Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Ściąga z XX lecia miedzywojennego(pojecia,osoby,pare dat)Poprzednia praca: Eutrofizacja Bałtyku
Następna praca: Współczesne ataki terrorystyczne na USA .Wrzesień 2001Treść: Agraryzm-podgląd głoszący, że podstawą do rozwoju gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszą warstwą są chłopiAkcja- dokument świadczący o tym, że jego właściciel ma udziały w spółce, która je wydrukowała i sprzedała.antysemityzm-wrogość lub nienawiść w stosunku do Żydówaryjczycy- w Niemczech hitlerowskich nazwa Europejczyka czystej krwi.asymilacja- wchłonięcie, upodobnienieautonomia- niezależność, prawo do samodzielnego decydowania o sprawach o sprawach wewnętrznych jakiegoś naroducud nad Wisłą- VII.1920 cudowne wygranie Polaków bitwy w Warszawie z Armią Czerwoną z 12.VII-15.VIIczarny czwartek- krach na giełdzie w N.Y.(24.10.1929)początek II kryzysufaszyzm- dyktatura nacjonalistyczna, wprowadzona we Włoszech, Niemczech i kilku innych krajach, w której całą władzę sprawuje wódz przy pomocy aparatu partyjnegofederacja- związek państw lub państwo związkoweGestapo- tajna policja hitlerowskaGUŁAG- Główny Zarząd Obozów Pracy PrzymusowejII Rzeczpospolita-państwo polskie w latach 1918-1939.I Rzeczpospolitą była Polska szlachecka. III Rzesza- nazwa państwa niemieckiego, nadana przez Hitlera, nawiązująca do okresów potęgi Niemiec.Industrializacja- uprzemysłowienieInflacja- wzrost cen towarów i usług z powodu nieproporcjonalnie szybkiego zwiększenia się ilości pieniędzy w stosunku do wielkości produkcjiintegralność- niepodzielnośćinternowanie-przymusowe zamknięcie w specjalnym obozie osób uznanych za groźne dla państwajunkier- wielki właściciel ziemski w Prusachkolektywizacja rolnictwa- zamiana indywidualnych gospodarstw rolnych w wielkie państwowe lub spółdzielcze gospodarstwa rolne; najczęściej wprowadzana pod przymusem.Kołchoz- spółdzielcze gospodarstwa rolne.komunizm- ideologia stworzona przez K. Marksa i F. Engelsa, zakładająca stworzenie ustroju o społeczeństwie bezklasowym, w którym będą środki produkcji wspólne, a dobra sprawiedliwie dzielonełagier- obóz pracy przymusowej w ZSRRmarsz na Rzym- faszyści ubrani w czarne koszule wyruszają na Rzym(X1922) podjęty po to żeby zmusić króla do oddania władzy Mussoliniemumilitaryzacja- powiększenie liczby wojska i zbrojeń oraz podporządkowywanie życia potrzebom armii. nacjonalizacja- upaństwowienie, zabranie przez państwo własności prywatnej.noc długich noży- noc kiedy przez SS(sztafety ochronne) wymordowały S.A.(oddziały szturmowe) z rozkazu Hitleranoc kryształowa-noc kiedy Niemcy napadli na Żydów, poniszczyli im wszystko co mieli, pozabijali, zamieszki antysemickiepacyfikacja- stłumienie powstania przy użyciu wojska lub policji; terror wobec ludności cywilnej w podbitym kraju.państwo autorytarne- państwo gdzie rządy oparte są na władzy nie podlegającej kontroli społecznej i wymagającej całkowitego posłuszeństwapaństwo totalitarne -państwo gdzie rządy opierają się na jednej partii. Charakt. się : likwidacja partii politycznych, ograniczeniem praw ludności, rozbudową aparatu przymusu i kontroli nad obywatelami.parcelacja-nadanie lub sprzedaż podzielonych gruntów dużych gospodarstw rolnych, przeprowadzane na podstawie ustawy. pauperyzacja- zubożenie ludnościplebiscyt-powszechne głosowanie całej ludności wybranego obszaru w celu wypowiedzenia się w ważnej sprawie.Prerogatywa- wyjątkowe prawo, pozwalające wybranej osobie na wykonywanie czynności zarezerwowanych tylko dla niej.pucz- wojskowy zamach stanuregent- osoba sprawująca władzę podczas nieobecności panującego lub gdy władca jest niepełnoletniremilitaryzacja- ponowne uzbrajanie, w którym wcześniej zakazano zbrojeń.S.A.- milicja partyjna hitlerowcówSanacja- obóz zwolenników Piłsuckiego, który pod hasłem uzdrowienia, czyli sanacji władzy dokonał przewrotu majowego.SIPO- policja bezpieczeństwa w czasie powstań Śląskichsocjalny- związany z zaspokojeniem potrzeb bytowych i kulturalnych członków społeczeństwasowchoz- państwowe gospodarstwa rolneSS- elitarne oddziały gwardii Hitlera.stagnacja w gospodarcetotalitaryzm- system, w którym całą władzę nad państwem i życiem jego obywateli sprawuje jedna partia, na czele której stoi wódz.tranzyt-przewóz osób lub ładunków jednego państwa przez terytorium innego kraju.
Kazimierz Bartel- premier po zamachu majowym
Józef Beck- pułkownik, wybitny polityk Polski minister spraw zagranicznych, prowadził politykę równowagi między dwoma sąsiadami, doprowadził do podpisania ukł sojuszniczego z Wielką Brytanią
Siemion Budionny- dowódca armii konnej rozbitej pod Komarowem w wojnie z bolszewikami
Czang Kaj-Szek- chiński marszałek i polityk
Ignacy Daszyński- działacz socjalistyczny, polityk, premier i minister Tymczasowego Rządu Polski
Roman Dmowski- wybitny działacz polityczny II RP, twórca narodowej demokracji, przeciwnik polityki Piłsuckiego, w 1917 staną na czele Komitetu Narodowego w Paryżu.
Francisko Franco-generał hiszpański, w 1936 stanął na czele zbuntowanych oddziałów wojska i wystąpił przeciw republice
Mahatma Gandhi- stanął przeciwko panowaniu Anglików w Indiach, rozpowszechnił metodę biernego oporu(odmowa współpracy z władzami kolonialnymi)
Władysław Grabski- ekonomista,twórca reformy gospodarczej państwa, premier
Józef Haller- generał i polityk, od 1916r. dowódca II Brygady Legionów, przeciwnik Pilsuckiego,
H. Himmler- jeden z głównych przywódców III Rzeszy, dowódca SS
Adolf Hitler- przywódca niem. faszystów, dyktator III rzeszy, po wygranych wyborach został kanclerzem, a po śmierci Himdenburga przyjął tytuł Fuhrera
Wojciech Korfanty- przywódca powstań Śląskich, polityk chadecki, poseł, od 1920 polski komisarz plebiscytowy
Eugeniusz Kwiatkowski- minister skarbu i wicepremier, jeden z twórców Gdyni, z jego inicjatywy rozpoczęto budowę COPu (centralnego okręgu przemysłowego)
Wiaczesław Mołotow- radziecki komisarz spraw zagranicznych, podpisał z Ribbentropem radziecko-niemiecki traktat o nieagresji i tajny protokół o rozbiorze Polski
Ignacy Mościcki- uczony prezydent RP po zamachu majowym
Musafa Kemal Pasza- Ataturk (ojciec Turków) dzięki niemu w Turcji zostało przeprowadzone wiele reform np. zakaz wielożeństwa, alfabet łaciński
Benito Mussolini-duce we Włoszech, przywódca faszystów włoskich, założyciel Narodowej Partii Faszystowskiej, dokonał udanego zamachu stanu.
G Narutowicz- minister w rządzie Grabskiego, profesor politechniki w Zurychu
Ignacy Paderewski- pianista, jeden z założycieli Komitetu Narodowego Polskiego, do 1919 premier i minister spraw zagranicznych
Józef Piłsudski- marszałek polski, dowódca I brygady, wybitny polityk, 10XI1918 objął władzę jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, wódz naczelny w wojnie polsko-bolszewickiej,
Maciej Rataj- marszałek sejmu
Joachim von Ribbentrop- podpisał z Mołotowem traktat o nieagresji
F.D.Roosevelt- prezydent USA czterokrotny, wprowadził nową politykę ekonomiczną (Nowy Ład)
E. Rydz-Śmigły- marszałek Polski, podczas wojny z bolszewikami dowódca armii
W.Sławek- twórca BBWR (bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem)
J.Stallin-(Josif Dżugaszwili) komunista, twórca systemu totalitarnego w Rosji, zdobył władze absolutną i wprowadził kult własnej osoby
M.Tuchaczewski- marszałek ZSRR, dowódca Armii Czerwonej, dowódca frontu zachodniego
W.Witos- wybitny działacz ruchu ludowego, premier, prezes SL i PSL, główny działacz ruchu chłopskiego
S.Wojciechowski- prezydent RP
L.Żeligowski- dowódca Dywizji Litewsko-Białoruskiej
DATY
6.8.1914- wymarsz i Kompanii Kadrowej z Krakowa, odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza (zjednoczenie ziem polskich po pokonaniu państw centralnych)
1914- powołanie Legionów Polskich, w grudniu przekształcenie w I Brygadę Legionów Polskich
5.11.1916- odezwa cesarzy Niemiec i Austro-Węgier (utworzenie Polski po pokonaniu ententy, nie precyzował granic)
9.1917- Rada Regencyjna(Warszawa)
1917- powstanie Komitetu Narodowego Polski(Paryż)
10.1918- Polska Rada Likwidacyjna(Kraków-Wincenty Witos)
19.10.1918- Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego
11.1918-Tymczasowy Rząd Polski (Lublin,I.Daszyński)
11.11.1918- Rada Regencyjna przekazuje Piłsuckiemu władzę jako Naczelnikowi.
8.1.1918- odezwa Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych(utworzenie Polski z dostępem do morza)
3III1918 –traktat brzeski, w Brześciu Litewskim(Rosja rezygnuje z praw do ziem polskich)
7.10.1918- manifest Rady Regencyjnej(pierwszy akt władz polskich mówiący o odbudowie państwowości)
11.11.1918- odzyskanie niepodległości przez Polskę
PARTIE
Lewica:
PPS (polska partia socjalistyczna, I Daszyński, J Moraczewski, M Niedziałkowski
KPP(komunistyczna partia polski 1925)
Centrum:
PSL”piast” i PSL”wyzwolenie”-połączyły się w 1931 tworząc stronnictwo ludowe, W Witos, M Rataj
Prawica:
ChD-chrześcijańska demokracja, W Korfanty
ND- narodowa demokracja, R Dmowski
17.3.1921- uchwalenie konstytucji marcowej
koncepcje granic państwa:
Dmowskiego inkorporacyjna
Piłsuckiego federacyjna
1919- wybuch wojny polsko radzieckiej
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 1408 , autor: tom , Ocena: 48

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Ściąga z XX lecia miedzywojennego(pojecia,osoby,pare dat)

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Źle wyznaczone granice moralne.
„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna”(F. Dostojewski).Opisz na wybranych przykładach jakie ponadczasowe wartości niesie ze sobą literatura dwudziestolecia.
Czy bohaterowie utworów Żeromskiego budzą w tobie podziw czy ironię?
Problem odpowiedzialności moralnej w literaturze XX wieku
Groza świata, zagrożenie dla człowieka w literaturze XX-lecia.
"Przedwiośnie" Żeromskiego - powieść pytań (powieść otwarta).
"Proces" F. Kafki jako metafora ludzkiego losu.
Skomentuj poglądy Korzeckiego na temat moralności.
Zwracając uwagę na typowe dla awangardy środki wyrazu napisz interpretację wiersza Juliana Przybosia pt. "Notre-Dame"
Czym jest forma w życiu człowieka? Forma a problemy wolności i ubezwłasnowolnienia człowieka w literaturze XIX i XX wieku.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 48.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-07-10 11:55:16
⇒Czytano: 1408
Autor: tom


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: