniu naruszenia warunków umowy (dla lokat o zmiennym oprocentowaniu).
SYSTEM GWARANTOWANYCH DEPOZYTÓW:
Depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
4.2.4. LOKATY OVERNIGHT
Terminowe lokaty overnight w złotych lub walutach wymienialnych mogą być otwierane na rzecz rezydentów lub nierezydentów w ciężar środków zgromadzonych na Eurokoncie, Eurokoncie Akademickim lub rachunku bieżącym.
MINIMALNA KWOTA LOKATY WYNOSI:
50.000 zł•
CZAS TRWANIA LOKATY OVERNIGHT MOŻE WYNOSIĆ:
• jeden dzień roboczy (z wyjątkiem soboty) - jest to dzień otwarcia lokaty - lub
okres obejmujący dzień o•twarcia lokaty i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy i sobotę, jeśli dniem otwarcia był piątek lub dzień roboczy poprzedzający dni wolne od pracy.
Stawka oprocentowania lokaty jest stała, ustalana indywidualnie przez Bank.
Do lokaty nie mogą być dokonywane dopłaty. Po upływie terminu lokaty, jej kwota wraz z naliczonymi odsetkami jest przenoszona na rachunek, z którego nastąpiło otwarcie lokaty. Nie ma możliwości zadysponowania lokatą overnight w trakcie jej trwania.
Lokaty overnight mogą być otwierane jednorazowo lub stale w zależności od dyspozycji Klienta. Jeżeli Klient złoży dyspozycję stałego otwierania lokat, to kwotę lokaty stanowi saldo rachunku (Eurokonta, Eurokonta Akademickiego lub rachunku bieżącego) z godziny 18.00 pod warunkiem, że saldo to osiągnie co najmniej minimum niezbędne do otwarcia lokaty tj. 50.000 zł.
Dyspozycja stałego otwierania lokat overnight może być odwołana w dowolnym momencie, ale odwołanie złożone po otwarciu lokaty będzie skuteczne w następnym dniu roboczym.
SYSTEM GWARANTOWANYCH DEPOZYTÓW:
Depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
4.2.5. LOKATY RENTERSKIE
Lokaty rentierskie w złotych i walutach wymienialnych mogą być otwierane w ramach istniejących lub nowo otwartych rachunków. Posiadaczem lokaty może być zarówno rezydent, jak i nierezydent.
LOKATY RENTERSKIE OTWIERANE SĄ NA 12 MIESIĘCY, A MINIMALNY WKŁAD WYNOSI:
100.000 PLN•
25.000 USD•
25.000 EUR•
Odsetki są naliczane co miesiąc lub co trzy miesiące (w zależności od dyspozycji złożonej przez Klienta w momencie otwierania lokaty) i przenoszone na wskazany przez Klienta rachunek. Podczas trwania lokaty częstotliwość naliczania odsetek nie może być zmieniana.
Po upływie okresu 12 miesięcy, lokata rentierska jest automatycznie odnawiana na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.
W okresie utrzymania lokaty nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające.
OPROCENTOWANIE:
PLN USD EUR
Częstotliwość
naliczania odsetek Stałe Zmienne stałe zmienne stałe zmienne
co 3 miesiące - 6.80% 1.10% 1.40% 2.00% 2.10%
co miesiąc - 6.70% 1.10% 1.40% 2.00% 2.10%
WPŁATA W TRAKCIE TRWANIA LOKATY STANOWI NARUSZENIE WARUNKÓW PROWADZENIA LOKATY I POWODUJE:
brak oprocentowania,• jeśli wyp...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 1183 , autor: Mafej , Ocena: 18.9

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Bankowość. (2)

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Marketing w firmie (net)
Prywatne szkoły ekonomiczne.
Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży osobistej
Rekrutacja kandydatów na dane stanowisko pracy.
Biznes Plan (15)
Spółki (3)
bezrobocie w polsce (1)
Usługi bankowe
Jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy?
Biznes Plan (4)


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 18.9.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-11-19 11:18:26
⇒Czytano: 1183
Autor: Mafej


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: