Strona główna » Liceum » Języki » Łacina


Słówka (10)Poprzednia praca: Składnia miast
Następna praca: StopniowanieTreść: Ancilla,ae- niewolnica
aqua,ae- woda
amica,ae- przyjaciółka
altus- wysoki
agricola,ae –rolnik
ager,agri- rola, pole
agellus- małe pole
agricultura,ae- uprawa ziemi
aro - orzę
aedificium,i- budynek
asper- trudny
astrum,i- gwiazda
autem- zaś
alienus- obcy
antiquus- dawny
annus,i- rok
apud- u(acc)
amo- lubię kocham
absum-jestem nieobecny
adsum-jestem obecny
affirmo- twierdzę
ago,ere- czynię pędzę
appareo,ere- ukazuję się
adveho,ere- dowożę
asporto,are- zabieram
auctor,auctoris-sprawca
adversarius,i-przeciwnik
appello,are- nazywam
amitto,ere- tracę
addo,ere-dokładam(dat)
aetas,aetatis-wiek
aureus-złoty
argenteus- srebrny
aeneus-spiżowy
animus,i- duch,charakter
adulescens,adulescentis-
(młodzieniec,młody człek)
ars,artis- sztuka
ars rhetorica-retoryka,nauka
accipio,ere-przyjmuję
allius,alia,aliud-inny
alter-drugi
alo,ere- żywię,podsycam
aemulatio,onis-rywalizacja
auxilium,i- pomoc
animal,is-zwierzę
astutus- sprytny
at-a,ale
auris,auris-ucho
Bonus- dobry
bene- dobrze
beatus- szczęśliwy
bellum,i- wojna
Castigo- karcę,ganię
casa,ae-chatka,dom
cara,ae-droga,miła
concordia,ae-zgoda
curo-troszczę się
cura,ae-troska
charta,ae-karta
celebro-rozgłaszam
cum-z (kim) (abl)
contentus-zadowolony
conscendo,ere-wsiadać
colo,ere-uprawiam,czczę
cuoi,ere-pragnę
cogito,are-myślę
centum-sto
captivus,i-jeniec
copiae,arum-wojsko
castra,castrorum-obóz
capio.ere-biorę,zajmuję
cibus,i-żywność
cumolo,are-gromadzę
custodia,ae-straż
cerno,ere-spostrzegam
civis,civis-obywatel
cui-komu
contraries-przeciwny
curro,ere-biegnę
certus-pewny
caput,capitis-głowa
clamo,are-wołam,krzyczę
carmen,is-pieśń,wiersz
cingo ,ere-otaczam
caelum,i-niebo,klimat
consuetudo- przyzwyczajenie
conditor,is-założyciel
columna,ae-kolumna
clausus-zamknięty
castigatio,onis-nagana
contumelia,ae-zniewaga
certamen,inis-bitwa
clara-słynna
Domina,ae-pani
do-daję
dominus,i-pan
desum-brak mnie
divitiae,arum-bogactwo
discipulus,i-uczeń
disco,ere-uczę się
deus,i-bóg
dictum,i-powiedzenie
doceo,ere-uczę
diligentia-pilność
difficile-trudno
duo,duae,duo-dwa
dea,ae-bogoni
debeo,ere-powinienem
diligenter-pilnie
deinde-następnie
dispono,ere-rozkładam
depello,ere-odpędzam
defendo,ere-bronię
disputo,are-rozprawiam
desidero,are-pragnę
dignus-godny(abl)
dolor,is-ból,cierpienie
dum-podczas gdy
disputatio,onis-rozprawa
dostus-uczony
diruo,ere-burzę
En – oto
ecce-oto
etiam-także
erro-mylę się błądzę
exemplum,i-przykład
equus,i-koń
ergo-więc
emendo,are-poprawiam
extemplo-natychmiast
egregius-wyborny
epistula,ae-list
exsilium,i-wygnanie
doctus-uczony
egeo,ere-potrzebuję
error,is-błąd,wędrówka
Fabula,ae-opowiadanie
fortuna,ae-los
finitimus,i-sąsiad
fluvius,i-rzeka
festino,are-spieszę się
fatigatus-zmęczony
filius,i-syn
filia,ae-córka
frumentum,i-zboże
fecundus-urodzajny
fugio,ere-uciekam
fossa,ae-rów
fodio,ere-kopie
facile-łatwo
facio,ere-czynię robię
fortiter-dzielnie
finis,finis-koniec
finis,finium-granica
faveo,ere-sprzyjam
ferreus-żelazny
facundus-wymowny
foras-na zewnątrz
forum,i-rynek
Gloria,ae-sława
gratus- miły
gaudium,i-radość
Hortus,i-ogród
habito-mieszkam
humanus-ludzki
habeo,ere-mam
hora,ae-godzina
homo,inis-człowiek
honestus-uczciwy
honor,is-zaszczyt
hospitium,i-gościna
Ibi-tam
insum-jestem w czymś
intersum-biorę udział
inquit-mówi
iam-już
ignoro,are-nie znam
iumentum,i-zwięrze pociągowe
idoneus-odpowiedni
itaque-więc
iustitia,ae-sprawiedliwość
invado,ere-wkraczam
inimicus,i-nieprzyjaciel
inter-między(acc)
impedimentum,i-przeszkoda
impedimenta,orum-tabór
invenio,ire-znajduję
imperator,is-wódz
iustus-sprawiedliwy
interroge,are-pytam
improbus-nieuczciwy
incertus-niepewny
impositus-nałożony
ignotus-nieznany
ingenium-talent
invitatus-zaproszony
intro,are-wchodzę
introrsus-do środka
imperium,i-państwo
Laboro-pracuję
laudo-cwalę
longa-długa
lata-szeroka
liber,i-książka
libenter-chętnie
lego,ere-czytam
ludo,ere-bawię się
lingua,ae-język
liberi,orum-dzieci
littera,ae- litera
litterae,arum-pismo
locus,i-miejsce
legio,onis-legion
lex,legis-ustawa
longinquus-odległy
legatus,i-poseł
lente-powoli
Matrona,ae-kobieta
magistra,ae-nauczycielka
magister,i-nauczyciel
multae-liczne
monstro-pokazuję
murus,i-mur
magnus-wielki
muto,are-zmieniać
maneo,ere-zostaję
macto,are-zabijać
mercatura,ae-handel
memoria,ae-pamięć
minuo,ere-pomniejszam
munio,ire-buduję
munitus-obwarowany
medius-środkowy
mos,moris-obyczaj
mare,maris-morze
mitto,ere-wysyłam
mortuus est-zmarł
monitus-upomniany
mons,montis-góra
magnificus-wspaniały
Narro-opowiadam
noster-nasz
non –nie
nauta,ae-żeglarz
navigo-żegluje
negotium,i-zajęcie
navigium-statek
notus-znany
nec non=et-i
noceo,ere-szkodzę
nomen-imię
nominis-nazwisko
nomino,are-nazywam
numquam-nigdy
Orno-ozdabiam
oppidum,i-miasto
obsum-szkodzę
operarius,i-robotnik
otium,i-wypoczynek
opulentus-zamożny
odiosus-wstrętny
omen,is-wróżba
oratio,is-mowa
officium,I-obowiązek
onus,is-ciężar
oppugno,are-oblegam
opulentus-bogaty
occupo,are-zajmuję
ornatus-ozdobiony
opus,is-dzieło
Porto-niosę
pulchra-piękna
puer,i-chłopiec
propero-idę,śpieszę
patria,ae-ojczyzna
parvus-mały
praesum-przewodzę
possum-mogę
prosum-pomagam
puella,ae-dziewczynka
populus,i-naród
peritus-doświadczony
paro-zdobywam
procella,ae-burza
plaudo,ere-klaszczę
parsimonia,ae-oszczędność
praebeo-dostarczam
pecunia,ae-pieniądze
premo,ere-gnębię
primum-najpierw
pugno,ere-walczę
praemium,i-nagroda
praetorium,i-namiot
prohibeo,ere-powstrzymuję
praenomen-imię
punio,ire-karzę
probus-sprawiedliwy
plurimum-najbardzej
principium,i-początek
praeclarus-przesławny
prowincia,ae-prowincja
praetor,is-namiesnik
publicanus,i-publikanin
plebeius-pebejusz
patricius,i-patrycjusz
plebs,is-plebs,lud
per-przez,poprzez(acc)
Qui-którzy
quida-ponieważ
quoque-także
quadratus-czworoboczny
quam-jak
quidam-pewien
quomodo-jak,w jaaki sposób
quot-ile
quattuor-cztery
Romana,ae-rzymska
regina,ae-królowa
rarus-rzadki
rusticus-wiejski
remigro,are-powracam
rex,is-król
reliquus-inny
Severa-surowa
schola,ae-szkoła
specto-patrzę
saepe-często
sempiterna-wieczna
srevus,i-niewolnik
semper-zawsze
sed-lecz
sedulus-pilny
struo,ere-budować
securus-beztroski
studeo,ere-staram studiuję
sacrifico,are-składam ofiarę
scio,scire-umieram
saluto,are-witam
spolia,orum-łupy
spatium,i-miejsce
signo,are-oznacam
salva-witaj
salus,is-dobro
scriptor,is-pisarz
stultus-głupi
sentential,ae-myśl, zdanie
sors,is- los
sine-bez(abl)
studium,i-nauka
spelunca,ae-grota
serus-późny
situs-połżony
supero,are-przewyższam
Tunica,ae-tunika
tabula,ae-tabliczka
terra,ae-ziemia
traho,ere-ciągnę
tantum-tylko
tamen-jednak
taurus,i-byk
tribunus,i-trybun
tabernaculum,i-namiot
telum,i-posiłek
teneo,ere-trzymam
tot-tyle
tempus,oris-czas
tutus-bezpieczny
trans-za,poza(acc)
theatrum,i-teatr
Ubi-gdzie
Ut-jak
Urbs,urbis-miasto
Vinea,ae-winnica
vita,ae- życie
victoria,ae-zwycięstwo
via,ae-ulica,droga
valde-bardzo
vera-prawdziwa
visito-zwiedzam
ventus,i-wiatr
vester-wasz
verbum,i-słowo
valeo,ere-jestem zdrowy
vendo,ere-sprzedaję
victus-zwyciężony
vinco,ere-zwyciężam
victor,is-zwycięzca
vito,are-unikam
vitium,i-wada,błąd
veritas,is-prawda
vaco,are-oddaję się
vexatus-dręczony
vulpecula,ae-mały lis
vestigium,i-ślad
versus-zwrócony
vaco,are-jestem wolny
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 5114 , autor: Michalk88 , Ocena: 19.42

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Słówka (10)

Słówka (7)
Słówka z XVIII-XX
Słówka - ściąga


Losowe teksty z tej samej kategorii

Coniunctivuas w zdaniach podzrzędnych
Sentencje
Strona bierna w przykładach (forma Ściągi)
GRAMATYKA (1)
infinitivus tabelka
Wykaz sentencji łacińskich
Koniugacja łacińska
Carmina Burana
Sentencje łacińskie (2)
PODSTAWY GRAMATYCZNE:CZASY,DEKLINACJE,KONIUGACJE,SŁÓWKA


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Języki
Angielski Angielski
Francuski Francuski
Hiszpański Hiszpański
Łacina Łacina
Niemiecki Niemiecki
Rosyjski Rosyjski
Włoski Włoski

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 19.42.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-10-17 19:44:34
⇒Czytano: 5114
Autor: Michalk88


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: