Strona główna » Liceum » Język polski » Konspekty


Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele” na podstawie trzech wybranych epokPoprzednia praca: Wyprawa w kosmos
Następna praca: Życie jak proces można wygrać lub przegrać - literackie kreacje ucieleśniające te możliwości.Treść: I.WSTĘP
Ogólne mówienie o epokach literackich zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo myślenia stereotypami. Z drugiej jednak strony patrzenie z dystansu pozwala nam na dostrzeganie nie tylko różnic, ale i kierunków, w których podąża myśl i świadomość epoki.
II ROZWINIĘCIE
1.Nazwa i jej geneza:
a) OŚWIECENIE
- nazwa powstała w Niemczech (Aufklärung) ;
- w Anglii wiek XVIII nazwano „wiekiem rozumu”;
- we Francji „wiekiem światła” lub „wiekiem filozofów”.
b) ROMANTYZM
-termin ten pojawił się w latach 20 XIX w. nie tylko jako określenie epoki , ale także jako nazwa prądu umysłowego , kulturalnego i literackiego, doktryny ideologicznej, postawy życiowej oraz obyczajów, stylu bycia i sposobu wyrażania uczuć.
-Wcześniej, od XVIII w. używano formy przymiotnika „romantyczny” dla nazwania cech, wywodzących się od słowa „romans”( średniowiecznej opowieści awanturniczo- miłosnej)
c) POZYTYWIZM
-nazwa epoki i jednocześnie nurtu światopoglądowo- filozoficznego pochodzi od tytułu dzieła Augusta Comte`a , od „Wykładów filozofii pozytywnej” .
-pozytywny- w ujęciu Comte`a oznacza:
§pewny
§użyteczny
§względny
2. Chronologia:
a)Oświecenie:
-Europa: XVIII w. i początek XIX w.
§Polska: od lat 40 XVIII w. do roku 1822
b) Romantyzm:
-Europa: poł. XVII w. Umowny początek: 1800 r. -do końca lat 40 XIX wieku.
-Polska: 1822 r. -1863
c) Pozytywizm:
-Europa: 1850- 1880
-Polska: 1864 1890
3. Najbardziej charakterystyczne pojęcia i hasła:
a)Oświecenie:
-Racjonalizm: Rozum jest najlepszym sposobem poznania;
-Empiryzm: doświadczenie jest tym jedynym źródłem poznania; empiryzm stał się źródłem zakwestionowania nauk religijnych, dotyczących Boga. Powstały tym samym nowe poglądy religijne:
§Deizm: pogląd, który uznawał istnienie Boga, nie uznając zaś boskiej ingerencji w sprawy świata.
§Ateizm: postawa odrzucająca w ogóle istnienie Boga.
- Sensualizm :zmysły są źródłem poznania świata.
- Krytycyzm :postawa nieufna wobec zastanej rzeczywistości. .
b)Romantyzm:
- Irracjonalizm: pogląd przeciwstawny wobec racjonalizmu; istota poznania leży w środkach pozarozumowych, takich jak instynkt, intuicja czy wiara.
-Mistycyzm: postawa zakładająca możliwość duchowego kontaktu człowieka z bóstwem za pomocą widzenia, wizji, snu. To także wiara w to, że każda rzecz ma całkiem inny, niewidzialny wymiar.
-Historyzm :zainteresowanie historią i czerpanie z niej inspiracji „Konrad Wallenrod” A. Mickiewicza)
- Ludowość :zainteresowanie kulturą ludową, jej obyczajowością, twórczością i dostrzeganie w nich inspiracji dla literatury romantycznej („Dziady” A. Mickiewicza (zwłaszcza cz.II); „Balladyna” J. Słowackiego, „Ballady i Romanse” Mickiewicza)
-Tajemniczość :Romantyzm w pełni wykorzystywał urok mrocznych przestrzeni, niewyjaśnionych zdarzeń, tajemniczych sytuacji.
-Orientalizm: zainteresowanie kulturą Wschodu („Giaur”G.Byron; „Sonety krymskie” A. Mickiewicz.)
-Fantastyka: ogół nadprzyrodzonych i niezwykłych istot i zjawisk
c)Pozytywizm
-Scjentyzm: zaufanie do nauki opartej na jedynych źródłach rzetelnej wiedzy-doświadczeniu i rozumowaniu
-Organicyzm :pojęcie zakładające porównanie społeczeństwa do organizmu; związane z nią było hasło pracy organicznej
-Relatywizm (pogląd, głoszący względność takich pojęć jak: dobro, zło czy piękno; są one zależne od relacji i okoliczności, czyli relatywne)
- Determinizm –każde zjawisko jest zdeterminowane przez warunki, w jakich zachodzą
4.Podstawowe prądy literackie epoki:
a)Oświecenie:
-Klasycyzm: CEL :pokazanie prawdy i piękna
-Narodził się we Francji w połowie XVII w.
-Klasyczni twórcy literaturę obarczyli obowiązkiem dydaktyzmu.
-Nastąpił powrót do tzw. „czystych” gatunków rodem z antyku jak: oda, satyra, pieśń, hymn, bajka.
-Podstawową wartością według tego stylu jest piękno.
-Przedstawiciele: Alexander Pope, Ignacy Potocki, Stanisław Trembecki.
-Sentymentalizm: CEL: Podkreślenie uczucia w życiu człowieka
-Narodził się w dojrzałym oświeceniu.
-Kluczowymi pojęciami stały się : serce, uczuciowość, czułość i natura, którą otoczono prawdziwym kultem.
-Prekursorzy: Lourence Sterne („Podróż sentymentalna”) , Samuel Richardson („Pamela”), Jan Jakub Rousseau („Julia czyli Nowa Heloiza”); W poezji: Franciszek Karpiński („Laura i Filon”)
-Charakterystyczna dla sentymentalizmu staje się sielanka..
b)Romantyzm
-W epoce romantyzmu nie ma wyodrębnionych prądów literackich.
c)Pozytywizm
-Realizm: CEL: odwzorowanie rzeczywistości
-Ukształtowany został w połowie XIX w.
-Literatura realistyczna miała odzwierciedlać rzeczywistość.
-Nurt ten wywarł wpływ na rozwój powieści.
-Twórcą realizmu był Honoriusz de Balzac.
-Przedstawicielami w literaturze polskiej byli:
§Eliza Orzeszkowa: „Nad Niemnem”
§Bolesław Prus: „Lalka”
-Cechy utworu realistycznego:
§Zawiera wszystkie szczegóły życia, dokładną prezentację tła społecznego i miejsc akcji.
§Stanowi sprawozdanie z ludzkich działań i doświadczeń.
§Zawiera opis zachowania i relacji międzyludzkich.
-Naturalizm: CEL :Literatura to zapis rzeczywistości, człowiek pokazany poprzez swoje biologie.
-Ukształtowany został w II połowie XIX w. we Francji.
-Nurt ten nawiązywał do filozofii H. Taine`a.
-W założeniu naturalizmu twórca miał się posługiwać metodami naukowymi i przedstawiać świat w sposób obiektywny.
-Kierunek ten był pod dużym wpływem teorii Darwina, traktującej człowieka jako istotę, dążącą do zaspokojenia wszystkich swych potrzeb fizjologicznych.
-Charakterystyczne cechy naturalizmu:
§Mimetyzm- wierne odwzorowanie rzeczywistości
§Determinizm
§Fatalizm- ukazywanie wpływu czynników biologicznych i społecznych na człowieka i dokonywane przez niego wybory.
-Przedstawiciele: E. Zola, G. De Maupassant, A. Sygietyński, A. Dygasiński
-Cechy utworu naturalistycznego:
§Fotograficzna dokładność szczegółów, brak tematów tabu (drastyczne opisy scen erotycznych, stanów patologicznych, procesów fizjologicznych)
§Emanowanie brzydotą, swoista „estetyka brzydoty”
§Dominacja opisu nad dialogami opowiadaniem, brak odautorskich komentarzy.
§Specyficzna kreacja bohatera:
-Podporządkowany biologii
-Kieruje się instynktami i popędami
-Najważniejszą rolę w jego życiu odgrywają dwa pierwotne prawa przyrody: dobór naturalny i walka o byt.
-Jest zdeterminowany przez dziedziczne cechy
5.Najważniesze gatunki literackie:
Twórcy oświecenia wierzą, że literatura może wychowywać, stąd popularność następujących gatunków:
a) Oświecenie
-Bajka
-Gatunek należący do literatury dydaktycznej
-Pierwsze bajki pochodzą z VI w. p. n. e., są autorstwa Ezopa.
-Najważniejszą cechą gatunkową jest ich podwójny, alegoryczny charakter.
-Bohaterami są przeważnie zwierzęta, lecz wiadomo, że opowiadają one o ludziach.
-O tym, że są to utwory uniwersalne i ponadczasowe decydują zawarte w nich przejrzyste alegorie.
-Bajki zawierają morał, humor, ironię i sarkazm.
-Bajki pisali: Jean de La Fontaine i Ignacy Krasicki.
-Satyra
-Gatunek wywodzący się ze starożytnego Rzymu (Horacy)
-Charakterystyczne cechy gatunku:
§Dydaktyczny ton
§Rozmaitość tematyki (satyry obyczajowe, polityczne i filozoficzno- moralne)
§Karykatura, ironia i drwina jako środki wyrazu.
-Satyry krytykują zjawiska i wady, a nie konkretne osoby
„Satyra w ścisłej z cnotą zostając przyjaźni
Błędy ludzkie wytyka, lecz ludzi nie drażni”
M. Boileau
-Satyry poruszają stałe tematy: krytykują obłudę, pijaństwo, marnotrawstwo.
-Realizm i trafność sytuacji w satyrach powodują, że są one ponadczasowe.
-Satyry tworzyli: Mikołaj Boileau, Wolter, Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz..
-Poemat heroikomiczny
-Gatunek ten wywodzi się ze starożytnej Grecji, gdzie na przełomie VI i V w. p. n. E. Powstała „Batrachomachia” (autor nieznany)
-Istotą gatunku jest kontrast pomiędzy podniosłą formą nawiązującą do tradycji eposu, przez patetyczne inwokacje i podniosłe opisy czynów bohaterskich- a przyziemną treścią.
-Klasyczne poematy heroikomiczne mają krytykować mało chwalebne zachowania i sytuacje.
-Twórcy i ich dzieła:
§Alexander Pope („Pukiel włosów ucięty”)
§Mikołaj Boileau („Pulpit”)
§Wolter („Dziewica Orleańska”)
§Ignacy Krasicki („Myszeidos pieśni X”, „Monachomachia”)
-Powiastka filozoficzna
-Jeden z najbardziej charakterystycznych i oryginalnych gatunków literackich oświecenia.
-Powiastka filozoficzna to pisana prozą swoista przypowieść.
-Twórcą gatunku jest Wolter („Kandyd, czyli optymizm”)
-Przykład: Denis Diderot „Kubuś Fatalista i jego pan”; w późniejszych epokach: „Mały Książe” Antoine de Saint Exupery.
-Powieść
-Obszerne dzieło prozatorskie, którego główne elementy to narracja oraz świat przedstawiony.
-Narodziny i rozwój nowoczesnego dziennikarstwa spowodowały wzrost zainteresowania literaturą opowiadającą o życiu codziennym.
-Słowo „powieść” pojawiło się dopiero w XIX w. W oświeceniu używano określeń: awantury, historie, przypadki
-Najsłynniejsze powieści epoki oświecenia:
§„Podróże Guliwera” Jonathana Swifta
§„Historia życia Toma Jonesa” Henry`ego Fieldinga
§„Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”, „Pan Podstoli” Ignacego Krasickiego.
-Komedia polityczna
-„Powrót Posła” Juliana Ursyna Niemcewicz jako przykład komedii politycznej.
-Komedia Niemcewicza miała oddziaływać na odbiorców, miała więc cel polityczny.
-Treść utworu, charakterystyka postaci, jej zakończenie, podporządkowane są ideologii reformatorskiej i ideologia ta jest ważniejsza od fabuły
-Autor porusza ważne wówczas kwestie, np.:
-liberum veto
-przymierze z Prusami przeciw Rosji
-sukcesja tronu.
-Komedia obyczajowa
-Podejmowała tematykę współczesną
-Miała kształtować światopogląd społeczeństwa
-Przykład: „Fircyk w zalotach” Franciszka Zabłockiego.
-Sielanka
-Forma rozmowy między pasterkami i pasterzami.
-Bohaterowie noszą wystylizowane, sztuczne imiona i wyznają sobie miłość z przesadną czułością.
-Przykład: „Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego
b)Romantyzm
Gatunki charakterystyczne dla literatury romantycznej wyrosły z negacji poetyki klasycznej oraz fascynacji poetów nowymi kręgami kultury.
-Ballada
-Gatunek wywodzi się z literatury ludowej.
-Fabuła ballad pochodzi wprost z ludowych wierzeń
-Opisywane wydarzenia są często nadprzyrodzone (np. historia jeziora „Świteź”)
-Fantastyka i atmosfera grozy towarzyszą bohaterom.
-Wśród bohaterów można spotkać widma („Romantyczność”), diabły („Pani Twardowska”), duchy, rusałki („Świtezianka”)
-Charakterystyczna dla ballad jest subiektywna narracja
-Przykłady: „Król Olszyn” J. W. Goethe, „Rękawiczka” F. Schiller, „Romantyczność” A. Mickiewicz.
-Powieść poetycka
-Cechy charakterystyczne:
-synkretyzm rodzajów literackich
-luźna, pełna zagadek i luk w akcji kompozycja.
-inwersja czasowa (przestawienie przebiegu wydarzeń)
-obecność bohatera byronicznego (zbuntowany, tajemniczy, samotny,zacięty i nieszczęśliwy)
-często egzotyczna sceneria i tajemniczość
Zdarzenia dramatyczne i tragiczne
-Przykłady: „Giaur” G. Byrona, „Konrad Wallenrod” A. Mickiewicza
-Dramat romantyczny
-Bardzo ważny, specjalny gatunek epoki, nawiązujący do dramatu szekspirowskiego.
-Charakteryzuje się tym, że nie przestrzegana jest tam ani jedność czasu , ani jedność miejsca, ani akcji (zerwanie z klasyczną regułą trzech jedności)
-Obecność bohatera romantycznego oraz innych osób i scen romantycznych
-Symbolizm
-Kompozycja otwarta
-Niesceniczność
Przykłady: „Dziady” A. Mickiewicza, „Kordian” J. Słowackiego, „Nie –Boska Komedia” Z.Krasiński
-Tragedia
-Utwór dramatyczny o pełnej krwawych wydarzeń fabule.
-Gatunek ten oparty jest na kategorii tragizmu. Np. „Balladyna” J. Słowackiego
-Komedia
-Utwór dramatyczny oparty na komizmie słowa, charakteru lub sytuacji
-Zakończony jest szczęśliwym rozwiązaniem kłopotów bohaterów
Np. „Zemsta”, „ Śluby panieńskie”- Aleksandra Fredry.
c)Pozytywizm
Literatura musi przede wszystkim reagować na wyzwania, jakie niesie współczesność oraz być wiernym odbiciem rzeczywistości.
-Powieść realistyczna
--Szczegółowy opis świata przedstawionego, którego konstrukcją rządzi zasada mimezis (naśladownictwa)
-Obecność wszechwiedzącego, trzecioosobowego narratora.
-Występowanie bohatera prozy realistycznej (silnej, przedsiębiorczej osobowości, która często usytuowana jest na pograniczu dwóch różnych światów)
-Ukazanie losów wybitnej jednostki na tle szerokiej panoramy społecznej.
-Przykłady: „Ojciec Goriot” Balzaca, „Nad Niemnem” Orzeszkowej, „Lalka” Prusa.
-Powieść naturalistyczna
-Realizuje założenia naturalizmu
-Człowiek ukazany zostaje jako byt rządzony podstawowymi instynktami (głód, popęd seksualny, instynkt samozachowawczy)
-Nowela
-Niewielki utwór prozatorski o wyraźnej fabule, zmierzającej do wyraźnego punktu kulminacyjnego.
-Brak wątków pobocznych lub nikłe
-Niewielka liczba bohaterów
-Akcja ma zdramatyzowany charakter.
Ograniczenie czasu i przestrzeni akcji.
-Nowelistycy polscy:
§Henryk Sienkiewicz („Janko Muzykant”)
§Bolesław Prus („Antek”, „Katarynka”)
§Maria Konopnicka („Nasza szkapa”, „Mendel gdański”)
§Eliza Orzeszkowa („A...B...C...”)
-tematyka nowel pozytywistycznych:
§Dziecko („Janko Muzykant”, „Nasza szkapa”)
§Polska wieś („Szkice węglem”, „Antek”)
§Miłość ojczyzny („Latarnik”, „Gloria Victis”)
§Kwestia żydowska („Nasza szkapa”, „Kamizelka”)
§Dylematy moralne („Dobra pani”, „Latarnik”)
-Obrazek
-Krótkie opowiadanie skoncentrowane na jakiejś osobie lub przedmiocie, obfite w szczegóły
-Np. „Wolny najmita” M. Konopnicka
6.Publicystyka
CEL: walka o zmianę świadomości Polaków oraz o reformy państwa.
a)Oświecenie
-Hugo Kołłątaj
-Najważniejsze postulaty:
§Zniesienie pańszczyzny i wolność chłopów
§Polska monarchią konstytucyjną a tron dziedziczny
§Władzą ustawodawczą- stały sejm
§Zrównanie w prawach szlachty i mieszczan
-Najważniejsze dzieła:
§„Do Stanisława Małachowskiego...Anonima listów kilka”
§„Prawo polityczne narodu polskiego”
§„Porządek fizyczno moralny”
-Stanisław Staszic
-Postulaty Staszica były niemal identyczne jak H. Kołłątaja.
-Najważniejsze dzieła:
§„Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”
§„Przestrogi dla Polski”
b)Romantyzm
Publicystyka nie była rozpowszechniona w epoce romantyzmu.
c)Pozytywizm
CEL: propagowanie programu publicystów.
-Aleksander Świętochowski
-Artykuły programowe:
§„My i wy” (wystosowany przeciwko bezprogramowości i bierności konserwatystów)
§„Poszanowanie pracy”
§„Praca u podstaw”
§„Tradycja i historia wobec postępu”
-Piotr Chmielowski
-Artykuły:
§„Pozytywizm i pozytywiści”
§„Artyści i artyzm”
§Niemoralność wobec literatury” ( Dwa ostatnie artykuły mówiły o tym, że literatura powinna być utylitarna)
-Eliza Orzeszkowa
Artykuły:
§„Kilka słów o kobietach”
§„O Żydach i kwestii żydowskiej”
§„Kilka uwag nad powieścią”
(postulaty emancypacji kobiet, równouprawnienia Żydów i użyteczności powieści)
-Bolesław Prus
„Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa”
- Program:
§Postulat rozpowszechniania wśród społeczeństwa nauk przyrodniczych i technicznych
§Pochwała pracy i aktywności człowieka
§Harmonia interesów ogółu i jednostki
§Konieczność użyteczności każdego zawodu
IV. Zakończenie (podsumowanie)
Każda epoka literacka jest zawsze wypadkową dwóch tendencji: cech ogólnych danej kultury oraz uwarunkowań narodowych, co szczególnie jest widoczne w tematach poruszanych przez polskich pisarzy.
1.Najczęściej podejmowane tematy i motywy literackie
a)Oświecenie
-Natura , będąca domeną sentymentalizmu (sielanki rozgrywane na łonie natury)
-Miłość
-twórcy sentymentalni widzieli w niej potężną siłę określającą ludzkie życie („Nowa Heloiza” Rousseau; wiersze Karpińskiego )
-twórcy rokokowi traktowali ją jako rzecz flirtu, uciechy, rozkoszy („Erotyki” Kniaźnina, księgi markiza de Sade)
-klasycy chcieli podporządkować ją ideałom społecznym (losy Walerego i Teresy z „Powrotu Posła”)
-Temat obyczajowy (postawy, zachowania)
-Satyry, komedie polityczne i obyczajowe (Krasicki, Naruszewicz, Niemcewicz)
-Troska o losy ojczyzny (propozycje reform)
-publicystyka (Staszic, Kołłątaj)
-krytyka obyczajów i postaw (I. Krasicki)
-popularyzowanie reform (J. Ursyn Niemcewicz; satyry, komedie)
-Natura ludzka (jej zależność od cywilizacji bądź natury, złożoność i wady)
-refleksje Krasickiego zamknięte w świecie bajek
-Diderot i jego teoria predestynacji
-Wolter, Rousseau
b)Romantyzm
-Patriotyzm i walka o wyzwolenie kraju spod zaborów : „Konrad Wallenrod” ; „Pan Tadeusz” ; „Dziady Część III” Adama Mickiewicza
-Miłość romantyczna
Miłość tragiczna, nieszczęśliwa, prowadząca do obłędu i samobójstwa : „Dziady Część IV”, „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz” – A. Mickiewicza ; „Rozłączenie”, „Balladyna” , „Kordian”- Juliusza Słowackiego ; „Cierpienia młodego Wertera” Goethego.
-Poezja i rola poety
-Poeta przywódcą narodu
-Mit poety to obraz człowieka samotnego, wyobcowanego (Konrad Wallenrod), który jawi się na górskich szczytach (Kordian) , pojedynkując się z Bogiem.
-Poezja jest niemal mocą Boską. Nawołuje do walki, może być skarbnicą świętości narodowych i więzią zespalającą pokolenia. ( „Konrad Wallenrod”, „Kordian” , „Nie Boska Komedia”, „Grób Agamemnona”
-Mesjanizm jednostki
Np. Konrad Wallenrod i Konrad z „Dziadów”, tajemniczy zbawiciel „czterdzieści i cztery” czy Kordian.
-Mesjanizm narodu
-Interpretowanie niewoli Polski jako misji poświęcenia się za inne narody.
-Natura
-jest inspiracją dla wyobraźni poetyckiej
-jest żywym elementem świata („Sonety krymskie”, liryki Mickiewicza, Słowackiego)
c)Pozytywizm
-Praca
-wartość pracy („Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej)
-praca u podstaw lub konieczność takiej pracy („Antek” B. Prusa, A...B...C...”Orzeszkowej))
praca organiczna („Lalka” B. Prusa, „Nad Niemnem” )
-Ojczyzna
-„Lalka” B. Prusa
-„Rota” M. Konopnickiej
-„Latarnik” H. Sienkiewicza
-„Gloria victis” E. Orzeszkowej
-„Do Młodych” A. Asnyka
-Miasto
-„Mendel Gdański” M. Konopnickiej
-„Lalka” B. Prusa
-„Katarynka” , „Kamizelka” B. Prusa
-Wieś
-Dworek ziemiański:
§„Nad Niemnem” (Korczyn, Olszówka)
§„Lalka” (Zasławek)
-Wieś chłopska:
§Nowele: „Szkice węglem”, „Antek” , „Janko Muzykant”; obrazki M. Konopnickiej.
-Dzieci
-„W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza
-„Anielka” B. Prusa
-poezja M. Konopnickiej
-nowele: „Antek” , „Janko Muzykant” , „Katarynka”, „Dobra pani”
-Miłość:
-„Lalka” B. Prusa (wielka miłość Wokulskiego)
-„Potop” H. Sienkiewicza (Kmicic i Oleńka)
-poezja A. Asnyka (motyw „miłości niespełnionej”
„Quo Vadis” H. Sienkiewicza (Ligia i Winicjusz)
-Historia
-„Faraon” B. Prusa ( czasy faraona Ramzesa XIII)
-„Quo Vadis” H. Sienkiewicza (prześladowania pierwszych chrześcijan)
-„Trylogia” H. Sienkiewicza (powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, wojny z Turcją)
„Krzyżacy” H. Sienkiewicza
-Biedota miejska, proletariat
-„Lalka” , „Powracająca fala” –B. Prusa, „Dym” M. Konopnickiej
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 2103 , autor: tom , Ocena: 116.14

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele” na podstawie trzech wybranych epok

Spośród szerokiego grona poznanych ci bohaterów literackich zaprezentuj tych,którzy mogli wywrzeć wplyw na ksztaltowanie się postaw Twojego pokolenia.Uzasadnij swój wybór@.probna matura 2004 temat 2


Losowe teksty z tej samej kategorii

Cierpienie i ofiara jako nieodłączny składnik ludzkiego losu. Przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
Motyw dziecka w literaturze
Czy słowa Adama Mickiewicza z III cz. "Dziadów" "Nasz naród jak lawa"Odnosząc sie wyłącznie do współczesnych poetów.Rozważ pytanie.
Motyw narcystyczny
Nowatorstwo form teatralnych w dramatach wielkich romantyków. Dokonaj analizy porównawczej z wybranym dramatem klasycznym.
Kultura Średniowiecza (1)
Plan wydarzeń przedstawionych w "Konradzie Wallenrodzie".
"Romantyczność".
Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Konspekt – Dom w „Panu Tadeuszu” i dom w „Ludziach bezdomnych”.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 116.14.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-07-08 11:54:22
⇒Czytano: 2103
Autor: tom


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: